27/10/2009

Cyllid Cymru yn gadael Abriox yn llwyddiannus

Mae Cyllid Cymru wedi gwerthu ei fuddsoddiad yn Abriox Cyf, cwmni sy’n datblygu a chynhyrchu offerynnau monitro o bell ar gyfer cwmnïau nwy a phetrocemegol, yn ôl i’r cwmni.


Mae Abriox, sy’n seiliedig yn Nhŷ Imperial, Casnewydd, yn darparu offer arbenigol i gwmnïau olew a nwy i fonitro cyflwr eu rhwydweithiau trosglwyddo a dosbarthu o bell. Caiff ei gynnyrch eu gosod ar biblinellau nwy newydd yn y Deyrnas Unedig ac mae’r cwmni hefyd wedi ennill contractau pwysig yn yr Unol Daleithiau ac mae’n awr yn ehangu i Ewrop a’r Dwyrain Canol.

Buddsoddodd Cyllid Cymru £125,000 o gyfalaf datblygu yn y cwmni yn ei gyfnod cynnar i gefnogi masnacholi system Abriox ym Mhrydain ac ehangu i farchnadoedd rhyngwladol newydd.

Mae gweithredwyr piblinellau yn defnyddio diogeliad cathodig (CP) i atal pibelli metel a gladdwyd rhag rhydu. Diogeliad cathodig yw rhoi foltedd isel ar y biblinell i wrthweithio’r adwaith electrolytig naturiol sy’n digwydd pan ddaw metal i gysylltiad gyda’r pridd o amgylch.

Gall y pibelli gael ei difrodi os yw lefel y foltedd yn rhy isel neu’n rhy isel. Mae system fonitro MERLIN CP Abriox yn gwirio y defnyddir y foltedd cywir ac y caiff y cerrynt cywir ei gadw ar hyd y biblinell.

Mae’r system yn dynodi unrhyw broblemau ac yn rhoi hysbysiad ar unwaith yn dangos y maes problem penodol. Mae hyn yn dileu’r angen am archwiliadau rheolaidd ar hyd y biblinell, gyda llawer ohonynt mewn lleoliadau anhygyrch. Caiff yr holl ddata ei fonitro’n awtomatig a’i drosglwyddo i bencadlys canolog, gan roi gwybodaeth amserol i sicrhau y medrir cadw piblinellau yn gyson mewn cyflwr da.

Dywedodd Neil Summers, Rheolwr Gyfarwyddwr Abriox, fod y cwmni’n awr yn dechrau ar ehangu pellach. “Mae’r buddsoddiad gan Cyllid Cymru wedi’n galluogi i ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd - ac mae’r cwmni’n parhau i dyfu,” meddai.

“Mae’n amser da i ni brynu cyfranddaliad Cyllid Cymru yn ôl, a gefnogodd ein twf ar gam tyngedfennol. Bu gennym berthynas ardderchog gyda Cyllid Cymru ac rydym yn falch gyda’r cyfleoedd a roddodd y buddsoddiad.”

Gwnaeth Cyllid Cymru elw ar ei fuddsoddiad. Dywedodd Nicola Griffiths, Swyddog Gweithredol Portffolio: “Mae Abriox yn enghraifft dda o fusnes oedd angen cyllid buddsoddi i ehangu. Fe wnaethom deilwra pecyn i weddu uchelgais y cwmni am dwf ac yn awr mae ei dîm rheoli mewn sefyllfa i brynu ein cyfranddaliad yn ôl ar bris y gwnaethom gytuno arno a symud ymlaen gyda thwf pellach. Rydym yn falch i fod wedi medru cefnogi Abriox Cyf.”