12/05/2013

Cyllid Cymru yn buddsoddi £600,000 mewn prynu-mewn gan reolwr mewn cwmni caenau arbenigol

Mae benthyciad o £600,000 gan Cyllid Cymru wedi helpu i ariannu prynu-mewn gan reolwr mewn cwmni caenau diwydiannol arbenigol yn y Waun.

Mae'r dyn busnes profiadol Gavin Williams wedi cyfuno'r benthyciad  gyda'i gyfalaf ei hun i gymryd yr awenau yn KG Coating Cyf (KG Coatings).

Sefydlwyd KG Coatings bron ddau ddegawd yn ôl ac mae ei gaenau'n helpu i ddiogelu cydrannau allweddol rhag cyrydiad mewn amgylcheddau tyngedfennol.

Mae'r cwmni yn is-gontractwr dibynadwy i gleientiaid blaenllaw yn y sectorau awyrofod, amddiffyn, electronig a pheirianneg yn cynnwys Airbus, Boeing, Bombardier a Embraer.

Mae hefyd yn un o nifer fechan o gyflenwyr yn y Deyrnas Unedig sydd ag ardystiad Nadcab, corff rhyngwladol y diwydiant awyrofod ac amddiffyn.

"Mae KG Coatings yn fusnes byd-eang proffidiol gyda llawer o gleientiaid hirsefydlog ac enw da heb ei ail. Mae'r cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y 19 mlynedd ddiwethaf ac mae ganddo botensial ar gyfer twf pellach yn y sectorau y mae'n gweithredu ynddynt ar hyn o bryd a hefyd mewn rhai sectorau newydd megis olew a nwy. Rwy'n awr yn edrych ymlaen at yrru'r cwmni ymlaen," esboniodd Williams.

Mae marchnadoedd allweddol KG Coatings yn barod am dwf hirdymor. Disgwylir y bydd y galw byd-eang am awyrennau'n tyfu'n sylweddol dros yr ugain mlynedd nesaf a thyfodd buddsoddiad cyfalaf yn niwydiant olew a nwy'r Deyrnas Unedig gan £3 biliwn i £11.5 biliwn yn 2012 yn unig.

Ar ôl dynodi'r cyfle yn KG Coatings ar gyfer Williams, fe wnaeth David Plant o Proventure Consulting wedyn ei gyflwyno i Cyllid Cymru.

"Roeddwn wedi bod yn awyddus i brynu-mewn i fusnes sefydledig ers peth amser a hwn oedd y cyfle roeddwn wedi bod yn edrych amdano. Roedd angen i mi weithio gyda buddsoddwr i fy helpu i wneud iddo ddigwydd ac o'r dechrau cyntaf roedd Cyllid Cymru'n deall yr hyn roeddwn eisiau ei gyflawni. Fe wnaethant strwythuro pecyn buddsoddi i mi a fyddai'n fy ngalluogi i fanteisio ar gryfderau presennol y cwmni a hefyd roi cyfle i mi fanteisio ar rai cyfleoedd newydd," meddai Williams.

Dywedodd Nick Larcombe, Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi Cyllid Cymru: "Ers 1994 bu gan KG Coatings ran sylweddol wrth ddatblygu a gweithgynhyrchu caenau arbenigol ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau diwydiannol. Mae'r cwmni'n barod am ddatblygiad pellach ac roedd Cyllid Cymru yn falch i gefnogi Gavin Williams i gwblhau'r prynu-mewn. Mae'n beiriannydd gyda blynyddoedd lawer o brofiad o weithredu ar lefel cyfarwyddwr ac mae ganddo hefyd yr argyhoeddiad i roi ei gynlluniau ar waith."

Dywedodd David Plant, Pennaeth Cyllid Corfforaethol Proventure Consulting: "Mae Cyllid Cymru wedi gweithio'n agos gyda Gavin a finnau i gytuno ar delerau a hwyluso'r broses. Roedd hyn yn golygu i'r ddêl gael ei chwblhau'n gyflym a galluogi Gavin i gyflawni ei uchelgais i fod yn berchen ei fusnes ei hunan. Bydd y pecyn cyllid a luniodd Cyllid Cymru hefyd yn rhoi'r gefnogaeth ariannol y mae ei angen i weithredu ei strategaeth twf. Rwy'n edrych ymlaen at weld KG Coatings yn mynd o nerth i nerth."

Roedd Stephen Jarman, Partner Corfforaethol Taylors hefyd yn cynghori ar y ddêl. Dywedodd: "Er efallai nad yw cyllid yn llifo'n rhydd o'r banciau stryd fawr, mae'n dda gweld fod gan gyrff rhanbarthol a benthycwyr seiliedig ar asedau archwaeth ar gyfer deliau. Rwy'n sicr y bydd Gavin yn adeiladu ar lwyddiant y perchnogion blaenorol a mynd â'r busnes i lefelau uwch."

Mae caenau arbenigol KG Coatings yn diogelu amrywiaeth fawr o ddeunyddiau rhag cyrydiad. Mae'r cwmni'n defnyddio ei wybodaeth sylweddol o wyddoniaeth a diwydiant i lunio datrysiadau unigryw ar gyfer cleientiaid ac yn aml yn dyfeisio cynnyrch a phrosesau newydd i fodloni gofynion penodol. Mae KG Coatings ar hyn o bryd yn cyflogi 15 o staff yn ei gyfleuster technoleg uchel yn y Waun ger Wrecsam.