06/06/2007

Buddsoddiadau angylion busnes xénos ar ei lefel uchaf erioed wrth ddathlu eu 10fed pen-blwydd

Mae xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, wedi hwyluso £2.1 miliwn o fuddsoddiadau i fusnesau bach a chanolig Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf – y lefel uchaf yn ei hanes deng mlynedd.


Mae’r ffigurau a gyhoeddwyd gan xénos yn dangos cynnydd yn y nifer o perchnogion-reolwyr yng Nghymru sy’n chwilio am gyfalaf twf gan fuddsoddwyr ecwiti preifat ac yn dangos hyder cynyddol buddsoddwyr yn y farchnad ecwiti annyfynedig.

Dywedodd Leanna Davies, Rheolwr Rhwydwaith xénos, fod y ffigurau diweddaraf hefyd yn dangos ansawdd uchel y cyfleoedd buddsoddi yng Nghymru gyfan a’r hyder sydd gan angylion busnes ym musnesau bach a chanolig Cymru a’r economi.

“Hon yw’r flwyddyn orau eto i ni - ein degfed pen-blwydd - gyda 15 o fuddsoddiadau wedi’u cwblhau gan yr angylion busnes yn amrywio o £20,000 i £500,000 ac yn ysgogi £924,636 pellach o gronfeydd sector cyhoeddus i gytundebau cam cynnar, ail gylch a chytundebau caffaeliad, sy’n faes newydd i xénos.

“Dros y tair blynedd ddiwethaf mae lefelau buddsoddiad wedi cynyddu flwyddyn ar flwyddyn - gan fod dros £1 miliwn am y tro cyntaf yn 2004. Mae mwy a mwy o fuddsoddwyr yn sylweddoli y gall dod yn angel busnes fod yn ddewis buddsoddi deniadol gyda’r budd ychwanegol o gymryd rhan mewn busnes twf cyffrous. Mae’r manteision treth sydd ar gael dan y Cynllun Buddsoddiad Menter hefyd wedi cyfrannu at y twf.”

Mae gan xénos rwydwaith o angylion busnes ledled Cymru sy’n unigolion gwerth net uchel. Drwy’r rhwydwaith o bron 120 o ddarpar fuddsoddwyr, gall perchnogion-reolwyr ymofyn cyfalaf twf drwy gylchredeg gwybodaeth am eu prosiectau ar ôl cofrestru â xénos, yn ogystal â thrwy ddigwyddiadau rhwydweithio, ffora buddsoddi a seminarau hyfforddiant rhanbarthol a chenedlaethol rheolaidd.

Mae’r cytundebau a gwblhawyd wedi cynnwys amrywiaeth o sectorau yn cynnwys TG, dyfeisiau meddygol, amgylcheddol a gweithgynhyrchu, yn ogystal â chwmnïau ar wahanol gyfnodau yn eu twf.

Datblygodd Fairwater Fuels o Laneirwg, Caerdydd system hidlo llygredd tanwydd chwyldroadol ac roedd angen buddsoddiad i ddatblygu’r cynnyrch. Mewn cytundeb a drefnwyd gan xénos, mae syndicâd o fuddsoddwyr wedi sicrhau y gall y cwmni fynd ag ef i’r farchnad.

Mae’r cwmni wedi datblygu FuelActive™ i atal problem ddrud llygredd disel mewn offer a pheiriannau. Mae’n hidlo tanwydd o dop y tanciau na hytrach na’r gwaelod lle mae gwaddod yn crynhoi.

Bydd cytundeb arall a drefnwyd gan xénos yn golygu y bydd cwmni ynni solar o’r Canolbarth yn ehangu i farchnadoedd newydd wrth i’r diddordeb mewn ynni amgen ddatblygu.

Roedd Bright Light Solar o Dywyn, Gwynedd, angen buddsoddiad cyfalaf i fedru ehangu i uned fusnes newydd yn y dref er mwyn datblygu cynnyrch solar newydd. Manteisiodd Peter Saunders, angel busnes xénos lleol, ar y cyfle i fuddsoddi yn y cwmni gan sylweddoli’r potensial twf enfawr sydd yn y sector ynni amgen.

Yng Ngogledd Cymru, mae Trace Technologies wedi datblygu system feddalwedd a fedrai arbed miliynau o bunnau i’r diwydiant awyrofod. Mewn cytundeb syndicâd a drefnwyd gan xénos, mae’r cwmni o Lanelwy wedi sicrhau £600,000 gan y buddsoddwr preifat Geoff Andrews, Cyllid Cymru, HSBC a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Gyda channoedd o filltiroedd o gebl optig ffibr yn aml yn cael eu defnyddio mewn un awyren fawr, gall gymryd mwy na blwyddyn i beirianwyr orffen gosod y cebl. Mae Phototononic Interconnect System Designer (PISD) - meddalwedd newydd Trace Tehcnologies Cyf - yn ei gwneud yn bosibl gostwng hyn i ychydig fisoedd drwy ddefnyddio technoleg meddalwedd sy’n torri tir newydd.

Ledled y Deyrnas Unedig yn ail hanner 2006, cynyddodd nifer yr angylion busnes a wnaeth fuddsoddiadau gan 30 y cant, gyda 250 o angylion yn gwneud buddsoddiadau. O’r 4,620 o fuddsoddwyr angel cofrestredig sy’n rhan o 19 o rwydweithiau angylion busnes blaenllaw cydnabyddedig o fewn y DU, gwnaeth 5.4 y cant fuddsoddiadau yn ystod yr un cyfnod, gyda’r buddsoddiad cyfartalog yn £68,315.

Ychwanegodd Leanna: “Mae rhwydwaith angylion busnes Cymru yn perfformio’n dda o gymharu gyda gweddill y DU, gyda’n buddsoddiad cyfartalog wedi cynyddu i £100,000 dros y 12 mis diwethaf. Mae’r gweithgaredd yn parhau’n uchel ac rydym yn hyderus o’r nifer o gytundebau yr ydym yn debygol o’u trefnu dros y 12 mis nesaf.

Mae rhwydwaith angylion busnes Cymru yn perfformio’n dda o gymharu gyda gweddill y DU, gyda’n buddsoddiad cyfartalog wedi cynyddu i £100,000 dros y 12 mis diwethaf. Mae’r gweithgaredd yn parhau’n uchel ac rydym yn hyderus o’r nifer o gytundebau yr ydym yn debygol o’u trefnu dros y 12 mis nesaf.

Leanna DaviesRheolwr Rhwydwaith xénos

Mae xénos a Cyllid Cymru yn cyd-gefnogi cynhadledd flynyddol y Gymdeithas Angylion Busnes Brydeinig a gynhelir yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf.

Bydd y digwyddiad yn denu rhwydweithiau angylion busnes o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, buddsoddwyr, cyfalafwyr menter a swyddogion proffesiynol gyda’r siaradwyr allweddol yn cynnwys David Smith, Golygydd Economeg The Sunday Times a Peter Linthwaite, Prif Weithredwr y Gymdeithas Cyfalaf Menter Brydeinig a fydd yn trafod effaith globaleiddio ar y farchnad buddsoddiadau cyfnod cynnar.