Cartref | Newyddion ac blog | Blog | Steve Stolliday equity
21/07/2015

A allai buddsoddiad ecwiti helpu eich busnes i dyfu'n gyflymach?

Os hoffech weld eich busnes yn tyfu'n gyflymach a gwneud y gorau o'i werth hirdymor, efallai nad benthyciad neu fuddsoddiad dyled fydd y dewis cyllido gorau i'ch helpu i gyrraedd eich nod o reidrwydd.

Mae perchnogion busnesau a thimau rheoli yn aml yn meddwl mai benthyciadau a buddsoddiadau dyled yw eu hunig ddewis ac nid ydynt yn ystyried manteision posibl buddsoddiad ecwiti.

Dros y degawd diwethaf mae buddsoddiadau ecwiti neu ecwiti preifat wedi dechrau cael eu derbyn yn ehangach fel ffynhonnell gyllido amgen ar gyfer timau rheoli sy'n awyddus i weld eu busnesau'n tyfu'n gyflymach.
 
Er nad yw'n addas ar gyfer pob busnes, os oes gan fusnes dîm rheoli profiadol a chytbwys, cynllun busnes clir yn canolbwyntio ar dwf ynghyd â chynhyrchion a gwasanaethau cryf, efallai mai buddsoddiad ecwiti fydd yr opsiwn cyllid cywir a'r llwybr i dwf cyflymach.

gan ecwiti yn tyfu'n gyflymach na'r rhai a ariennir gan ffynonellau traddodiadol, megis benthyciadau a buddsoddiadau dyled.
 
Gall y cyfuniad hwn o gyllid mawr, arbenigedd a chymhellion fod yn bwerus iawn. Canfu astudiaeth gan The Boston Consulting Group fod mwy na dwy ran o dair o drefniadau ecwiti preifat yn arwain at dwf blynyddol o 20% o leiaf yn elw'r cwmni, a llwyddodd bron hanner y trefniadau i gynhyrchu twf o 50% y flwyddyn neu fwy yn yr elw.

'Mwy na Chyfalaf'

Yn Cyllid Cymru rydym yn aml yn disgrifio buddsoddiad ecwiti fel rhywbeth sy'n cynnig 'mwy na Chyfalaf' oherwydd yr arbenigedd a'r profiad yn y maes  buddsoddiadau ecwiti sydd gan weithwyr proffesiynol ar lefel leol.  Ar ôl buddsoddi, byddant yn cymryd diddordeb yn eich busnes, gan nodi'r materion allweddol y bydd angen ichi ganolbwyntio arnynt i ddatblygu'r busnes a chynyddu ei werth.

A yw buddsoddiad ecwiti yn addas ar gyfer fy musnes?

Dyma rai o brif fanteision buddsoddiad ecwiti:

 • Y posibilrwydd i sicrhau twf cyflymach
  Yn ogystal â'u buddsoddiad, gall buddsoddwyr ecwiti gyflwyno cyfoeth o wybodaeth newydd ar bob agwedd ar eich busnes, gan eich helpu i wneud yn siŵr ei fod yn y sefyllfa orau ar gyfer twf. 
  Gallant eich helpu i strwythuro eich Bwrdd yn fwy effeithiol, gwella eich systemau a phrosesau mewnol, yn enwedig o ran adrodd, llywodraethu a disgyblaeth ariannol.

 • Creu gwerth
  Gall buddsoddwr ecwiti eich helpu i ddeall pa strategaethau y bydd angen ichi eu rhoi ar waith i wneud y gorau o werth hirdymor eich busnes a sicrhau ei fod yn cyrraedd ei lawn botensial.
  Mae symud i farchnadoedd newydd neu ryngwladoli newydd yn aml yn ffyrdd da o ddatblygu eich busnes a chynyddu ei werth, er enghraifft, a bydd gan eich buddsoddwr y profiad a'r arbenigedd i'ch helpu i wneud y penderfyniadau strategol cywir.

 • Cymorth ar gyfer eich amcanion a'r daith tuag at dwf
  Fel eich cefnogwr, bydd eich buddsoddwr yn rhannu eich amcanion twf ac yn eich cefnogi yn y cam nesaf ar daith eich cwmni tuag at dwf, boed yn gyllido trefniant caffael, sicrhau cyfalaf twf, caniatáu ar gyfer rhyddhau ecwiti neu drefniant gwerthu a gadael lle mae olyniaeth yn broblem.

 • Cyfleoedd newydd
  Mae eich busnes yn debygol o fod yn un o nifer ym mhortffolio eich buddsoddwr a gall hyn gyflwyno cyfoeth o gyfleoedd datblygu busnes gan gynnwys cyfleoedd masnach mewn marchnadoedd newydd.

 • Mwy o hygrededd
  Mae cael buddsoddwr sy'n cefnogi eich busnes yn gallu gwella ei hygrededd a chodi ei broffil yn y farchnad, gan ei gwneud yn fwy deniadol i fuddsoddwyr eraill pan fyddwch eisiau denu buddsoddiad ychwanegol yn ogystal ag i ddarpar brynwyr.  Gallai hefyd helpu i argyhoeddi cwsmeriaid a chyflenwyr i fasnachu gyda chi.

Un pwynt olaf i'w ystyried
Drwy sicrhau buddsoddiad ecwiti byddwch yn croesawu gweithwyr proffesiynol profiadol i'ch busnes a fydd yn helpu i lunio dyfodol eich cwmni. Fel tîm rheoli bydd angen ichi gael meddwl agored am y syniadau a'r awgrymiadau newydd os ydych am fanteisio i'r eithaf ar eu partneriaeth.

I gael gwybod mwy am sut y gall Cyllid Cymru gefnogi eich busnes drwy ymweliad ecwiti cysylltu â ni