Cartref | Newyddion ac blog | Blog | 2016 | 5k business loans
17/04/2016

Sut i gael y gorau allan o'ch benthyciad busnes £5k

Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am fenthyciadau busnes, maent yn aml yn meddwl yn nhermau rhifau mawr: £50K, £100K ac hyd yn oed £1 miliwn.

Ond ni ddylai effaith cyllid llai, fel benthyciad busnes £5K gael ei ddiystyru. Yn enwedig pan gaiff ei fuddsoddi yn y ffordd iawn gan fusnes.

Os ydych chi'n ystyried benthyciad busnes bach o hyd at £5K meddyliwch yn ddoeth ynghylch sut yr ydych yn bwriadu ei wario. Gofynnwch i chi'ch hun beth yw'r ffordd orau i gael y gwerth mwyaf posibl.

Cyfarpar newydd

Gall buddsoddi mewn offer neu beiriannau roi hwb i gynhyrchiant a lleihau costau. Gall hefyd greu cyfleoedd ar gyfer cynnig gwasanaethau newydd i'ch cwsmeriaid.  Gall hyn ddenu busnes newydd yn ogystal â chynyddu eich mantais gystadleuol.

Mynychu Arddangosfa

Faint o fusnesau gafodd eu cyfle mawr drwy fynychu arddangosfa? Drwy arddangos eich busnes ger bron y bobl iawn gallwch fod mewn sefyllfa i gael y cyfle holl-bwysig hwnnw gyda chwsmeriaid a chyflenwyr newydd.  Gall hyn gael dylanwad mawr ar dwf eich busnes yn y dyfodol.

Stoc

Bydd gan unrhyw adwerthwr da drwyn sy'n gallu synhwyro'r cynnyrch allweddol. Trwy fuddsoddi mewn stoc ychwanegol ar yr adeg iawn, gallwch roi hwb amserol i'ch trosiant a datgloi mwy o arian parod i'w fuddsoddi yn y dyfodol.

Cerbyd cwmni

Gall cerbyd cwmni fod yn beth cwbl angenrheidiol ar gyfer rhai mathau o grefftau, ond gall hefyd fod yn gyfle gwych ar gyfer hysbysebu lleol gan gadw eich busnes yn weladwy ac o flaen cwsmeriaid posibl drwy gydol y flwyddyn.

Llif arian

Os ydych chi'n adnabod llanw a thrai eich busnes, yna gallwch baratoi ymlaen llaw. Trwy ddefnyddio benthyciad gallwch sicrhau fod eich busnes yn barod i fanteisio ar ei adegau prysuraf o'r flwyddyn.

Gall cael benthyciad busnes £5K fod yn llawer haws na'r disgwyl. P'un a ydych yn chwilio am arian o'r sector breifat neu gorff cyhoeddus fel Cyllid Cymru, gall busnes bach sefydledig sydd â hanes credyd da yn aml godi arian cyllido heb fod angen cynllun busnes.

Gyda llai o angen am wybodaeth ofynnol gall eich cais gael ei droi rownd yn llawer cyflymach. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n gallu bwrw mlaen gyda buddsoddi yn eich busnes a gwneud i'ch arian fynd ymhellach.

Mae Cyllid Cymru yn cynnig benthyciadau o £1,000 - £2 filiwn ar gyfer busnesau sy'n seiliedig yng Nghymru. Mae proses ymgeisio deuddydd symlach newydd ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 ar gael i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd.