21/01/2015

Sian Lloyd Jones i adael Cyllid Cymru

Mae Bwrdd Cyllid Cymru wedi cyhoeddi y bydd Sian Lloyd Jones yn rhoi'r gorau i'w rôl fel Prif Weithredwr ar ddiwedd mis Medi 2015.

Daeth Sian yn Brif Weithredwr yn 2004, gan oruchwylio'n llwyddiannus y broses o drosglwyddo Cyllid Cymru o fod yn is-gwmni Awdurdod Datblygu Cymru i fod yn un o is-gwmnïau Llywodraeth Cymru.

O dan ei harweiniad, mae nifer ac ystod y cronfeydd y mae Cyllid Cymru yn eu rheoli wedi cynyddu'n sylweddol, gan gynnwys lansio Cronfa Twf Cyfalaf Cymru gwerth £20 a Chronfa Sbarduno Technoleg gwerth £7.5 miliwn yn ogystal â'r cynllun Cymorth i Brynu -  Cymru yn 2014, sydd oll yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Buddsoddodd Cyllid Cymru £50 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol 2013-14, y swm uchaf erioed, a rhagorodd ar ei darged buddsoddi ar gyfer hanner cyntaf y flwyddyn ariannol 2014-15.

Bydd Sian yn parhau yn y swydd tan ddiwedd mis Medi 2015 er mwyn cynorthwyo Cyllid Cymru i addasu i heriau newydd.

Gan siarad ar ran y Bwrdd, meddai Ian Johnson, Cadeirydd Cyllid Cymru: "Mae Cyllid Cymru wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y 14 mlynedd diwethaf ac mae angen iddo barhau i gyflawni polisïau Llywodraeth Cymru yn effeithiol.  Mae'r bwrdd yn credu mai arweinyddiaeth newydd yw'r ffordd orau o gyflawni hyn ac yn cadarnhau y bydd Sian Lloyd Jones yn rhoi'r gorau i'w rôl fel Prif Weithredwr. 

"Rwy'n ddiolchgar i Sian am ei harweiniad hirsefydlog yn Cyllid Cymru.  Diolch i'w hymroddiad a'i hangerdd tuag at y busnes, mae ein buddsoddiadau ar y lefelau uchaf erioed ac yn parhau i gynyddu wrth i ragor o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru elwa ar yr ystod eang o gronfeydd sydd ar gael gennym.  Mae hi'n gadael Cyllid Cymru mewn sefyllfa gref a chyda dymuniadau gorau'r bwrdd ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: "Hoffwn ddiolch i Sian am ei chyfraniad fel Prif Weithredwr Cyllid Cymru dros y degawd diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi mwy na £350m mewn busnesau bach a chanolig, gan greu a diogelu bron i 40,000 o swyddi ledled Cymru, ac mae nifer y cronfeydd a reolir gan Cyllid Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ar y lefel uchaf erioed. Mae ei hymdrechion wedi cael eu gwerthfawrogi a dymunaf bob llwyddiant iddi gydag unrhyw fentrau newydd. "   

Meddai Sian Lloyd Jones: "Mae Cyllid Cymru wedi datblygu'n sefydliad ariannol allweddol yng Nghymru ac rwy'n falch o'i gyflawniadau ers imi ddod yn Brif Weithredwr yn 2004.  Mae'r lefelau buddsoddi wedi cynyddu o £13 miliwn i £50 miliwn y flwyddyn yn ystod y cyfnod hwnnw wrth i'r sefydliad addasu i newidiadau mewn anghenion ariannu busnesau bach a chanolig yng Nghymru.  Rwyf wedi mwynhau arwain a datblygu Cyllid Cymru ac mae bellach yn sefydliad llawer cryfach na phan ymunais.

"Hoffwn ddiolch i Barclays sydd wedi cefnogi Cyllid Cymru o'r cychwyn cyntaf.  Hoffwn ddiolch i Fanc Buddsoddi Ewrop hefyd sydd, ochr yn ochr â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi galluogi Cyllid Cymru i ehangu'r ystod o gronfeydd y mae'n eu cynnig i fusnesau newydd a busnesau sy'n tyfu yng Nghymru.  Rwy'n ddiolchgar i gyn aelodau'r bwrdd a'r aelodau presennol am eu cymorth a'u harweiniad ac yn anad dim, hoffwn ddiolch i'r holl bobl wych rwyf wedi gweithio gyda nhw yn Cyllid Cymru."

Hyd ddiwedd mis Medi 2014, mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi elwa ar £353 miliwn o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru. Mae'r buddsoddiadau hyn hefyd wedi ysgogi buddsoddiad ychwanegol o £510 miliwn, gan ddod â chyfanswm ei effaith ar economi Cymru i £863 miliwn. Gyda chefnogaeth Cyllid Cymru, mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi creu neu ddiogelu 39,085 o swyddi yng Nghymru.