Cartref | Cyllid busnes

Cyllid busnes ar gyfer BBaCh Cymraeg

Mae gan Cyllid Cymru arian ar gael i’w fuddsoddi mewn BBaCh hyfyw yng Nghymru (Busnes i Fusnes a Busines i Gwsmer) sydd â chynllun busnes cadarn a’r potensial i dyfu’n sylweddol.


Buddsoddiad ar gyfer amrywiaeth o anghenion

Gallwn helpu gydag anghenion twf tymor byr neu hirdymor:

Deall eich anghenion

ae Cyllid Cymru yn gweithio mewn ffordd hyblyg ac mae’n adolygu pob cais neu gynllun busnes yn unigol. Pan fyddwn yn deall eich anghenion buddsoddi yn fwy manwl, gallwn gynnig:

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion a rheolwyr busnesau i ddeall eu hanghenion twf er mwyn teilwra ein buddsoddiadau i gyd-fynd â chynlluniau twf busnesau unigol. Gallwn ystyried buddsoddiadau diwarant yn seiliedig ar lif arian. Mae Cyllid Cymru yn gweithio gyda buddsoddwyr eraill hefyd i sicrhau bod BBaCh yn cael y buddsoddiad sydd ei angen arno.

Buddsoddiad ychwanegol wrth i’ch busnes dyfu

Rydym yn datblygu cysylltiadau hirdymor gyda’r busnesau rydym yn buddsoddi ynddynt a gallwn gynnig buddsoddiad pellach a chyfalaf gweithio ychwanegol wrth i fusnesau dyfu.

Os oes gan fusnes gynlluniau twf realistig, gall y trefniant cyllido cywir gael effaith sylweddol ar ei lwyddiant yn y dyfodol a gall hyn ddenu rhagor o gyllid.

Mike OwenCyfarwyddwr Buddsoddiadau Grŵp


Dolenni perthnasol