12/06/2007

Cyllid Cymru yn buddsoddi £500,000 mewn cwmni biowyddoniaeth yn y Canolbarth

Mae datblygiad System Bridio Defaid Integredig newydd yn hybu ehangiad cwmni biowyddoniaeth newydd yn y Canolbarth fel rhan o becyn cyllid a gefnogwyd gan fuddsoddiad ecwiti o £500,000 gan Cyllid Cymru.


Mae Innovis Cyf o Aberystwyth, Ceredigion, wedi datblygu system gynhyrchu newydd sy’n seiliedig ar ddefaid sy’n mynegi’r gennyn ‘Inverdale’ yn naturiol. Gall y gennyn, a ddynodwyd gan wyddonwyr yn Seland Newydd, gynyddu ffrwythlondeb a chynhyrchiant mewn defaid gan hyd at 25 y cant ac mae Innovis wedi sicrhau’r unig drwydded yn Ewrop a’r Deyrnas Gyfunol ar gyfer defnyddio defaid sydd â’r nodwedd neilltuol hon.

Y System Bridio Defaid Integredig yw’r gyntaf o’i bath yn y DU ac mae’n cynnwys amrediad o nodweddion a fydd o fantais i ffermwyr drwy eu helpu i gynhyrchu defaid main a chyhyrog gyda gwell ymwrthedd i afiechyd.
Mae un adwerthwr blaenllaw yn y DU eisoes wedi mynegi ei gefnogaeth i’r ymagwedd newydd hon.

Mae Cyllid Cymru yn darparu buddsoddiad ecwiti i gefnogi ehangiad Innovis fel rhan o gylch cyllid £826,500 a bydd ganddo gyfran leiafrifol yn y cwmni. Mae cyfarwyddwyr a staff Innovis hefyd yn fuddsoddwyr yn Innovis a ffurfiwyd yn 2002 fel cwmni deillio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth gyda chefnogaeth o Raglen Deillio Cymru Cyllid Cymru.

Caiff y cwmni ei gydnabod fel arwain ym maes gwasanaethau bridio cymorthedig i’r diwydiannau defaid a moch, ac mae’n cyflogi 54 o bobl mewn pum safle sy’n cynnwys eu prif ganolfannau defaid yn Aberystwyth, Malvern yn Swydd Caerwrangon a Chaeredin.

Dywedodd Dewi Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Innovis Cyf: “Bydd gan y System Bridio Defaid Integredig newydd a’r gwaith a wnawn yn seiliedig ar ennyn Inverdale fanteision sylweddol i’r diwydiant defaid ledled Ewrop a Phrydain. Hyd yma mae llawer o strategaethau yn bodoli i wella ffrwythlondeb mamogiaid ac i wella’r pwysau carcas ac ansawdd y cig ond mae’r cynnydd yn parhau’n araf. Bydd y System hon yn agor cyfleoedd cadwyn cyflenwi newydd ar gyfer bridwyr tir uchel a thir isel.”

Ychwanegodd: “Bydd y pecyn cyllid yn ein galluogi i ddatblygu’r rhaglen bridio yn ein diadell graidd a fydd yn ein galluogi i gynhyrchu’r nifer o anifeiliaid fydd eu hangen i ateb y galw. Bydd yn sicrhau y medrwn fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn a mynd â’r busnes yn ei flaen. Roedd y buddsoddiad gan Cyllid Cymru a fydd yn ein galluogi i ddatblygu’r rhaglen fridio strwythuredig hon yn hollbwysig i hyn.”

Dywedodd Karen Davies, Gweithredydd Buddsoddiad yn Cyllid Cymru: “Mae potensial enfawr i Innovis ddatblygu’r prosiect geneteg hwn a bydd o fantais i’r diwydiant defaid yn Ewrop a Phrydain.”

Mae potensial enfawr i Innovis ddatblygu’r prosiect geneteg hwn a bydd o fantais i’r diwydiant defaid yn Ewrop a Phrydain.

Karen DaviesGweithredydd Buddsoddiad yn Cyllid Cymru

Ychwanegodd: “Caiff Innovis ei gydnabod ym mhob rhan o’r byd fel arweinydd ym maes gwasanaethau bridio cymorthedig ar gyfer defaid a moch a bydd y cyfle buddsoddiad diweddaraf hwn yn rhoi cyfleoedd sylweddol i’r cwmni yn ogystal â chryfhau ei berthynas gyda Catapult Genetics yn Seland Newydd a ddynododd y gennyn Inverdale ac a fu’n gweithio’n agos gyda Innovis”.

Bu Hugh James a Broomfield & Alexander yn cynghori Innovis a Morgan Cole yn cynghori Cyllid Cymru ar y cytundeb.