Cartref | Newyddion ac blog | Blog | Cefnogi Alyson Macnamara
13/12/2016

Alyson Macnamara – cefnogi busnesau yn ne-ddwyrain Cymru

Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Cyllid Cymru? Allech chi roi hanes cyflym i ni o’ch gyrfa?
    
Ymunais â Cyllid Cymru ym mis Ionawr 2016, felly rydw i wedi bod yma ers bron i flwyddyn. Cyn ymuno â’r tîm microfenthyciadau - lle rydw i’n helpu i strwythuro benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 - roeddwn i’n gweithio fel rheolwr cysylltiadau busnes i Barclays, gan reoli portffolio dethol o fusnesau bach a chanolig. Mae gen i gryn dipyn o brofiad o gynnig atebion wedi’u teilwra i gleientiaid.  Rydw i hefyd wedi bod yn fentor busnes yn SFEDI, Corff Sgiliau Sector y DU dros Fenter.

Beth ydych chi’n hoffi ei wneud yn eich amser hamdden?

Rydw i wrth fy modd â theatr gerddorol, seiclo, mynd i’r gampfa, teithio i lefydd newydd a chyffrous a threulio amser gyda fy mhlant a’m hwyrion hyfryd.

 pha fath o fusnesau rydych chi’n delio?

Rydyn ni’n dîm hyblyg iawn yn Cyllid Cymru ac rydw i wedi benthyca i bob math o fusnes yn amrywio o fusnesau manwerthu i gwmnïau peirianneg, cwmnïau TG a busnesau arlwyo.

Rydw i wedi helpu i strwythuro benthyciad o £50,000 yn ddiweddar, ynghyd â chyd-fuddsoddiad gan Barclays, i gefnogi Andrew Bayliss Hairdressing i brynu’r eiddo lle mae’n gweithio ar hyn o bryd yn Sgwâr Agincourt, Trefynwy.  Mae’n fusnes sy’n tyfu ac mae’r benthyciad hwn yn nodweddiadol o sut gallwn ni gefnogi unig fasnachwyr a microfusnesau.
 
Rhoddwyd benthyciad arall o £20,000 yn ddiweddar i helpu Chocci Cake Company i agor ei siop siocled gyntaf yng ngerddi prydferth Tŷ Tredegar. 

Sut beth yw sîn busnes Sir Fynwy?

Mae yna gymuned busnes fywiog yn Sir Fynwy, mae’n lle cyffrous i weithio. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r banciau, y cynghorwyr, y cyngor ac wrth gwrs y busnesau lleol eu hunain.
 
Ar hyn o bryd, rydw i’n edrych ymlaen at siarad yn nigwyddiad Siambr Fasnach nesaf Trefynwy a’r Rhanbarth ddiwedd Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Bridges, Trefynwy. Rydw i’n awyddus i gwrdd â busnesau newydd yn ogystal â chysylltu â chleientiaid portffolio presennol.  Rydw i hefyd yn cynnal clinig  ‘Tyfu eich busnes’ yn Felodrom Casnewydd ar 17eg Ionawr ar gyfer cwmnïau ledled de-ddwyrain Cymru.
 
Allech chi ddweud wrthym gyda pha fath o bethau y gall y gronfa microfenthyciadau helpu?
 
Gall microfenthyciadau gan Cyllid Cymru helpu gydag amrywiaeth o fenthyciadau ar gyfer costau cychwyn busnes, yn amrywio o fenthyca llif arian parod neu arian i brynu offer ac eiddo newydd.
  
Lansiodd Cyllid Cymru broses llwybr carlam ar gyfer benthyciadau llai yn gynharach eleni, sut mae hyn yn gweithio?

Gall busnesau neu unig fasnachwyr sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd wneud cais am benderfyniad llwybr carlam - hynny yw, penderfyniad a gaiff ei wneud o fewn dau ddiwrnod gwaith - am fenthyciadau rhwng £1,000 a £5,000.  Gallwch wneud cais drwy ein gwefan - www.cyllidcymru.co.uk.

Rydw i’n fusnes sydd â diddordeb mewn cael microfenthyciad - sut ydw i’n cysylltu â chi?
 
Mae croeso i chi gysylltu â mi’n uniongyrchol drwy anfon e-bost at alyson.macnamara@financewales.co.uk neu drwy ffonio fy llinell uniongyrchol ar 02920 338173.