29/10/2008

Cyllid Cymru yn pasio carreg filltir £100miliwn wrth nodi’r 2000fed buddsoddiad

Cyhoeddodd Cyllid Cymru heddiw fod y cwmni wedi buddsoddi'r ffigur uchaf eto o £20.8miliwn mewn busnesau seiliedig yng Nghymru yn ystod 2007/2008, gan fynd â chyfanswm ei fuddsoddiad i fwy na £102miliwn drwy 2,000 buddsoddiad ers 2001.


Dengys y ffigurau, a gyhoeddwyd yn ei Adolygiad Blynyddol, i Cyllid Cymru gwblhau 185 o fuddsoddiadau yn ystod y flwyddyn ariannol rhwng 1 Ebrill 2007 a 31 Mawrth 2008, yn cynnwys 151 buddsoddiad syndicâd a chwblhau tri gwireddiad ecwiti llwyddiannus a dau restriad ar y Farchnad Buddsoddi Amgen (AIM).

“Bu 2007/2008 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i Cyllid Cymru”, meddai’r Prif Weithredwr, Sian Lloyd Jones. “Am y drydedd flwyddyn yn olynol fe wnaethom fuddsoddi mwy na £20 miliwn ym musnesau bach a chanolig Cymru, gan fod â rôl bwysig wrth eu helpu i gyflawni eu huchelgais am dwf.

Bu 2007/2008 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i Cyllid Cymru, Am y drydedd flwyddyn yn olynol fe wnaethom fuddsoddi mwy na £20 miliwn ym musnesau bach a chanolig Cymru, gan fod â rôl bwysig wrth eu helpu i gyflawni eu huchelgais am dwf.

Sian Lloyd JonesPrif Weithredwr

"Yn ychwanegol, parhaodd y busnesau buddsoddi yn ein portffolio presennol i dyfu, gan ddangos pwysigrwydd cyllid dilynol ar gyfer busnesau twf. Bydd datblygu hanes o lwyddiant mor gystadleuol a phroffidiol yn ein helpu i gyflawni ein nod o ddatblygu cronfeydd cynaliadwy ar gyfer eu hail-fuddsoddi."

Cofnododd y cwmni elw o gyfanswm o £665,000, y bydd yn eu hail-fuddsoddi'n uniongyrchol mewn busnesau bach a chanolig twf yng Nghymru.

Dywedodd y Cadeirydd, Ian Johnson: “Mae ein heffaith ar economi Cymru yn parhau i dyfu ac mae’n dros £400 miliwn ar hyn o bryd; yng nghyswllt ein buddsoddiad uniongyrchol ein hunain a’r cyfalaf preifat ychwanegol yr ydym wedi medru ei ysgogi i fusnesau bach a chanolig twf yng Nghymru.

Mae ein heffaith ar economi Cymru yn parhau i dyfu ac mae'n dros £400 miliwn ar hyn o bryd; yng nghyswllt ein buddsoddiad uniongyrchol ein hunain a'r cyfalaf preifat ychwanegol yr ydym wedi medru ei ysgogi i fusnesau bach a chanolig twf yng Nghymru.

Ian JohnsonDywedodd y Cadeirydd

"Bu ein canlyniadau masnachol yr un mor drawiadol a rydym yn parhau i weithio i sicrhau portffolio buddsoddiad cytbwys, gyda phwyslais neilltuol ar ddeliau cam cynnar, cyfalaf datblygu a deliau olyniaeth."

Ychwanegodd: "Yn yr amserau economaidd anodd hyn, cafodd Cyllid Cymru gyfle i chwarae rôl sylweddol wrth helpu busnesau bach a chanolig i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol. Edrychaf ymlaen at heriau'r dyfodol wrth i Cyllid Cymru ddymuno buddsoddi mewn hyd yn oed fwy o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru a pharhau i adeiladu hanes o lwyddiant wrth fuddsoddi fel un o'r sefydliadau mwyaf llwyddiannus o'i fath yn y Deyrnas Unedig."

Mae Cyllid Cymru, sy'n is-gwmni i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd yn 2001 ac mae'n defnyddio cyllid o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat, yn cynnwys yr Undeb Ewropeaidd, ac yn gweithredu'n fasnachol ac yn annibynnol gyda'i fwrdd cyfarwyddwyr a'i dîm rheoli ei hun.

Wrth groesawu'r ffigurau diweddaraf gan Cyllid Cymru, dywedodd Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, "Yn ystod yr hinsawdd economaidd bresennol mae'n hanfodol fod gan fusnesau fynediad i'r cyllid angenrheidiol. Mae'r ffigurau diweddaraf ar gyfer 2007/2008 yn dangos fod Cyllid Cymru, is-gwmni i Lywodraeth y Cynulliad, yn cyflawni hyn ac yn dangos rôl bwysig y cwmni yn ystod yr hinsawdd ariannol bresennol."

Yn ystod 2007/2008, adnewyddodd Cyllid Cymru ei ymrwymiad i fuddsoddiad cam cynnar a chwblhau ei gytundeb cyd-fuddsoddi cyntaf gyda Fusion IP sydd wedi'i restru ar AIM, sydd â chytundeb eiddo deallusol arbennig arfaethedig gyda Phrifysgol Caerdydd. Buddsoddodd y ddau gwmni £250,000 fel rhan o gylch cyllid £2 miliwn ar gyfer Q Chip Cyf sy'n seiliedig yng Nghaerdydd. Gwnaed dau gyd-fuddsoddiad pellach gyda Fusion IP.

Yn ychwanegol, cyflawnodd Cyllid Cymru dri gwireddiad ecwiti gan Enfis, Accountis a Greenwood yn ystod y flwyddyn ariannol. Cafodd dau gwmni y buddsoddwyd ynddynt, Boomerang a Freshwater, hefyd eu rhestru ar AIM. Mae gwireddiadau ecwiti llwyddiannus o'r fath yn galluogi Cyllid Cymru i ail-fuddsoddi dychweliadau a chyflawni nod y cwmni o ddatblygu cronfeydd buddsoddi cynaliadwy.

Uchafbwyntiau eraill o'r Adolygiad Blynyddol:

 • Hwylusodd xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, is-gwmni i Cyllid Cymru ccc, dros £2miliwn o fuddsoddiad mewn 17 dêl. Ers 1997 mae xénos wedi hwyluso mwy na £19.5 miliwn o fuddsoddiad sector preifat mewn dros 188 dêl, gan alluogi cyllid ar bob cam datblygu, o gam cynnar hyd at ehangu, caffael a throi o amgylch.
 • Cwblhaodd Cyllid Cymru gylch newydd £30 miliwn o gyllid ym mis Medi 2007 a ganiataodd iddo fuddsoddi mewn cwmnïau ym mhob rhan o Gymru. Cwblhawyd y gronfa gyda £15miliwn a godwyd gan Fanc Barclays ccc a £15miliwn pellach gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
 • Mae Cyllid Cymru yn rheoli Cronfa ED Creadigol Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru ac erbyn 2007/2008 roedd wedi buddsoddi mwy na £5 miliwn mewn tair ffilm, tri chynhyrchiad teledu, prosiect cyfryngau newydd a dwy raglen ddogfen ffeithiol ers ei sefydlu ym mis Mai 2005.
 • Buddsoddodd Cyllid Cymru gyfanswm o £2.2 miliwn mewn 65 o fentrau cymdeithasol a busnesau cymunedol ym mhob cwr o Gymru o fewn y flwyddyn ariannol fel rhan o'i gronfa Benthyciadau Cymunedol. Mae'r gronfa yn darparu buddsoddiadau rhwng £5,000 a £600,000 i fentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol.

Llwyddiannau allweddol 2007/2008

 • Buddsoddwyd £20.8 miliwn mewn busnesau bach a chanolig twf yng Nghymru
 • Cwblhawyd 185 buddsoddiad - yn cynnwys 151 buddsoddiad syndicâd
 • Tri gwireddiad ecwiti llwyddiannus
 • Dau restriad ar AIM
 • Dau gyd-fuddsoddiad cam cynnar gyda Fusion IP
 • £2 miliwn o fuddsoddiad a hwyluswyd gan xénos mewn 17 cwmni

Llwyddiannau allweddol hyd yma (2001 – 2008)

 • Buddsoddwyd £102 miliwn ym musnesau bach a chanolig Cymru, gan ysgogi £317 miliwn o fuddsoddiad sector preifat ychwanegol
 • Dros 2000 o fuddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig twf yng Nghymru ers 2001
 • Mae xénos yn awr wedi buddsoddi £19.5 miliwn mewn 118 cwmni ers ei sefydlu yn 1997

2001-02

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru yn sefydlu Cyllid Cymru
 • Y cwmni'n dechrau buddsoddi ei gronfa £45.2 miliwn Amcan 1, gyda chefnogaeth Banc Barclays a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

2002-03

 • Cyllid Cymru yn codi cronfa arall, cronfa £35.9 miliwn Amcan 2, gyda chefnogaeth Banc
 • Barclays, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cynulliad Cymru

2003-04

 • Cyllid Cymru yn buddsoddi £6miliwn

2004-05

 • Cyflawni gadael buddsoddiad cyntaf o Atlantic Technologies yng Nghrymlyn a ddilynir gan adael Rafiki
 • Y buddsoddiad ecwiti mwyaf hyd yma yn Boomerang yng Nghaerdydd
 • Lefel buddsoddi blynyddol yn cyrraedd £12.8 miliwn

2005-06

 • Cyllid Cymru yn dechrau rheoli Cronfa ED Creadigol Cymru ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Cyllid Cymru yn gadael Crystal Reference mewn gwerthiant masnach i AD Pepper Media a lefel buddsoddi blynyddol y cwmni yn fwy na £20 miliwn am y tro cyntaf

2006-07

 • Lansio'r gronfa buddsoddi Cymru-gyfan gyntaf (30 miliwn). Cyllid Cymru yn gadael howies mewn gwerthiant masnach i Timberland
 • Cyllid Cymru yn cadw lefel buddsoddiad blynyddol o fwy na £20 miliwn

2007-08

 • Freshwater a Boomerang yn cael eu rhestru ar AIM, Cyllid Cymru yn gadael Enfis, Accountis a Greenwood
 • Cyllid Cymru yn cwblhau tri cyd-fuddsoddiad cam cynnar gyda Fusion IP gyda lefelau buddsoddi blynyddol yn cyrraedd mwy na £20 miliwn am y drydedd flwyddyn yn olynol

2008

 • Cyllid Cymru yn cyflawni'r nod a osododd yn 2001 o fuddsoddi £100 miliwn erbyn 2008