Cartref | Cyllid busnes | Yn dechrau busnes | Benthyciadau hyd a £50,000

Microfenthyciadau hyd at £50,000

Cyllid o £ 1,000 i £ 50,000 i helpu eich busnes i dyfu


.

Trwy sicrhau benthyciad micro ein bod wedi gallu i uwchraddio ein cyfarpar ffilmio gan ein galluogi i gynnig gwasanaethau newydd i'n cwsmeriaid.

Storm+ShelterCyllid ar gyfer euipment newydd

 

Pam Cyllid Cymru?

Mae Cyllid Cymru yn fuddsoddwr profiadol iawn, sydd wedi ennill gwobrau ac rydym wedi bod yn cefnogi busnesau bach a chanolig Cymru am 15 mlynedd. Gallwn gynnig :

 • Dull wedi'i deilwra - Benthyciadau sy'n siwtio eich anghenion: rydym ni'n edrych yn ofalus ar eich cais i  wneud yn siŵr fod ein benthyciad yn addas ar gyfer eich anghenion ariannu
 • Cyllid hyblyg -  A all gael ei ddefnyddio gyda grantiau a buddsoddiad preifat
 • Gwneir penderfyniadau yn gyflym ac yn lleol - Mae gennym dimau rhanbarthol a all drafod eich cais wyneb-yn-wyneb

 

Sut y gallwn ni helpu

Rydyn ni wedi helpu cannoedd o fusnesau ar draws sectorau i roi hwb i bethau symud o ddifri trwy gyfrwng ein benthyciadau hyblyg sy'n cwmpasu ystod o anghenion buddsoddi:

 • Prynu stoc: A'i mwy o stoc neu stoc gwahanol yw’r hwb y mae eich busnes ei angen?
 • Peiriannau ac offer newydd: Gallai offer newydd gynyddu’r hyn a gynhyrchir gennych neu wneud eich busnes yn fwy effeithlon
 • Llif arian: Efallai mai rheoli llif arian yn well yw'r allwedd i ddatgloi potensial eich busnes
 • Eiddo newydd: Rydych chi wedi ehangu ac rydych angen mwy o le neu rydych angen ffitiadau newydd yn eich eiddo
 • Caffael: Fe hoffech brynu busnes bach

Gall micro fenthyciadau Cyllid Cymru ddarparu'r cyfalaf rydych ei angen i fuddsoddi yn eich busnes, a gall hefyd gael ei ddefnyddio ochr yn ochr â chyllid arall.

 


 

Meini prawf buddsoddi

Please note to be considered for investment.you will need to:

 • Ddarparu cynllun busnes dwy flynedd i gefnogi eich cais
 • Lenwi ffurflen gais
 • Llenwch ffurflen gais darparu'r dogfennau ategol angenrheidiol

 


 

Beth nesaf?

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni

 

Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges


Gall eich benthyciad fod wedi ei sicrhau yn rhannol neu'n llawn ar asedau eich busnes neu gyda gwarant (au) personol. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl na fyddwn yn gofyn am sicrhad o'r fath, ond yn gyffredinol, gall y lefel o sicrhad a ddarperir effeithio ar y gyfradd log y byddwn yn ei godi arnoch.

Mae Buddsoddiadau Cyllid Cymru Cyfyngedig (10) yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chred.