30/11/2010

Safbwynt David Staziker ar … datblygu eich cadwyn gyflenwi

Yn fy safbwynt diwethaf siaradais am dargedu marchnadoedd rhyngwladol yn broffidiol, ond er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd o’r fath, dylech adolygu os yw ochr gyflenwi eich busnes yn gost-effeithlon.

Gall buddsoddi yn eich cadwyn gyflenwi gael effaith hirdymor sylweddol ar eich llinell waelod ac mae llawer o gamau ymarferol y medrwch eu cymryd i gynyddu effeithiolrwydd, gwella ansawdd a gostwng eich costau.

Faint mae’r cyfan yn ei gostio?

Ydych chi o ddifrif yn deall eich sylfaen costau, yn cynnwys unrhyw gostau cudd annifyr?
 
Fedrech chi ostwng eich costau storio a chludiant, er enghraifft?
Fedrech chi gaffael ar sail gwerthu-neu-ddychwelyd, efallai neu gynyddu eich telerau credyd?
Pa yswiriant credyd fedrai eich cyflenwyr ei gael i chi?
Negodwch yn galed i gael yr ansawdd a lefelau gwasanaeth cywir gan gyflenwyr - efallai y cewch eich siomi ar yr ochr orau yr hyn y medrwch ei gyflawni!

Gwella ansawdd a gostwng costau

Ydych chi’n prynu’r deunyddiau, cydrannau a gwasanaethau rydych eu hangen gan y cyflenwr mwyaf cost-effeithlon? Ydych chi erioed wedi ystyried cyrchu neu gynhyrchu rhyngwladol?
 
Medrai gwneud eich cadwyn gyflenwi yn un ryngwladol eich helpu i wella ansawdd eich cynnyrch/gwasanaeth a gostwng costau cynhyrchu, ond mae angen i chi feddwl yn ofalus am y risgiau cysylltiedig. Os ydych yn prynu’n grynswth, meddyliwch am eich strategaeth ymddiogelu.

A oes gan eich busnes y fantais dechnolegol?

Gall defnyddio eich systemau technoleg gwybodaeth yn effeithiol i reoli eich cadwyn gyflenwi dalu ar ei ganfed, gan eich galluogi i gaffael a chyflenwi eich cynnyrch yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol.
Er enghraifft, nid dim ond eich cwsmeriaid ddylai fod yn defnyddio eich gwefan – medrech ei datblygu fel y gall cyflenwyr ddeall eich proffiliau archebu tebygol yn y dyfodol.

Gwnewch y gorau o’r hyn sydd gennych, ond byddwch â chynllun wrth gefn

Dylech ddeall yn iawn beth yw pwynt gweithredu unigryw eich cynnyrch a strwythuro eich cadwyn gyflenwi mewn modd addas fel eich bod yn caffael cydrannau/gwasanaethau heb fod yn rhai creiddiol yn effeithiol, ond dylech cadw eich technolegau allweddol yn fewnol i rwystro copïo.
 
Beth yw’ch cynllun wrth gefn? Sicrhewch fod gennych o leiaf ddwy ffynhonnell cyflenwi fel y medrwch ymdopi os oes rhywbeth yn digwydd i un cyflenwr.
 
Os medrai rhai o’r syniadau hyn weithio i’ch busnes chi, siaradwch gyda ni.
Darllenwch fwy am feini prawf buddsoddi Cyllid Cymru.