09/05/2012

Mike Owen ar dwf busnes mewn cyfnod anodd

Mae busnesau cadarn yn cynllunio a buddsoddi am y tymor hwy i weld eu ffordd drwy 2012-13.

Gydag adroddiadau nad yw benthyciadau banciau i fusnesau bach a chanolig yn cyrraedd targedau'r llywodraeth ond gyda phob llygad yn dal ar i fod ar y busnesau hynny i hybu adferiad yr economi, bydd angen cyfalaf yn ogystal â dogn o hyblygrwydd a hyder i gyflawni hyn.

Addasu i oroesi a ffynnu

Gofynnwyd i mi'n ddiweddar yn Llifolau Canolbarth Cymru am fy sylwadau am dyfu busnesau mewn cyfnod caled. Rydym yn parhau i siarad gyda busnesau da sydd wedi ennill eu plwyf sy'n meddwl yn fwy ac yn addasu eu cynlluniau i ymdopi gydag amodau masnachu anodd.

Rwy'n credu fod gan y busnesau hyn ychydig o bethau yn gyffredin:

 • Timau rheoli cryf
 • Gwybodaeth o'u marchnadoedd, cystadleuwyr a chwsmeriaid
 • Systemau cyllid effeithiol

Roedd Colin Arnold o Mangar, un o'n cwmnïau portffolio, hefyd yn siarad yn Llifolau ac ychwanegodd ei sylwadau ar sut i aros o flaen y gêm mewn cyfnod caled:

 • Dylid bob amser ddynodi a delio gyda phroblemau yn gynnar
 • Datblygu gwybodaeth drylwyr ar reolaeth a'i defnyddio i wneud penderfyniadau strategol
 • Gweithredu prosesau newid effeithlon
 • Y llinell waelod yw mai'r busnesau sy'n llwyddo yn awr yw'r rhai sydd wrthi'n edrych am gyfleoedd marchnad newydd ac addasu i'w bodloni.

Cyfalaf hyblyg

Gyda mynediad i gyfalaf yn rhwystro twf i lawer o fusnesau bach a chanolig, nid buddsoddiadau dyled traddodiadol yw'r ateb bob amser. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn deliau da, yn cynnwys nifer o ddeliau £500,000+.

Dyma rai enghreifftiau o'r math o strwythurau dêl y gallwn eu gwneud:

 • Buddsoddiadau dyled a gaiff eu harwain gan lif arian
 • Pecynnau mezzanine a lled-ecwiti lle proffiliwn ein buddsoddiad i weddu i ragolygon twf cwmni ac elw yn y dyfodol, gan rannu'r risgiau cysylltiedig ac adenillion posibl yn y dyfodol
 • Cyllid prosiect tymor byrrach, lle gallwn ddarparu cyfalaf gweithio i ariannu prosiectau unigol
 • Buddsoddiadau ecwiti a all helpu i gryfhau mantolen cwmni gan ei alluogi i ganolbwyntio ar dwf strategol.

Cysylltwch â ni os gallem strwythuro rhywbeth tebyg i weddu i anghenion eich cleientiaid.

Ehangu yn yr aer

Mae busnesau gyda hyder, cynllun twf cryf a chefnogaeth Cyllid Cymru yn cynnwys:

Viscose Closures Cyf

Gweithgynhyrchu
MBI
£2.3 miliwn Buddsoddiad ecwiti

Rydym yn falch fod ein buddsoddiad mwyaf yn y flwyddyn ariannol hon, rhan o gylch ecwiti £5 miliwn, yn helpu tîm rheoli Viscose i fuddsoddi am yr hirdymor.

Flame Spray Technologies Cyf

Gweithgynhyrchu
Cyfalaf datblygu
£130,000 Buddsoddiad dyled