Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | Cynllun atgyfeirio
12/05/2015

Cynllun atgyfeirio newydd i roi cyllid a chymorth i fusnesau newydd

Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi lansio cynllun peilot newydd er mwyn cynyddu nifer y busnesau yng Nghymru sy’n cael cyllid a chymorth angenrheidiol i dyfu.

Bellach, bydd busnesau hyd at ddyflwydd oed, nad ydynt yn cwrdd â’r gofynion ar gyfer benthyciadau traddodiadol neu gyllid arall, yn cael eu cyfeirio at Busnes Cymru i gael  cymorth a chyngor ychwanegol i wella eu siawns o gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

Mae Busnes Cymru yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu busnesau ac yn gweithio gydag unigolion a busnesau i ddarparu cymorth pwrpasol iddynt.

Sefydlwyd y cynllun o ganlyniad i argymhelliad a wnaed yn yr Adolygiad o Gyllid sydd ar gael i Fusnesau ac fe’i lluniwyd gan Busnes Cymru, NatWest a Cyllid Cymru. Cynhelir y cynllun peilot am gyfnod o 12 mis yn y lle cyntaf a chyflwynwyd porthol ar-lein i reoli’r broses atgyfeirio.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: “Mae’r cynllun peilot hwn yn cyflawni un o brif argymhellion yr Adolygiad o Gyllid sydd ar gael i Fusnesau. Cynhaliwyd yr adolygiad hwnnw'r llynedd gan yr Athro Dylan Jones Evans ar ran Llywodraeth Cymru. Rydw i’n falch bod Busnes Cymru, NatWest a Cyllid Cymru wedi uno er mwyn cyflwyno’r cynllun hwn a sefydlu proses symlach i reoli atgyfeiriadau. Rydw i’n hyderus y gallwn helpu mwy o fusnesau newydd yng Nghymru i erosegyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu a sicrhau’r cyllid sydd ei angen arnynt”.

Aeth Kevin Morgan, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru ar gyfer Bancio Busnesau, a Mike Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp Cyllid Cymru gyda Mrs Hart i lansio’r cynllun yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yng Nghaerdydd. Yn ogystal, gwnaethant lofnodi memorandwm i sicrhau bod y ddau brif fusnes o Gymru sy’n ariannu’r cynllun a Busnes Cymru wedi’u hymrwymo’n ffurfiol. 

Dywedodd Kevin Morgan o NatWest: “Mae yna adegau pan nad yw entrepreneuriaid neu fusnesau newydd iawn yn gymwys, am ba bynnag reswm, am fenthyciad banc er gwaetha’r ffaith eu bod yn dangos addewid mawr. Mae NatWest yn cydnabod hyn a bu’n benderfynol o gynorthwyo busnesau o’r fath i ddod o hyd i ateb arall. Yn sgil y bartneriaeth newydd hon, pan ddaw cwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid atom i ofyn am gymorth ariannol ac os nad yw’n bosibl inni eu cynorthwyo, bydd modd inni eu cyfeirio at Busnes Cymru iddynt gael rhagor gyngor a chymorth.

“Mae’r busnesau bach yn ganolog i economi Cymru ac mae sicrhau eu bod yn cael gymaint o gefnogaeth ag sy’n bosibl ar bob cam o’r datblygiad o les i bawb. Edrychwn ymlaen at weld y cynllun peilot hwn yn llwyddo a gobeithiwn y bydd banciau eraill yn dilyn yr un trywydd."

Ychwanegodd Mike Owen ar ran Cyllid Cymru: “Pan fo rhywun yn mynd ati i ddechrau busnes, mae’n gyfnod prysur. Er mwyn ichi wireddu’ch uchelgeisiau a llwyddo, mae angen sicrhau’r cyllid a’r canllawiau cywir. Mae llawer o berchnogion busnes newydd yn anghyfarwydd â gwneud cais am gyllid busnes ac ysgrifennu cynllun busnes. Mae Cyllid Cymru yn gweithio â Busnes Cymru, banciau a chyllidwyr eraill i greu’r pecynnau cymorth  cywir ar gyfer busnesau Cymru. Bydd y cynllun peilot hwn yn cryfhau’r berthynas honno drwy ganolbwyntio ar helpu mwy o fusnesau yng Nghymru – y rhai sydd wrthi’n cael eu sefydlu a’r rhai sy’n gymharol newydd. Gobeithiwn y bydd hyn yn galluogi mwy ohonynt i sicrhau’r benthyciadau a’r buddsoddiadau eraill sydd eu hangen arnynt i dyfu, ac i greu a diogelu swyddi ynghyd â gwella’r hyn y maen nhw’n ei gyfrannu at economi Cymru.”