Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2013 | Welsh Enterprise Zones
21/10/2013

Arbedion cyfraddau llog i fusnesau bach a chanolig ym Mharthau Menter Cymru

O heddiw ymlaen, gall busnesau bach a chanolig ym Mharthau Menter Cymru fanteisio o ostyngiad o ddau y cant yn y cyfraddau llog a godir ar fenthyciadau newydd gan Cyllid Cymru.

Gall busnesau bach a chanolig addas sy'n symud i un o'r saith parth hefyd fod yn gymwys am y gostyngiad.

Er enghraifft, byddai gostyngiad o 2%  yn y gyfradd log ar gyfer benthyciad o £250,000 dros 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfradd log o 9% yn gostwng y gyfradd i 7% ac yn arbed £14,900 mewn llog.¹

Gall busnesau bach a chanolig Cymru wneud cais am fenthyciadau busnes yn ogystal â buddsoddiadau ecwiti a mezzanine o rhwng £1,000 a £2 miliwn ar y tro gan Cyllid Cymru.

Caiff cyfraddau llog ar fenthyciadau Cyllid Cymru, a gaiff eu gosod ar gyfer cyfnod llawn y benthyciad, eu cyfrif ar sail unigol ac maent yn rhoi ystyriaeth i nifer o ffactorau yn cynnwys risg. Gall Cyllid Cymru hefyd barhau i fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig wrth iddynt dyfu.

Wrth groesawu'r cyhoeddiad dywedodd Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Mae Parthau Menter Cymru yn bolisi allweddol gan Lywodraeth Cymru sydd â'i ffocws ar dwf cynaliadwy drwy wella gallu cystadleuol economi Cymru a chreu swyddi. Mae mynediad i gyllid yn hanfodol ar gyfer twf busnes, felly mae cyhoeddiad Cyllid Cymru yn newyddion i'w groesawu. Mae'n ychwanegu at y manteision ariannol eraill y gall Parthau Menter Cymru eu cynnig, megis lwfansau cyfalaf uwch a chymorth ar drethi busnes.

"Gall ystod eang o fusnesau bach a chanolig fanteisio o'r ystod gynhwysfawr o gronfeydd buddsoddi sydd ar gael gan Cyllid Cymru. Rwy'n annog busnesau sy'n edrych am fuddsoddiad i gysylltu â Cyllid Cymru i drafod eu cynlluniau am dwf a'r opsiynau cyllid posibl sydd ar gael iddynt."

Bydd y gostyngiad mewn cyfraddau llog, fydd ar gael i fusnesau bach a chanolig cymwys hyd hysbysiad pellach, yn weithredol i fenthyciadau bach a chanolig cymwys nes hysbysir yn wahanol,  ar gael ar gyfer benthyciadau o Gronfa JEREMIE Cymru, Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru a hefyd Gronfa Benthyca Micro-fusnes Cymru.

Dywedodd Peter Wright, Cyfarwyddwr Buddsoddi Strategol Cyllid Cymru: "Mae gan Cyllid Cymru a'r saith Parth Menter yng Nghymru nod gyffredin o annog twf cynaliadwy yn economi Cymru. Drwy ostwng ein cyfraddau llog gobeithiwn annog busnesau bach a chanolig, p'un ai ydynt eisoes mewn parth menter neu'n ystyried symud i un, i feddwl am fuddsoddi ar gyfer twf. Rydym yn falch i fedru helpu cryfhau'r amrywiaeth o fanteision ariannol sydd ar gael i fusnesau mewn parthau menter."

Mae gwybodaeth ar y saith parth menter ar gael yn: http://enterprisezones.wales.gov.uk/

Gall busnesau sy'n ystyried symud i Barth Menter yng Nghymru gysylltu â Llywodraeth Cymru ar 03000 6 03000 neu drwy e-bost yn: businesssupport@cymru.gsi.gov.uk
 
Gall busnesau bach a chanolig sy'n dymuno gwneud cais am fuddsoddiad gysylltu â Cylild Cymru ar 0800 587 4140, e-bost gwyb@cyllidcymru.co.ukneu ymweld â http://www.cyllidcymru.co.uk/