18/08/2014

Dr Melanie Goward yn mynd y tu ôl i'r llenni yn Venturefest i ddarganfod mwy am godi arian

Roeddwn yn falch o weld yr ŵyl Venturefest, y digwyddiad rhwydweithio arloesol ar gyfer entrepreneuriaid, buddsoddwyr ac arloeswyr yn y maes technoleg, yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd am y tro cyntaf eleni. Rwy'n gobeithio y bydd yn cyflawni ei nod o ysbrydoli entrepreneuriaid Cymru yn y dyfodol.

Eleni, ymunais â Bill Mullen, prif weithredwr Momentum Bioscience, un o'r mentrau technoleg ym mhortffolio Cyllid Cymru, i gynnal gweithdy sy'n edrych ar y broses codi arian.

Gyda'n gilydd roeddem yn awyddus i ddangos i fusnesau ifanc beth sy'n digwydd o ddifrif pan fydd cwmni yn codi cronfeydd buddsoddi. Roeddem hefyd eisiau tynnu sylw at faint o waith paratoi sydd ynghlwm wrth godi arian yn ogystal â'r ymrwymiad i dyfu cwmni'n llwyddiannus o'i ddyddiau cynnar.

Safbwynt buddsoddwr

Ar gyfer entrepreneuriaid, un o'r prif heriau yw deall yr hyn y mae buddsoddwyr yn chwilio amdano wrth sicrhau cyllid sbarduno. Yn nodweddiadol mae buddsoddwyr yn chwilio am:

  • Syniad grymus sy'n cynnig ateb arloesol a choeth i broblem go iawn.
  • Tîm craidd cryf - mae angen y gymysgedd gywir o bobl a sgiliau technegol ar unrhyw fenter sydd yn ei dyddiau cynnar er mwyn llwyddo.
  • Hirhoedledd. Yn ogystal â'r ffaith bod angen i dechnoleg newydd fod yn gadarn, mae angen iddi hefyd gael mantais wirioneddol a chynaliadwy dros gystadleuwyr.
  • Potensial - mae angen i'r cyfle masnachol y mae'r dechnoleg yn ei greu gael gwerth sylweddol.

Dyfal donc...

Yn ychwanegol at hyn, nid yw'r cynlluniau codi arian yn mynd yn ôl y bwriad bob tro. Er enghraifft, cysylltodd Momentum Bioscience (Momentum) â Cyllid Cymru am fuddsoddiad cychwynnol yn 2011 yn gyntaf. Roedd eu cynnig yn bodloni llawer o'r meini prawf ar y pryd, a bu bron i ni daro bargen, ond ni fuddsoddodd Cyllid Cymru ym Momentum tan 2013.

Y tro hwn, gyda nifer o gyd-fuddsoddwyr yn rhan o'r trefniant, roeddem yn gallu creu cytundeb buddsoddi a oedd gryn dipyn yn fwy na'r cynnig yn 2011. Yn y pen draw, roedd modd priodoli'r llwyddiant i ddau ffactor allweddol yn yr achos hwn:

  • Os oes gan gwmni ifanc gynllun busnes cadarn a chynnig cryf, bydd hynny'n cadw diddordeb y buddsoddwyr a byddant yn ceisio taro bargen.
  • Tîm o bobl y tu ôl i'r syniad a all argyhoeddi buddsoddwyr y bydd y busnes yn llwyddo. Adeiladodd Momentum berthynas gyda thîm mentrau technoleg Cyllid Cymru cyn sicrhau buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn 2013.

Adnabod eich asedau

Fel cwmni technoleg ifanc, dim ond un o'ch asedau yw technoleg - bydd gan eich pobl ran allweddol i'w chwarae hefyd o ran sicrhau buddsoddiad ac ysgogi llwyddiant masnachol.

Beth nesaf?

Os ydych chi'n credu y gallai eich busnes elwa ar gyllid sbarduno, yna cysylltwch â ni heddiw i siarad ag un o'n Swyddogion Buddsoddi lleol.