Cartref | Newyddion ac blog | Blog | Property development
26/09/2013

Safbwynt Cenydd Rowlands ar adeiladu'r ddêl gywir ar gyfer datblygwyr eiddo

Gyda chynnydd mewn gweithgaredd trafodion a phrisiau eiddo sefydlog, gall busnesau bach a chanolig yng Nghymru sy'n datblygu eiddo fanteisio'n llawn ar yr hyder sy'n dechrau dychwelyd i'r farchnad.

Croesawodd y sector adeiladu yng Nghymru chwistrelliad o gyfalaf ym mis Mai eleni pan lansiwyd Cronfa Datblygu Eiddo Cymru, gyda £10m, sy'n cefnogi cynlluniau datblygu eiddo masnachol a phreswyl graddfa fach, heb fod yn sbeciannol.

Mae cynlluniau graddfa fach yn argoeli dod ag ysgogiad newydd i sector a gafodd ei daro gan faterion megis galw isel, gostwng mewn gwerth eiddo a diffyg cyllid ar gael mewn blynyddoedd diweddar.

Cefnogi cynlluniau masnachol hyfyw

Gall Cyllid Cymru yn awr ddarparu benthyciadau tymor byr i gwmnïau adeiladu bach a chanolig i gefnogi amrediad o gynlluniau, sydd wedi sicrhau caniatâd cynllunio, yn cynnwys:

  • Datblygiadau tai newydd.
  • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws newydd.
  • Prosiectau adnewyddu.

Bydd angen i ni ddeall sut yr ad-delir ein benthyciad - pa gynlluniau sydd ar gyfer gwerthu neu osod yr eiddo pan fydd wedi'i gwblhau, er enghraifft? Bydd adenillion proffidiol yn galluogi Cyllid Cymru i barhau i gefnogi prosiectau o'r fath dros y pum mlynedd nesaf.

Cyllid tymor byr - yr effaith mwyaf posibl

Gyda thelerau ad-dalu o hyd at 24 mis, gall ein benthyciadau datblygu eiddo o rhwng £250,000 a £1m ariannu prosiectau gydag uchafswm cymhareb benthyciad-i-werth o 65% yn seiliedig ar werth crynswth disgwyliedig yr eiddo.

Gellir hefyd gyfuno ein benthyciadau gyda chronfeydd eraill i gychwyn cynlluniau masnachol hyfyw.

Y proffil ariannu cywir

Gallwn strwythuro ein benthyciadau gyda phroffiliau ad-dalu sy'n rhoi ystyriaeth i gamau datblygu allweddol a dyddiau cwblhau.

Beth nesaf?

Cysylltwch â ni os ydych yn cynghori cleient gyda chynllun adeiladu sydd angen cefnogaeth.