Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | Y flwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed i Grŵp Cyllid Cymru o ran cynyddu ei effaith ar economi Cymru
12/05/2015

Y flwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed i Grŵp Cyllid Cymru o ran cynyddu ei effaith ar economi Cymru

Y flwyddyn orau erioed gan Cyllid Cymru  yn creu neu diogelu dros 2,800 o swyddi ac yn cael £104m o effiath ar y ‘bwlch cyllido Cymraeg’ wrth i fuddsoddiadau yng Nghymru gynyddu gan 46%.


Uchafbwyntiau ar gyfer blwyddyn ariannol 2014-15

Cyllid Cymru

 • 2,897 o swyddi wedi cael eu creu neu eu diogelu, gan ragori 39% ar y targed blynyddol
 • Buddsoddwyd y swm uchaf erioed o £48.2m – sy’n gynnydd o 46% o £33m yn 2013-14
 • £56.2m o fuddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ysgogi
 • £104.4m o gyfalaf twf wedi’i chwistrellu i mewn i economi Cymru
 • 231 o fuddsoddiadau mewn 164 o fusnesau
 • Cyflawnwyd 4 o ymadawiadau gwerthu a gadael proffidiol, gan gynnwys 2 o ymadawiadau gwerthu a gadael / gwireddiadau buddsoddi mwyaf proffidiol Cyllid Cymru

xénos, Rhwydwaith Angel Busnes Cymru

 • Hwyluswyd £2.2m o fuddsoddiadau angel busnes
 • £100,000 o fuddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ysgogi
 • 25 o fuddsoddiadau

Cyfalaf CC (rheoli cronfeydd ar gyfer cyrff eraill)

 • £16.1m wedi’i fuddsoddi – sy’n gynnydd o 4% o £15.5m yn 2013-14

Grŵp Cyllid Cymru

 • Buddsoddwyd y swm uchaf erioed o £66.5m - sy'n gynnydd o 32% o £50.4m yn 2013-14.

 

Fe wnaeth benthyciadau a buddsoddiadau eraill gan Cyllid Cymru helpu busnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh) greu neu ddiogelu dros 2,897 o swyddi ym mlwyddyn ariannol 2014-15, yn rhagori ei targed blynyddol gan 39%.

Cododd lefelau buddsoddi blynyddol Cyllid Cymru gymaint â £15.1m i £48.2m gan fod yr holl arian a reolir gan yr is-gwmni hwn o Lywodraeth Cymru wedi cyflawni neu ragori ar ei darged yng Nghymru. Fe wnaeth y buddsoddiadau a hwyluswyd gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru gynyddu'r swm cyffredinol a fuddsoddir mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru gymaint â £2.2m i £50.4m.

Denodd y buddsoddiadau hyn fuddsoddiadau ychwanegol gwerth £56.2m gan chwistrellu dros £100m i mewn i economi Cymru.

Yn ei flwyddyn orau ers ei sefydlu yn 2001, buddsoddodd y Grŵp y swm uchaf erioed o £66.5m - cynnydd o 32% ar ei record flaenorol yn 2013-14.

Cododd lefelau buddsoddi Cyfalaf CC am y bumed flwyddyn i £16.1m, gan helpu i greu neu ddiogelu swyddi a rhoi hwb cyfalaf twf o £27.8 miliwn i fusnesau bach a chanolig yng Ngogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin Lloegr.

Wrth groesawu cyhoeddiad Cyllid Cymru, dywedodd Ian Johnson, y Cadeirydd: "Rydym yn parhau i fuddsoddi ar lefelau uwch nag erioed a'r flwyddyn ariannol ddiwethaf oedd yr orau i Cyllid Cymru hyd yn hyn. Fe wnaeth ein heffaith ar economi Cymru gynyddu dros £100m i £856m ac ers 2001 mae ein buddsoddiadau wedi helpu i greu neu ddiogelu dros 38,000 o swyddi yng Nghymru.

"Mae Cyllid Cymru yn buddsoddi ar gyfer y tymor hir ac fe ellir teimlo hyn ar draws economi Cymru. Yn ogystal â chreu a diogelu swyddi, mae ein buddsoddiadau yn denu busnesau i Gymru, yn creu cyfleoedd newydd i gyflenwyr lleol yn ogystal ag annog arloesedd ac ymchwil a datblygiad. Bydd y busnesau rydym ni wedi buddsoddi ynddynt yn parhau i chwarae rhan allweddol yn nhwf economi Cymru yn y dyfodol."

Fe wnaeth lansiad Cronfa Twf Cyfalaf Cymru a Chronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn 2014-15 ynghyd â chronfeydd eraill Llywodraeth Cymru a lansiwyd ers 2012, roi hwb i allu Cyllid Cymru i gefnogi anghenion ariannu tymor byr a thymor hir busnesau bach a chanolig.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Buddsoddi'r Grŵp, Mike Owen: "Gallwn yn awr fuddsoddi mewn mwy o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru nag erioed ac rydym wedi cyflawni neu wedi rhagori ar ein targedau buddsoddi ar gyfer pob un o'n cronfeydd yng Nghymru yn 2014-15. Rydym hefyd wedi rhagori ar ein targed swyddi blynyddol o 39%. Yn amlwg mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn fwy hyderus, o ran twf maent yn barod i fynd amdani ac maen nhw’n troi at Cyllid Cymru am y gefnogaeth sydd ei angen arnynt.

"Maent yn hoffi ein gallu ni i deilwra ein buddsoddiadau i ddiwallu eu hanghenion ariannu tymor byr a thymor hir yn ogystal â'n staff buddsoddi lleol. Yn ddiweddar, rydym wedi gwneud nifer o benodiadau allweddol i'n timau buddsoddi i adeiladu perthynas gryfach hyd yn oed gyda busnesau bach a chanolig ledled Cymru a gwneud y gorau o effaith ein buddsoddiadau."

Mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi elwa o £337 miliwn o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru. Mae'r buddsoddiadau hyn hefyd wedi ysgogi buddsoddiad ychwanegol gwerth cyfanswm o £519 miliwn, sy'n dod â chyfanswm ei effaith ar economi Cymru i £856 miliwn. Gyda chefnogaeth Cyllid Cymru, mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi creu neu ddiogelu 38,454 o swyddi yng Nghymru.

timau buddsoddi i adeiladu perthynas gryfach hyd yn oed gyda busnesau bach a chanolig ledled Cymru a gwneud y gorau o effaith ein buddsoddiadau."