18/11/2011

Cydfuddsoddi mewn llwyddiant

Mae cydweithio rhwng Cyllid Cymru a Fusion IP, y cwmni sy'n masnacheiddio eiddo deallusol a gynhyrchir mewn prifysgol, eisoes wedi gweld Cyllid Cymru yn buddsoddi £3.8 miliwn mewn saith cynllun deillio.

Ann Casey o Cyllid Cymru yn ystyried y buddion y mae'r berthynas yn eu rhoi i gynlluniau deillio y mae'r cwmnïau yn buddsoddi ynddynt.
 
“Pan wnaethom lofnodi'r memorandwm dealltwriaeth gyda Fusion IP yn ôl yn 2007, roedd Prifysgol Caerdydd wedi ei dynodi fel un o'r prifysgolion yn y Deyrnas Unedig oedd debycaf o gynhyrchu eiddo deallusol masnachol hyfyw ac roedd Fusion IP wedi llofnodi cytundeb ecsliwsif ar gyfer yr hawliau i eiddo deallusol Prifysgol Caerdydd," esboniodd Casey.  "Roedd y llif cyfleoedd buddsoddi cyfalaf y medrai cyfleoedd perthynas gref eu sicrhau yn gyffrous."

Lledaenu'r risg

Bellach, saith cydfuddsoddiad yn ddiweddarach, mae Cyllid Cymru a Fusion IP wedi buddsoddi mewn cwmnïau deillio uwch-dechnoleg yn masnacheiddio ystod eang o eiddo deallusol. Mae'r cwmnïau hefyd wedi datblygu perthynas gref ar hyd y ffordd ac mae Casey'n credu fod y berthynas yma'n cynnig manteision gwirioneddol i'r buddsoddwr yn ogystal â'r cwmni y buddsoddir ynddo.
 
"Mae Cyllid Cymru a Fusion IP yn amlwg yn manteisio o gydweithio - medrwn ledaenu'r risg, rhannu costau diwydrwydd, er enghraifft," meddai Casey. "Ond mae'r cwmnïau deillio hefyd yn elwa. Mae cydfuddsoddi yn cynyddu'r cyfalaf buddsoddi sydd ar gael ac mewn nifer o ddeliau, mae ein hymgyfraniad hefyd wedi denu cydfuddsoddwyr eraill gyda chyllid ychwanegol neu arbenigedd sector, yn cynnwys ERA, Disruptive Capital Finance a Longbow."

Helpu cwmnïau deillio

Mae cefnogaeth buddsoddwyr cryf hefyd yn helpu cwmnïau deillio wrth iddynt fasnacheiddio eu syniadau a dod â hwy i'r farchnad oherwydd eu bod yn aml angen buddsoddiad dilynol. Gall Cyllid Cymru a Fusion IP ddilyn eu buddsoddiadau i sicrhau fod cwmnïau deillio yn cyflawni eu potensial.
 
Mewn unrhyw ddarpar fuddsoddiad, mae eiddo deallusol gwerthfawr yn bwysig, ond felly hefyd strategaeth realistig ar gyfer gadael a thîm rheoli cryf gyda ffocws masnachol.
 
Fel yr esboniodd Casey, "Mae angen i gwmnïau deillio ddatblygu ffocws masnachol o'r cychwyn cyntaf gan y gall hyn olygu'r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant. Bydd Fusion IP yn aml yn secondio staff i gwmni deillio academaidd cyn-refeniw yn y dyddiau cynnar i helpu ei dîm rheoli i ddatblygu ei ffocws masnachol a chynllunio gadael."
 
Yn awr, gyda'r berthynas rhwng Cyllid Cymru a Fusion IP yn dechrau ar ei phumed flwyddyn, mae Casey yn falch o'r cyfleoedd buddsoddi a sicrhaodd y berthynas yn ogystal â'r buddion eraill a roddodd i'r ddau fuddsoddwr a'r cwmnïau deillio y maent wedi buddsoddi ynddynt.
 
“Yn ogystal â buddsoddi £3.8 miliwn ers llofnodi'r memorandwm dealltwriaeth, rydyn ni hefyd wedi datblygu perthynas gref sydd wedi bod o fudd i'r cwmnïau deillio yr ydym wedi cydfuddsoddi ynddyn nhw. Gall cydfuddsoddi dalu ar ei ganfed ac rwy'n sicr y medrwn gyflawni hyd yn oed fwy yn y dyfodol."
 
Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf yng Nghylchgrawn Chwarterol Spinout UK.