17/08/2014

MedaPhor yn cyhoeddi ei fwriad i roi cyfrannau'r cwmni ar AIM

Mae MedaPhor Group plc ("MedaPhor"), y darparwr addysg a hyfforddiant uwchsain byd-eang i weithwyr meddygol proffesiynol, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi codi £4.7 miliwn yn sgil ei fwriad i roi cyfrannau o'r cwmni ar farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain.

Prif gynnyrch MedaPhor yw ScanTrainer, efelychydd hyfforddiant uwchsain â 'theimlad go iawn' sy'n seiliedig ar realiti rhithwir ac sy'n galluogi hyfforddeion, ar unrhyw lefel, i deimlo'r hyn y maent yn ei weld ar sgrin y cyfrifiadur er mwyn datblygu'r gymysgedd gymhleth o sgiliau gwybyddol a chydsymud llaw a llygad sydd eu hangen er mwyn dysgu'r holl sgiliau sganio uwchsain allweddol. Mae MedaPhor, un o gwmnïau deillio Prifysgol Caerdydd, wedi ei leoli yng Nghaerdydd yn y DU ac yn San Diego yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r efelychydd yn defnyddio sganiau cleifion go iawn, fel rhan o raglen hyfforddi addysgol, i addysgu'r sgiliau sganio uwchsain craidd ac uwch heb yr angen am beiriant uwchsain neu glaf, gan leihau'n sylweddol yr angen am oruchwyliaeth arbenigol.

Mae amrediad MedaPhor o efelychwyr ScanTrainer yn cynnwys efelychwyr cyffyrddiadol datblygedig i addysgu technegau sganio mewnol ac allanol ym meysydd obstetreg a gynaecoleg ac efelychydd hyfforddiant cyffredinol meddygol newydd ar gyfer rhan uchaf yr abdomen, wedi'i anelu at y farchnad hyfforddiant uwchsain radioleg fawr, a lansiwyd yn San Francisco, UDA ym mis Ionawr eleni.

Meddai, Stuart Gall, Prif Weithredwr MedaPhor Group plc: "Mae hwn yn ddigwyddiad o bwys i'r Cwmni ac rydym yn ddiolchgar i'n buddsoddwyr presennol, yn enwedig Grŵp IP, Cyllid Cymru a'r Athro Nazar Amso, y sylfaenydd, am eu cefnogaeth, yn ogystal â chroesawu ein buddsoddwyr newydd, sy'n cynnwys Cronfa Gwyddorau Bywyd Arthuraidd Cymru. Mae gwasanaethau efelychu meddygol yn parhau i dyfu'n gyflym ac rydym yn credu bod gan ein cynnyrch yn potensial i sicrhau ein bod yn chwarae rhan bwysig yn sector uwchsain y farchnad gyffrous hon. Mae symud i AIM yn rhoi cefnogaeth a gwelededd i ni i gyflawni ein strategaeth twf. "

Meddai Alan Aubrey, Prif Weithredwr IP Group plc: "Mae hwn yn gyflawniad enfawr i MedaPhor a bydd yn galluogi'r cwmni i ddilyn ei strategaeth twf yn ei farchnadoedd targed. Daeth MedaPhor yn rhan o bortffolio'r IP Group ar ôl i ni brynu Fusion IP yn ddiweddar. Dyma'r trydydd cwmni o bortffolio IP Group i'w gyfrannau gael eu cyhoeddi ar AIM eleni ac mae'n enghraifft dda o sut rydym yn parhau i gefnogi ein cwmnïau portffolio mwy datblygedig."

Croesawodd Richard Hadden, Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru, benderfyniad MedaPhor i gyhoeddi cyfrannau ar AIM.  Meddai: "Mae efelychydd ScanTrainer MedaPhor wedi cael ei groesawu yn ei farchnadoedd targed ac rydym yn falch iawn bod y Cwmni yn awr yn bwriadu codi cyfalaf newydd i hwyluso ei gynlluniau twf uchelgeisiol drwy AIM. Mae Cyllid Cymru yn fuddsoddwr allweddol yn MedaPhor. Rydym wedi cefnogi'r cwmni yn ystod nifer o gylchoedd buddsoddi er 2009, gan gynnwys cylch arwyddocaol ddiweddar cyn y cynnig cyhoeddus cychwynnol sydd wedi golygu bod cyfanswm ein buddsoddiad yn y cwmni dros £1.5 miliwn erbyn hyn."

Meddai'r Athro Syr Christopher Evans, Cadeirydd Arthurian Life Sciences Ltd: "Mae MedaPhor wedi dod i'n sylw ers i ni lansio ein cronfa yn 2013 ac rydym yn falch iawn o fod yn bartner i IP Group a Cyllid Cymru ar y prosiect cyffrous hwn a chydfuddsoddi ynddo. Mae gan y Cwmni botensial aruthrol i fanteisio ar ei lwyddiant cynnar yn y DU a'r Unol Daleithiau ac rydym yn edrych ymlaen at gefnogi ei dwf a'i gynlluniau ehangu yn y dyfodol. "

Meddai'r Athro Nazar Amso, sylfaenydd MedaPhor: "Mae hon yn gamp ardderchog i MedaPhor ac yn gam cyffrous tuag at gyflawni ei huchelgais i fod yn arloeswr byd-eang mewn efelychiad ac addysg uwchsain. Fel sylfaenydd, rwy'n ddiolchgar i Brifysgol Caerdydd ac am gefnogaeth gynnar ein buddsoddwyr presennol, ac rwy'n falch iawn bod y cwmni wedi denu buddsoddwyr mawr newydd drwy ei gynnig cyhoeddus cychwynnol."

Mae Cenkos Securities yn gweithredu ar ran MedaPhor fel Cynghorydd Enwebedig mewn perthynas â Derbyniad arfaethedig i AIM. Disgwylir i'r cwmni cael ei dderbyn i fasnachu ar AIM ar 27 Awst, 2014, pan ragwelir y bydd gan yr Cwmni gyfalaf gwerth £ 10.1 miliwn ar y farchnad.