11/08/2008

40 mlynedd mewn hyfforddiant a'r staff yn prynu'r cwmni

Mae gweithwyr un o sefydliadau hyfforddiant hynaf Cymru wedi prynu’r cwmni gan ei berchnogion blaenorol gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru.


Mae’r 18 aelod o staff yn awr yn gyd-berchnogion TSW Training Cyf, y cwmni a sefydlwyd ganddynt ar ôl prynu TSW o Ben-y-bont ar Ogwr gan Training Trust (Cymru), a dywedant fod ymdeimlad o gyffro yn y busnes wrth iddynt barhau i gyfnerthu llwyddiant 40 mlynedd o fasnachu yng Nghymru.

Cafodd y cynllun prynu ei arwain gan dri rheolwr allweddol gyda chefnogaeth y cynghorwyr proffesiynol Broomfield & Alexander, gan weithio gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru. Sicrhaodd y staff fwy na 40 y cant o’r cyllid oedd ei angen ar gyfer y cytundeb gan Cyllid Cymru, sy’n darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, gyda buddsoddiad ychwanegol gan gronfa Cyllid Cymunedol a Chydweithredol y Co-op a Banc Barclays yn ogystal â’r staff.

Mae Carrine Williams, un o’r tri rheolwr a arweiniodd yn y cynnig cystadleuol ar gyfer y busnes, bellach yn Brif Swyddog Gweithredol. Dywedodd pan glywodd hi a’i chydweithwyr, John Nash a Stuart Davies, am benderfyniad yr Ymddiriedaeth i werthu, na fedrent ddioddef meddwl y byddai perchennog arall yn manteisio o waith caled y staff dros flynyddoedd lawer.

“Mae hwn yn fusnes llwyddiannus a gafodd ei adeiladu drwy ymroddiad staff y gorffennol a’r staff presennol,” meddai. “Y cymhelliant i ni baratoi ein cynnig oedd meddwl y byddai rhywun arall yn dod heibio a chymryd yr hyn yr oedden ni wedi ei roi’i at ei gilydd. Ni yw’r busnes! Dim ond wedyn y gwnaeth maint yr hyn rydym wedi ei gymryd ein taro. Ond fe wnaeth yr holl help a gawsom hi’n haws. ‘Nawr mae ymeimlad go iawn o gyffro - mae’r teimlad yn yr adeilad wedi newid oherwydd ein bod i gyd â rhan ynddo.”

Sefydlwyd TSW yn 1966 a thyfodd i ddod yn un o’r arweinwyr mewn hyfforddiant rheoli a sgiliau yng Nghymru gyda chleientiaid yn amrywio o awdurdodau lleol, yr heddlu a gwasanaethau argyfwng, i DARA, y Bathdy Brenhinol a chwmnïau preifat megis Dow Corning, Sigma 3 Kitchens a Staedtler UK Cyf. Gyda’i gyfleusterau hyfforddi pwrpasol modern ei hunan ym Mhen-y-bont ar Ogwr, enillodd enw da am ymateb i anghenion y diwydiant, datblygu dysgu seiliedig yn y gwaith, yn cynnwys Prentisiaethau Modern a hyfforddiant rheolaeth fel conglfeini’r busnes.

Dywedodd Carrine Williams fod TSW Training Cyf yn ymroddedig i adeiladu ar y sylfaen hwn. “Rydym bob amser wedi cael ein harwain gan y cyflogydd. Mae’n rhaid i hyfforddiant fod yno i wasanaethu’r diwydiant sydd yn ei brynu a byddwn yn parhau i ymateb i anghenion busnesau,” meddai.

TSW Training Cyf yn ymroddedig i adeiladu ar y sylfaen hwn. “Rydym bob amser wedi cael ein harwain gan y cyflogydd. Mae’n rhaid i hyfforddiant fod yno i wasanaethu’r diwydiant sydd yn ei brynu a byddwn yn parhau i ymateb i anghenion busnesau

Carrine WilliamsBrif Swyddog Gweithredol

Dywedodd Karen Davies, Gweithredydd Buddsoddiad Cyllid Cymru, fod cynlluniau prynu gan y gweithwyr yn hollbwysig i sicrhau llwyddiant parhaol llawer o fusnesau sefydledig. “Olyniaeth yn aml yw un o’r ystyriaethau olaf ar gyfer busnes bach a chanolig ac eto mae’n un o’r agweddau tymor hir pwysicaf i fusnes i sicrhau parhad llwyddiannus a sicrwydd cyflogaeth,” meddai Karen. “Roedd y cyfle i’r staff yn TSW Training Cyf i brynu’r cwmni yn hanfodol i sicrhau ei lwyddiant ac i’w galluogi i geisio potensial twf pellach.”

Dywedodd Mark Hislop, a oedd gyda’i gydweithiwr Ravi Nalliah yn arwain tîm Broomfield & Alexander, eu bod wedi cynghori’r tîm rheoli ar y pryniant, codi arian a rheoli’r cytundeb. “Mae’n wych gweld y bu’r cynllun prynu yn llwyddiannus, gyda staff y cwmni uchel ei barch hwn yn awyddus i sicrhau mwy o lwyddiannau byth. Dymunwn yn dda i bawb ohonynt,” meddai.

Dywedodd Norman Watson, Cynghorydd Olyniaeth Busnes Canolfan Cydweithredol Cymru: “TSW Training Cyf yw’r trydydd cwmni hyfforddiant sydd yn eiddo’r gweithwyr yng Nghymru, gyda phob un ohonynt wedi derbyn cyngor gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae hyn yn profi y gall busnesau sy’n eiddo’r gweithwyr lwyddo mewn marchnad gystadleuol.”