08/01/2008

Llwyddiant cwmni wrth fonitro pibelli dan ddaear o bell

Mae cwmni ifanc deinamig a ddatblygodd dechnoleg soffistigedig i fonitro cyflwr pibelli dan ddaear o bell wedi ennill dau gontract newydd pwysig iawn ac wedi ehangu i bencadlys newydd gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru.


Enillodd Abriox Cyf, sydd yn awr wedi sefydlu ei bencadlys rhyngwladol yn Nhŷ Imperial, Casnewydd, y contract i osod ei systemau monitro Merlin Cathodic Protection (CP) ar bibell nwy naturiol newydd y Grid Cenedlaethol yng Nghymru. Mae hefyd wedi ennill contract gan United Utilities i gyflenwi’r system i rwydweithiau Northern Gas.

Yn ddiweddar agorodd y cwmni ei bencadlys yn yr Unol Daleithiau yn El Paso a chafodd systemau Merlin CP eu gosod eisoes ar system CP cyfleustod dŵr yn y de orllewin a phibell olew crai yng nghanol gorllewin yr Unol Daleithiau.

Gyda buddsoddiad o £125,000 gan Cyllid Cymru, cefnogaeth gan SMART Cymru a phecyn cyllid gan Fanc Brenhinol yr Alban (RBS), mae Abriox wedi treulio’r ddwy flynedd ddiwethaf yn dylunio a threialu ei systemau unigryw sy’n monitro cyflwr pibelli metel dan ddaear sy’n cario petrocemegion a hydrocarbonau.

Mae gweithredwyr pibelli yn defnyddio diogeliad cathodig (CP) i rwystro pibelli rhag rhydu dan ddaear drwy osod foltedd isel ar y bibell i wrthweithio’r adweithiad cyrydu electrolytig naturiol sy’n digwydd pan ddaw metel i gyswllt â’r pridd.

Gall difrod i’r pibelli ddigwydd os yw lefel y foltedd yn rhy uchel neu’n rhy isel. Mae system Merlin CP yn gwirio y gosodir y foltedd cywir ac y caiff y cerrynt cywir ei gadw ar y bibell ar ei hyd.

Mae’r system yn dynodi unrhyw broblemau a materion ac yn rhoi hysbysiad ar unwaith yn dangos yn union ble mae’r broblem benodol gan ddileu’r angen am arolygiadau corfforol yn rheolaidd. Caiff yr holl ddata ei fonitro’n awtomatig a’i fwydo i bencadlys canolog, gan roi gwybodaeth amserol i sicrhau y medrir cadw’r pibelli yn gyson mewn cyflwr da.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, y bu’r pecyn cymorth cyllid yn hanfodol wrth helpu Apriox i ddatblygu cynnyrch newydd blaengar a mynd ag ef i’r farchnad.

“Mae Abriox yn gwmni technolegol gyda photensial twf uchel ac mae’r gefnogaeth a gynigiwyd gan Lywodraeth y Cynulliad a Cyllid Cymru yn dangos sut y medrwn gynorthwyo busnesau a mentrau ifanc deinamig i’w helpu i droi eu syniadau yn realaeth fasnachol.”

Roedd cyllid gan SMART Cymru, sy’n cefnogi ymchwil, datblygu ac ecsbloetiad cynnyrch a phrosesau technolegol flaengar, ar gael ar bob cam o’r datblygiad o’r ymchwil dichonolrwydd technegol a masnachol dechreuol hyd at fasnacholi.

Derbyniodd y cwmni gyfanswm o fwy na £126,000 gan SMARTCymru a hefyd manteisiodd o wasanaethau Jon Merry, Cynghorydd Arloesedd a Thechnoleg, a gynorthwyodd gyda materion megis dylunio cynnyrch, prototeipio, eiddo deallusol a phrofi cynnyrch.

Paratôdd Cyllid Cymru, sy’n darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, becyn buddsoddi i Abriox ar ôl darparu dau gylch o gyllid dyled yn flaenorol. Mae’r cwmni hefyd wedi gweithio gyda Conor Barrett, Rheolwr Perthynas o dîm bancio masnachol yr RBS yng Nghaerdydd, a ddarparodd ddatrysiad cyllid pwrpasol i gefnogi twf y cwmni.

Dywedodd Neil Summers y Rheolwr Gyfarwyddwr fod y contractau diweddar yn gam pwysig ymlaen yn dilyn treialu helaeth.

“Mae’r contract nwy naturiol hylif LNG yn neilltuol o arwyddocaol oherwydd bod y bibell yn croesi ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yn ogystal â nifer o barciau cenedlaethol. Mae’n hollbwysig fod integriti y bibell yn cael ei ddiogelu a hon fydd y bibell sylweddol gyntaf i’w monitro yn y ffordd hon.

“Roedd cefnogaeth SMARTCymru yn hollol hanfodol i ni o’r diwrnod cyntaf pan gynhalsiom y prosiect dichonolrwydd technegol gyntaf a’n galluogodd i ddynodi bwlch yn y farchnad ac mae’r buddsoddiad gan Cyllid Cymru wedi sicrhau datblygiad parhaus Abriox a’n cynnyrch o’r prototeip i’r cynnyrch terfynol. Rwyf hefyd yn ddiolchgar i Conor Barrett yn RBS sydd, drwy wirioneddol ddeall ein hanghenion busnes, wedi darparu pecyn cyllid pwrpasol.”

Amcangyfrifir fod y ddarpar farchnad yn y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau yn werth hyd at £100 miliwn ac mae Abriox yn anelu i ennill 30-40 y cant o farchnad y Deyrnas Unedig a thua 4-5 y cant o farchnad yr Unol Daleithiau o fewn y tair blynedd nesaf.