Cartref | Newyddion ac blog | Blog | 111213 Renewable growth
13/12/2013

Twf adnewyddadwy

Wrth i'r drafodaeth am ynni yn y Deyrnas Unedig barhau, mae'r cynnydd a welwyd mewn prisiau tanwydd y gaeaf hwn wedi miniogi ffocws ymhellach ar y drafodaeth eang sy'n cwmpasu costau ynni cyfanwerthu, y lefi gwyrdd yn ogystal â gallu cynhyrchu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynwyd tariffau cyflenwi trydan yn Neddf Ynni 2008, ac maent wedi cynyddu lefel y trydan a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy, gyda gwynt ar y tir a thrydan dŵr y ffynonellau mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi neu fuddsoddi ar y cyd mewn nifer o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy'n manteisio ar gyfleoedd ar y tir a thrydan dŵr.

Potensial hirdymor

Mae cytundebau 15 - 25 mlynedd a thaliadau seiliedig ar gost am yr holl drydan a gynhyrchir, yn ogystal â'r trydan a gyflenwir, wedi helpu i sefydlu'r farchnad.

Maent hefyd wedi annog buddsoddiad yn y technolegau sy'n defnyddio ynni adnewyddadwy ac wedi eu gwneud yn fwy fforddiadwy.

Cyfleoedd ar gyfer cynhyrchwyr graddfa-fach yn ogystal â graddfa-fawr

Strwythurwyd y tariffau ar gyfer gweithredwyr graddfa fawr a graddfa fach mewn amgylcheddau trefol a gwledig.

Strwythuro buddsoddiad i weddu i gamau allweddol prosiectau

Mae Cyllid Cymru wedi adeiladu ei arbenigedd yn y sector ynni adnewyddadwy ac mae'n awyddus i gefnogi mwy o brosiectau. Gallwn fuddsoddi mewn safleoedd tir glas a thir llwyd a strwythuro pecynnau buddsoddi i ariannu pob cam prosiect allweddol, yn cynnwys:

  • Dynodi safle ac asesiad rhagarweiniol.
  • Datblygu safle, cynllunio arolygon a cheisiadau grid,
  • Prynu a gosod tyrbinau.
  • Comisiynu.
  • Gallwn hefyd alinio ein proffiliau ad-dalu i gerrig milltir allweddol.

Yn barod ar gyfer mwy o dwf

Ar hyn o bryd mae dros 4,000 o dyrbinau ar y tir yn cynhyrchu tua 7,000 megawatt o bŵer yn y Deyrnas Unedig ac mae'r nifer yma'n debygol o gynyddu, er y gostyngiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar mewn cymhorthdal.

Mae'r sector wedi hen ennill ei blwyf erbyn hyn ac mae'r dechnoleg sylfaenol yn rhatach ac yn fwy aeddfed. Yn ogystal â hyn, mae gan y Deyrnas Unedig beth ffordd i fynd o hyd cyn y bydd yn cynhyrchu 30 y cant o'i phŵer o ffynonellau adnewyddadwy yn unol gyda'r targed a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Beth nesaf?

Cysylltu â ni  i ganfod sut y gallwn strwythuro'r buddsoddiad cywir ar gyfer eich cleient.