14/09/2010

Buddsoddiad £1 mIliwn yn helpu rheolwyr i brynu Forest Traffic Signals

Mae Forest Traffic Signals Cyf ar ei ffordd tuag at dwf newydd ar ôl i’r rheolwyr gaffael y cwmni gyda chefnogaeth £1.05 miliwn o fuddsoddiad ecwiti gan Cyllid Cymru a chyllid ychwanegol gan Centric Commercial Funding.


Prynwyd Forest Traffic Signals Cyf o Forest Support Services ccc gan Caswell Support Services. Sefydlwyd Caswell gan y brodyr Ross a David Williams ar gyfer y pryniant a buont yn ymwneud â Forest am dros 15 mlynedd, yn fwyafdiweddar fel Rheolwr Gyfarwyddwr a Rheolwr Gweithrediadau’r Grŵp.

Bydd y cwmni newydd yn parhau i fasnachu fel Forest Traffic Signals Cyf gyda’i bencadlys yng Nghasnewydd..

Bu Richard Coppock o RCA Corporate Finance yn cynghori’r tîm rheoli ar y caffaeliad.

Wrth siarad am y caffaeliad esboniodd Ross Williams: “Er ein bod wedi gweld cynnydd sylweddol yn ein trosiant - o £1m yn y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2001 i £8.8m yn y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2010, ni chafodd hyn ei adlewyrchu erioed yng nghyfalafu marchnad neu bris cyfranddaliadau'r cwmni.

Er ein bod wedi gweld cynnydd sylweddol yn ein trosiant - o £1m yn y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2001 i £8.8m yn y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2010, ni chafodd hyn ei adlewyrchu erioed yng nghyfalafu marchnad neu bris cyfranddaliadau'r cwmni.

Ross Williams

“Mae mynd â’r cwmni i berchnogaeth breifat yn golygu na fyddwn yn cael costau cysylltiedig ag AIM yn y dyfodol a bydd hyn yn arwain at welliant sylweddol yn ein proffidioldeb a llif arian. Bydd buddsoddiad Cyllid Cymru yn awr yn rhoi’r nerth ariannol i ni weithredu ein cynlluniau twf.”

Mae Forest Traffic Signals, a sefydlwyd yn 1968, wedi tyfu i fod yn gwmni rheolaeth traffig mwyaf De Cymru. Mae’r cwmni’n cyflogi 123 o bobl ac mae ganddo weithrediadau ychwanegol ym Mryste a Winchester.

Mae’r cwmni’n darparu gwasanaethau rheolaeth traffig dros dro ar gyfer prosiectau peirianneg sifil ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid yn cynnwys yr Asiantaeth Priffyrdd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau lleol a chwmnïau cyfleustodau.

Dywedodd NIck Larcombe, Swyddog Gweithredol Buddsoddi yn Cyllid Cymru: “Mae Forest Traffic Signals yn awr mewn sefyllfa dda i gyflawni twf sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae Cyllid Cymru yn falch i fedru buddsoddi yn y ddêl yma. Mae gan y cwmni dîm rheoli profiadol ac mae ganddo sylfaen ariannol cryf ar gyfer cyflawni ei gynlluniau busnes.”

Dywedodd David Ashton, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes De Orllewin Lloegr a Chymru Centric: “Mae Centric Commercial Finance yn hynod falch i fod yn gysylltiedig ac i fod yn gweithio gyda busnes sy’n dangos llwyddiant mawr yn ei sectorau busnes allweddol ac sy’n dangos cyfleoedd clir ar gyfer twf pellach.”

Mae Centric Commercial Finance yn hynod falch i fod yn gysylltiedig ac i fod yn gweithio gyda busnes sy’n dangos llwyddiant mawr yn ei sectorau busnes allweddol ac sy’n dangos cyfleoedd clir ar gyfer twf pellach.

David AshtonCyfarwyddwr Datblygu Busnes De Orllewin Lloegr a Chymru Centric

Ychwanegodd David Williams: “Mae cwmpas sylweddol i ddatblygu ein gweithrediadau ym Mryste a Winchester. Mae’r ddau safle wedi sicrhau contractau diweddar ac mae hyn yn rhoi sylfaen cadarn i ni adeiladu arno.”

Y cynghorwyr ar y ddêl oedd Berry Smith (cyfreithiol i Caswell Support Services), Kilsby Williams (diwydrwydd dyladwy ariannol), PBD Consulting (diwydrwydd dyladwy masnachol), Diligencia (diwydrwydd dyladwy rheolaeth) a Geldards (cyfreithiol i Cyllid Cymru).