Cartref | Cyllid busnes | Benthyciad datblygu eiddo

Benthyciad datblygu eiddo

Benthyciadau tymor byr ar gyfer cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru, sy’n werth £10 miliwn.


Benthyciadau tymor byr ar gyfer cynlluniau masnachol hyfyw

Gall Cyllid Cymru ddarparu benthyciadau o £250,000 i £1 filiwn i gwmnïau adeiladu sy’n datblygu eiddo masnachol a phreswyl bach nad yw’n hapfasnachol yng Nghymru, fel::

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfeydd, diwydiannau a warysau newydd
 • Prosiectau adnewyddu

Ein telerau ad-dalu arferol yw hyd at 24 mis a gellir cyfuno benthyciadau â dulliau ariannu eraill ar gyfer eich prosiect.

Y proffil ariannu cywir

Bydd ein tîm buddsoddi yn gweithio gyda chi i ddeall eich cynlluniau’n fanwl a sicrhau bod unrhyw fenthyciad a gaiff ei gynnig gennym yn addas i’ch anghenion chi. Gallwn greu proffiliau ad-dalu sy’n adlewyrchu camau datblygu allweddol a dyddiadau cwblhau.

Ein meini prawf buddsoddi

Rydym yn buddsoddi ar sail fasnachol ac i wneud cais, rhaid i chi ddarparu:

 • Cyfrifon eich cwmni chi ac unrhyw gwmnïau cysylltiedig
 • Crynodeb o’r prosiect, sy’n nodi:
  - Eich cyfraniad ariannol chi
  - Unrhyw gyfraniad ariannol arall
  - Caniatâd cynllunio perthnasol
  - Yr amserlen adeiladu arfaethedig
  - Y gwerth yr ydych yn gobeithio ei gyflawni wrth werthu’r prosiect
 • Dadansoddiad manwl o’r prosiect o ran costau
 • Manylion y cytundeb(au) cyn gwerthu ar gyfer y prosiect, gan nodi sut y byddwch yn ad-dalu ein benthyciad


Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni