02/01/2014

Cwmni o Gymru yn buddsoddi mewn ymgyrch allforio

Mae gweithgynhyrchydd o Gymru wedi lansio ymgyrch allforio uchelgeisiol yn sgil buddsoddiad o £250,000.

Mae Hobbs Valve, y mae ei falf pili pala atred triphlyg arloesol yn meddu ar gyfran o 75% o'r farchnad, bellach yn edrych ar draws y byd am farchnadoedd i'w gynnyrch - cynnyrch y mae gan y cwmni batent ar ei gyfer.

Ymysg y targedau mae'r Dwyrain Canol, yr Unol Daleithiau, De America a'r Dwyrain Canol, a'r nod yw cynyddu ei drosiant o £6 miliwn i £15 miliwn o fewn tair blynedd.  Ar yr un pryd, mae'r cynllun busnes yn rhagweld y bydd y gweithlu yn y ffatri yng Nghaerffili yn cynyddu o 36 i 60.

Defnyddir y falfiau yn y diwydiannau olew, nwy, petrocemegol a niwclear, ac mae dau gwmni mawr amlwladol eisoes wedi rhoi statws Cyflenwr Cymeradwy i Hobbs: ConocoPhillips a Saudi Aramco, un o gynhyrchwyr olew mwya'r byd. 

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Hobbs Valve Rhys Jones: "Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu cysylltiadau rhyngwladol, ac rydym wedi lansio ymgyrch werthu rymus ledled y byd. Mae hyn bellach yn talu ar ei ganfed gan fod cwmnïau amlwladol yn ein pennu'n Gyflenwr Cymeradwy, ac rydym yn gobeithio ychwanegu rhagor o enwau at y rhestr hon cyn bo hir."

Mae'r pecyn buddsoddi wedi cael ei ddarparu gan un o is-gwmnïau Tata sef UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru. Bydd yn cefnogi'r ymgyrch werthu, yn ogystal â rhagor o ymchwil a datblygu'r cynnyrch.

"Yn bennaf, byddwn yn ceisio cynyddu ystod y pwysedd y gall falfiau weithredu o'i fewn, gan ehangu eu defnydd yn y diwydiant," ychwanegodd Mr Jones.

Dywedodd Glyn Thomas o UK Steel Enterprise ei fod yn falch iawn o gefnogi llwyddiant parhaus Hobbs Valve: "Mae'r cwmni wedi bod yn llwyddiannus iawn ers ei lansio yn 2005 ac mae ganddo dîm rheoli gwych. Ynghyd â chynnyrch arloesol sydd wedi'i brofi, rwy'n siŵr y bydd yr ymgyrch allforio'n llwyddiant mawr ac yn symud y cwmni i lefel arall o ran ei gyflawniad.

"Mae UK Steel Enterprise bob amser yn barod i gefnogi cwmnïau sydd â'r potensial i dyfu, yn arbennig y rhai sy'n gallu cynyddu eu gwerthiannau allforio ac sydd o fudd i economi Cymru."

Meddai David Perez, Uwch Swyddog Portffolio, Cyllid Cymru: "Mae Hobbs Valve wedi datblygu ystod drawiadol o falfiau diwydiannol â phatent ac wedi sefydlu presenoldeb cryf yn y DU ers ei sefydlu wyth mlynedd yn ôl.  Yn ogystal, mae wedi gwneud gwaith sylweddol i gyrraedd marchnadoedd rhyngwladol allweddol a bellach mae â'i fryd ar ehangu ymhellach yn rhyngwladol.  Mae Cyllid Cymru wedi cefnogi Rhys a'i dîm drwy nifer o gamau twf er 2007.  Rydym yn falch o arwain y cylch buddsoddi diweddaraf hwn, sef ein pedwerydd buddsoddiad yn y cwmni."

Gyda chynnyrch sydd wedi cael ei brofi ym marchnad y DU yn ogystal â thramor, mae Mr Jones yn hyderus y bydd yr ymgyrch werthu yn llwyddo. "Ar hyn o bryd mae gennym 75% o'r farchnad yn y DU oherwydd ansawdd y cynnyrch a'r gwasanaeth da a gynigiwn. Yn naturiol, rydym yn awyddus i ddatblygu ar hyn a chyrraedd ardaloedd newydd.

"Er enghraifft, mae ein gwaith ymchwil yn dangos y gallem gael gwerthiannau o £2.5 miliwn yng Ngogledd America, ac  mae'r potensial cystal neu'n well mewn rhannau eraill o'r byd. Rydym yn anelu at weld y trosiant yn cynyddu o'r lefel bresennol o £6 miliwn i £15 miliwn, gyda 70% o hyn yn allforion."

Canmolodd Mr Jones y gweithlu yn y ffatri yng Nghaerffili. "Mae gennym enw da ar gyfer ansawdd ac arloesedd, ac mae'r staff yn fedrus iawn ac wedi'u hyfforddi i safon uchel. Ein nod yw ychwanegu 24 o swyddi at y 36 o swyddi presennol yn ystod y tair blynedd nesaf er mwyn ymdopi â'r twf yn cynnyrch a dargedir gennym."