Cartref | Newyddion ac blog | Blog | Ydych chi'n estrys neu swricat?
17/07/2017

Mwy o swricatiaid a llai o estrysod os gwelwch yn dda!

Ydych chi'n estrys neu swricat?

Mae'n gwestiwn a ofynnir yn aml mewn perthynas â gallu pobl i addasu a ffynnu wrth wynebu newid.

Mewn cyd-destun busnes, yn erbyn cefndir y digwyddiadau byd-eang 2016 a Brexit a fydd yn digwydd yn y dyfodol, mae deall gallu eich busnes i ymdopi gydag ansicrwydd yn ymarferiad gwerth chweil.

I'ch helpu i gael gwell dealltwriaeth dylech ofyn y cwestiynau canlynol i chi'ch hun:

  • A ydych yn ystyried fod buddsoddi yn eich busnes yn bwysig ar gyfer y dyfodol neu fel costau?
  • A ydych chi'n hoffi cynnal y 'status quo' neu fabwysiadu arferion newydd ac yn croesawu technoleg newydd?
  • A ydych yn canolbwyntio ar agweddau allanol neu ar gyfleoedd newydd neu ydych chi'n ffocysu yn fewnol fel rydych wedi gwneud erioed?

Dylai ateb y cwestiynau hyn roi ymdeimlad i chi ynghylch a yw eich busnes yn agored ac addasol fel swricat neu yn ystyfnig ac yn edrych yn fewnol fel estrys.

Fel asgwrn cefn economi Cymru, mae'n hanfodol bwysig ein bod yn cael mwy o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy'n mabwysiadu'r ymagwedd 'swricat'. Mae hyn yn golygu fod cwmnïau yn manteisio ar gynnyrch, marchnadoedd a ffyrdd o wneud busnes newydd. Mae datblygiadau mewn technoleg a thwf y byd ar-lein yn golygu ei bod yn awr yn llawer haws i fusnes ymateb i newid neu symud i gyfeiriad gwahanol os oes ganddynt yr ewyllys i wneud hynny.

Fodd bynnag, i wneud pethau fel hyn mae BBaCh angen cyllid ac fel benthyciwr rydym ninnau angen annog menter, cefnogi syniadaeth blaengar a chynyddu'r nifer sy'n derbyn buddsoddiad ecwiti, yn ogystal â benthyciadau traddodiadol.

Mae angen i fusnesau Cymru feddwl yn wahanol a meddwl ar raddfa fawr. Bydd y rhai sy'n gwneud hynny yn canfod y gall ansicrwydd droi'n gyfle.

Os ydych chi'n meddwl y gallai eich chi busnes elwa o gael cyllid yna cysylltwch â ni yn gwyb@cyllidcymru.co.uk neu ewch at www.cyllidcymru.co.uk am fwy o wybodaeth.