Cartref | Newyddion ac blog | Blog | 7 cwestiwn y mae benthyciwr llif arian am gael ateb iddynt cyn buddsoddi -gan un!
29/05/2015

7 cwestiwn y mae benthyciwr llif arian am gael ateb iddynt cyn buddsoddi -gan un!

7 cwestiwn y mae benthyciwr llif arian am gael ateb iddynt cyn buddsoddi -gan un!

Gan Stephen Galvin

Mae benthyciadau llif arian yn ffynhonnell gyllid allweddol i fusnesau sy’n edrych am gyllid ond nad oes ganddynt warant neu fawr o warant.

Mae Cyllid Cymru yn trefnu benthyciadau llif arian a gellir defnyddio’r rhain ar gyfer ystod o anghenion yn amrywio o gyllid prosiect tymor byr a chyfalaf gweithio i gynorthwyo gyda newidiadau mewn perchnogaeth megis trefniant lle mae’r rheolwyr presennol yn prynu’r busnes.

Er mwyn manteisio ar y math hwn o gyllid bydd angen ichi argyhoeddi’r benthyciwr bod yn werth iddo fentro arnoch chi/ar eich busnes.

Yn seiliedig ar ein profiad ni, dyma saith cwestiwn y bydd benthyciwr llif arian yn ei ofyn ichi cyn penderfynu rhoi cyllid ichi ai peidio:

1.  Pa mor ddibynadwy yw llif arian eich busnes?

Os bydd benthyciwr yn gwneud penderfyniad buddsoddi ar sail gallu cwmni i gynhyrchu arian, bydd ân weld llif arian dibynadwy. Mae llif arian da yn rhagweladwy ac felly’n haws ei ddarogan, mae’n ddigon cadarn i wrthsefyll prosesau craffu ac mae’n cael ei greu’n gyflym ac yn amserol.

2.  Pa mor gryf yw’r tîm rheoli?

Mae’r tîm rheoli yr un mor bwysig â llif arian. Bydd timau profiadol gyda hanes da bob amser yn creu argraff ar ariannwr posibl, a bydd tîm unedig a chyflawn heb unrhyw fylchau amlwg yn dangos i fenthyciwr eich bod yn barod i ymdopi ag unrhyw bwysau. 

3.  Beth yw’r cyfle?

Yn ychwanegol at y llif arian a’r tîm rheoli beth yw manylion y buddsoddiad sydd ei angen arnoch chi? Bydd y gallu i gyflawni’n rhwydd ac yn gyflym yn ddeniadol i fenthyciwr a gall cyfleoedd dilynol posibl helpu i roi hwb i’ch cynnig busnes.

4.  Beth yw treftadaeth y cwmni?

Mae oed yn bwysig ac mae’n werth ei bwysleisio! Ystyrir bod busnes sydd wedi ei sefydlu ers amser maith yn llai o risg. Os yw eich busnes yn gweithredu mewn marchnadoedd a sectorau sefydledig, mae’r rhain yn haws i fenthycwyr eu deall a bydd yn help i gynyddu eu hymddiriedaeth.

5.  Beth yw safle’r busnes yn y farchnad?

Mae safle cryf yn y farchnad yn hanfodol ac yn dangos i fuddsoddwyr bod ffactorau allanol o’ch plaid. Os yw eich busnes yn arweinydd y farchnad, mae hyn yn eich rhoi mewn sefyllfa gref, sy’n galluogi eich busnes i yrru’r farchnad yn ei blaen a chreu rhwystrau ar gyfer cystadleuwyr posibl. Gall hyn i gyd gael effaith uniongyrchol ar allu eich busnes i dyfu a ffynnu.

6.  A yw’r cynllun twf yn realistig?

A yw’r twf a ragwelir yn realistig ac yn gyraeddadwy? A all eich tîm rheoli gyflawni ei amcanion? Mae angen i’ch cynllun twf roi atebion manwl gywir ac argyhoeddedig i’r mathau hyn o gwestiynau.

7.  A yw’r tîm rheoli yn dangos uchelgais?

Pan fydd benthyciwr yn siarad ag aelodau’r tîm rheoli, bydd yn disgwyl iddynt ddangos dyhead cryf i lwyddo. Bydd yn awyddus i glywed am weledigaeth gref, ble mae’r tîm rheoli eisiau bod ymhen 2-3 blynedd a sut y maent yn bwriadu cyrraedd eu nod. Nid yw symud cwmni yn ei flaen yn rhwydd bob tro, felly mae’n bwysig i fenthyciwr weld eich bod yn barod am yr her!

Cyfleoedd i gael benthyciad llif arian

Mae lefelau benthyciadau llif arian wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae angen argyhoeddi rhai benthycwyr o hyd. Yn Cyllid Cymru, rydym yn gweithio gyda’r holl brif fenthycwyr, ond mae gennym hefyd y gallu drwy ein cronfeydd i fod yn hynod o hyblyg wrth strwythuro datrysiadau cyllido. Rydym yn darparu benthyciadau llif arian rheolaidd i fusnesau Cymreig gan gefnogi ystod eang o anghenion buddsoddi busnesau bach a chanolig.

Os hoffech wneud ymholiad ynglŷn â benthyciad llif arian gan Cyllid Cymru ewch i’n hadran anghenion ariannu.