22/02/2016

Rhestriad-MBA Diurnal yn cryfhau sector medtech Cymru

Ym mis Rhagfyr y llynedd, cwblhaodd Diurnal ei Gynnig Cyhoeddus Cychwynnol (CCC) £30m llwyddiannus ar y Farchnad Buddsoddi Amgen (MBA). Roedd hyn yn golygu bod y cwmni sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, sy'n datblygu dulliau arloesol o gyflenwi cyffuriau, yn dod yn drydydd cwmni ym mhortffolio mentrau technoleg Cyllid Cymru i gael eu rhestru ar yr MBA.

 Mae Diurnal yn dilyn ôl troed Medaphor a Q-Chip, a restrwyd wedi iddo gael ei gaffael gan Midatech. A hwythau yn gyfoethog mewn eiddo deallusol, mae'r busnesau hyn sy'n tyfu'n gyflym wedi codi tua £67m yn ystod y 18 mis diwethaf, ac yn hanfodol bwysig maent wedi creu swyddi o safon uchel yn y rhanbarth.

Bu Cyllid Cymru yn fuddsoddwr conglfaen yn Diurnal, ar ôl gwneud  buddsoddiad sbarduno yn 2009. "Ein buddsoddiad ni ddenodd y cwmni hynod drawiadol hwn am y tro cyntaf i Gymru," meddai Melanie Goward, dirprwy reolwr y gronfa yn nhîm mentrau technoleg Cyllid Cymru. "Mae'n garreg filltir arwyddocaol i Diurnal, ac mae'n garreg filltir bwysig arall i ni ein hunain. 'Rwyf yn hyderus y bydd yn ysbrydoli mwy o gwmnïau yn ein portffolio mentrau technoleg sy’n tyfu i ddilyn esiampl Diurnal, ac anelu'n uchel. "

Mae dau o ymgeiswyr cynnyrch arweiniol Diurnal yn, neu fe'i disgwylir iddynt ddechrau cyn bo hir, ar y cam datblygu clinigol diweddar sy'n targedu clefydau diffyg cortisol. Mae Dr Martin Whitaker, Prif Swyddog Gweithredol Diurnal, yn sicr yn anelu'n uchel: "Ein gweledigaeth yw mai ni fydd y cwmni fferyllol arbenigol endocrinoleg mwyaf blaenllaw yn y byd, a fydd yn targedu anghenion cleifion sy'n dioddef o glefydau cronig hormon sy'n cael eu tan-wasanaethu. Rydym wedi adnabod nifer o anghenion o'r fath ac rydym yn amcangyfrif ei fod yn cynrychioli cyfle cyfunol ar y farchnad o fwy na $11 biliwn. "

Mae'r farchnad ar gyfer y cyffuriau wedi ei chanoli yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, a dywed Whitaker y byddant yn adeiladu gweithrediad marchnata a gwerthu ffocysedig a chost-effeithiol, unwaith y bydd y cynhyrchion yn cael eu cymeradwyo.

Gyda chyfalaf sbarduno a chyfalaf yn ystod y cyfnod cynnar yn beth prin ers 2007, dywedodd  Goward fod cyfalaf o'r fath wedi bod ar gael yng Nghymru ers peth amser. Fe lansiwyd Cronfa JEREMIE Cymru a gefnogir gan Ewrop yn 2009, ac yn dilyn hynny fe lansiodd Llywodraeth Cymru Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

"Mae'r ddwy gronfa wedi cael effaith go iawn yng Nghymru, gan ein galluogi i wneud buddsoddiadau sbarduno a buddsoddiadau cyfres A mewn dros 50 o fentrau technoleg arloesol," meddai Goward. "Rydym hefyd wedi darparu cyfalaf dilynol i helpu'r busnesau hyn i ehangu."

Mae cyfalaf Cyllid Cymru hefyd wedi rhoi hwb i lefelau cyd-fuddsoddi - a oedd yn £56.2m yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf - gyda diddordeb yn dod gan fuddsoddwyr y tu allan i'r dywysogaeth. Ymunodd Pentax Medical yng nghylch ariannu mwyaf diweddar Creo Medical, er enghraifft.

"Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu rhwydwaith gref o gyd-fuddsoddwyr," meddai Goward. "Ond dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld diddordeb gan fuddsoddwyr angel, corfforaethol a sefydliadol yn cynyddu'n sylweddol."

"Rydym yn adeiladu portffolio mentrau technoleg sy’n meddu ar gryfder a dyfnder gwirioneddol," ychwanega. Yn y gwyddorau bywyd, er enghraifft, mae'r portffolio mentrau technoleg yn cynnwys cwmnïau sy'n gweithio ar ddulliau newydd tuag at ofal clwyfau, diagnosteg a delweddu, yn ogystal â datblygwyr dyfeisiau meddygol, systemau TG a gweithgynhyrchwyr fferyllol.