Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2014 | Annual performance
20/05/2014

Y flwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed i Grŵp Cyllid Cymru o ran cynyddu ei effaith ar economi Cymru

Buddsoddodd Grŵp Cyllid Cymru y swm mwyaf erioed, sef £50 miliwn, am y tro cyntaf yn y flwyddyn ariannol 2013 - 14 - cynnydd o £5 miliwn o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Roedd buddsoddiadau cyfunol Cyllid Cymru a xénos yn fwy na £35 miliwn yn y flwyddyn ariannol 2013 - 14, gan ddenu dros £26.5 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol er mwyn rhoi cyfalaf twf gwerth £62 miliwn i BBaCh Cymru.

Buddsoddodd Cyllid Cymru dros £33 miliwn – cynnydd o’r £31 miliwn yn 2012-13 – a chynyddodd buddsoddiadau wedi eu hwyluso gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, o £2.2 miliwn i £2.3 miliwn.

Cynyddodd lefelau buddsoddiadau is-gwmni FW Capital y Grŵp am y bedwaredd flwyddyn yn olynol i dros £15.5 miliwn - cynnydd o £3.5 miliwn ar y flwyddyn flaenorol.

Croesawodd Ian Johnson, Cadeirydd Cyllid Cymru effaith gynyddol Cyllid Cymru a xénos’ ar economi Cymru: “Er bod hyder busnesau yn gryfach nag y bu ers tro, mae’r amgylchiadau economaidd yn parhau i fod yn heriol. Rwy’n falch bod lefelau buddsoddi Cyllid Cymru wedi parhau i gynyddu yn 2013-14 gan fod hyn yn dangos yn glir ymrwymiad a phenderfyniad BBaCh Cymru i lwyddo, sy’n newyddion gwych i economi Cymru.

“Mae ein buddsoddiadau’n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o helpu busnesau yng Nghymru i greu a diogelu swyddi. Maent hefyd yn denu buddsoddiad ychwanegol i Gymru gan effeithio ar yr economi mewn nifer o ffyrdd eraill, megis creu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, ac annog busnesau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu. Wrth i hyder busnesau ddychwelyd, rwy’n gobeithio y bydd mwy o BBaCh Cymru yn cael eu hysbrydoli i fuddsoddi ar gyfer twf.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Buddsoddi’r Grŵp, Mike Owen: “Gyda’r ystod o fuddsoddiadau rydym yn eu rheoli nawr, gallwn fuddsoddi mewn mwy o BBaCh Cymru nag erioed a gallwn hefyd deilwra ein buddsoddiadau ar gyfer ystod ehangach o anghenion ariannu hirdymor a byrdymor. Mae’r cyllid a’r arbenigedd y gallwn eu cynnig hefyd yn denu busnesau i Gymru ac yn 2013-14 symudodd pedwar cwmni technoleg ifanc i Gymru i fanteisio ar fuddsoddiad gan Cyllid Cymru.”

Gan wneud sylwadau ar berfformiad rhagorol y Grŵp, meddai Ian Johnson: “Mae Grŵp Cyllid Cymru yn gwmni Cymreig arloesol sydd wedi tyfu i fod yn sefydliad ariannol Cymreig allweddol ers ei sefydlu yn 2001. Cynyddodd lefelau buddsoddi Cyllid Cymru, FW Capital a xénos’ i gyd yn y flwyddyn ariannol 2013 -14. Mae BBaCh yn parhau i chwarae rhan arwyddocaol yn y broses o hybu economi y DU ac rydym yn falch ein bod wedi buddsoddi dros £50 miliwn yn y flwyddyn ariannol 2013 - 14. Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol i ni.” 

Er 2001, mae BBaCh Cymru wedi elwa ar werth £289 miliwn o fuddsoddiadau gan Cyllid Cymru. Mae’r buddsoddiadau hyn hefyd wedi denu cyfanswm o £463 ar ffurf buddsoddiad ychwanegol, sy’n mynd â chyfanswm ei effaith ar economi Cymru i £752 miliwn. Gyda chefnogaeth Cyllid Cymru, mae BBaCh wedi creu neu ddiogelu 35,589 o swyddi yng Nghymru.


Uchafbwyntiau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013 – 14

Grŵp Cyllid Cymru

 • Buddsoddwyd y swm mwyaf erioed, sef £50 miliwn

Cyllid Cymru

 • Buddsoddwyd £33.1 miliwn
 • Trefnwyd 205 o fuddsoddiadau
 • Llwyddwyd i ddenu £25.6 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol
 • Cwblhawyd 3 chynllun gadael/buddsoddi
 • Llwyddwyd i ddenu 4 busnes technoleg ifanc i Gymru

xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru

 • Hwyluswyd £2.35 miliwn o fuddsoddiad gan angylion
 • Trefnwyd 17 o fuddsoddiadau
 • Llwyddwyd i ddenu £954,000 o fuddsoddiad ychwanegol

Cyfalaf Cyllid Cymru

 • Buddsoddwyd £15.5 miliwn
 • Trefnwyd 70 o fuddsoddiadau
 • Llwyddwyd i ddenu £14.3 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol
 • Cwblhawyd 1 cynllun gadael/buddsoddi