24/04/2009

Cronfa newydd £150m I greu hyd at 15,000 o swyddi yng Nghymru

Caiff cronfa newydd £150m fydd yn cefnogi ehangu mwy na 800 o fusnesau ledled Cymru a chreu hyd at 15,000 o swyddi ar draws Cymru ei lansio heddiw yn defnyddio £75m o gyllid o gynllun JEREMIE (Cyd Adnoddau Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Micro i Ganolig) Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a £60m arall gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, drwy adnoddau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.


Bydd y cyllid – y gronfa JEREMIE gyntaf i’w lansio yn y Deyrnas Unedig, yn galluogi Cyllid Cymru ccc, sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac sy’n darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, i wneud buddsoddiadau dyled ac ecwiti mewn busnesau twf ledled Cymru.

Mae’r gronfa yn neilltuol o bwysig yn yr hinsawdd economaidd bresennol wrth alluogi creu ac ehangu mentrau bach ac annog twf economaidd rhanbarthol.

Wrth groesawu’r cyllid newydd, dywedodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan: “Mae hwn yn ddiwrnod da i’n busnesau bach a chanolig, asgwrn cefn economi Cymru. Bydd lansio’r gronfa newydd flaengar yma - y gyntaf yn y Deyrnas Unedig – yn werthfawr tu hwnt wrth helpu Cymru i ddod drwy’r dirwasgiad a sicrhau fod cwmnïau mewn sefyllfa i fanteisio’n llawn ar y cynnydd economaidd fydd yn dilyn.

“Mae’r cyhoeddiad diweddaraf unwaith eto’n dangos sut mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hyblyg ac arloesol wrth lunio ffyrdd newydd ac ymarferol i helpu cwmnïau i oresgyn yr heriau economaidd ac ariannol byd-eang presennol, a thyfu ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog: “Mae hyn yn gryn gamp i Gymru. Yn rhaglen llywodraeth Cymru’n Un, fe wnaethom ymrwymo i ddefnyddio’r ‘holl ddulliau sydd ar gael i ni’ i alluogi busnesau Cymru i ffynnu ac ehangu, yn cynnwys ymchwilio opsiynau ar gyfer ceisio cytundeb gyda Banc Buddsoddi Ewrop. Rydym wedi cyflawni’r addewid honno ac wedi dangos ein huchelgais ar gyfer Cymru ac economi Cymru.

"Un fantais o’r ymagwedd hon yw y bydd yn rhoi etifeddiaeth buddsoddi ar gyfer busnesau Cymru. Bydd y rhai sy’n defnyddio’r cynllun yn ad-dalu’r arian a fenthycwyd wrth iddynt dyfu, a medrir ail-fuddsoddi’r cyllid wedyn - fel y bydd y fantais hyd yn oed yn parhau ar ôl rhaglenni presennol Cronfeydd Strwythurol Ewrop.”

Dywedodd Simon Brooks, Is Lywydd yr EIB sy’n gyfrifol am weithgaredd benthyca yn y Deyrnas Unedig, “Mae Grŵp EIB yn falch iawn i weithio gyda Cyllid Cymru ccc a Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel ei riant gorff, mewn cydweithrediad â’r Comisiwn Ewropeaidd, i weithredu cynllun JEREMIE yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf.”

Mae Grŵp EIB yn falch iawn i weithio gyda Cyllid Cymru ccc a Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel ei riant gorff, mewn cydweithrediad â’r Comisiwn Ewropeaidd, i weithredu cynllun JEREMIE yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf.

Simon BrooksIs Lywydd yr EIB

Ychwanegodd, “Bydd y cynllun hwn yn rhoi nerth ychwanegol i ymrwymiad cryfach byth gan yr EIB i gefnogi busnesau bach a chanolig yn ystod yr argyfwng ariannol. Rwy’n sicr y bydd ein perthynas gref a llwyddiannus gyda Cyllid Cymru yn gweithredu fel catalydd i annog mwy o gynlluniau JEREMIE yn rhanbarthau eraill y Deyrnas Unedig.”

Dywedodd Sian Lloyd Jones, Prif Swyddog Gweithredol Cyllid Cymru ccc: “Bydd y gronfa £150m yn galluogi Cyllid Cymru ccc i barhau i fuddsoddi mewn busnesau twf ledled Cymru. Ar ôl buddsoddi mwy na £100m eisoes drwy fwy na 2,000 buddsoddiad yng Nghymru ers 2001 ac ysgogi £322m pellach o fuddsoddiad ychwanegol gan y sector preifat, medrwn yn awr adeiladu ar ein record lwyddiannus.

"Bu’r gronfa newydd yn yr arfaeth ers peth amser ond, yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae’n rhoi hyd yn oed fwy o gyfle i Cyllid Cymru ccc i gefnogi busnesau twf a fedrai fel arall ei chael yn anodd sicrhau cyllid.

“Bydd cyd-fuddsoddiad yn ffurfio rhan bwysig o’n strategaeth buddsoddi barhaus a byddwn yn gweithio’n agos gyda banciau ac arianwyr eraill, yn cynnwys angylion busnes a chronfeydd cyfalaf menter, i wella’r ystod o gyllid masnachol sydd ar gael i fusnesau.”

Nodiadau i’r Golygydd


Mae cynllun JEREMIE yn cyfuno cyllid EIB gyda grantiau’r Comisiwn Ewropeaidd dan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop i annog buddsoddiad effeithiol mewn busnesau bach a chanolig. Bydd Cyllid Cymru ccc yn gweithredu fel cronfa ddal ar gyfer benthyciad EIB y bydd yn ei fenthyca wedyn i gronfa JEREMIE a grëwyd yn arbennig.

Dan gynllun JEREMIE, caiff y gronfa hon wedyn ei hategu gan gyllid o Grant Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a gaiff ei rheoli gan Gyfarwyddiaeth Cyffredinol Polisi Rhanbarthol (DG Regio) y Comisiwn Ewropeaidd a’i ddarparu yng Nghymru gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Bydd y gronfa gyfun o £150m yn ei thro yn darparu cyfalaf ar gyfer busnesau bach a chanolig ar ffurf benthyciadau, cyllid mezzanine a buddsoddiadau ecwiti.

Gweithgaredd EIB yng Nghymru


Rhwng 2004 a 2008, darparodd yr EIB fenthyciadau i brosiectau yng Nghymru yn gyfanswm o €503miliwn i gefnogi’r seilwaith a diwydiant. Yn 2008 benthycodd yr EIB dros €70 miliwn ar gyfer adnewyddu tai ym Mwrdeistref Sirol Torfaen a £100 miliwn pellach am gyfres o gynlluniau cyflenwad dŵr a thrin dŵr gwastraff ar draws Cymru

Yn y cyfan o’r Deyrnas Unedig yn 2008, benthycodd y Banc tua €3.8 biliwn (£3.6 biliwn) ar gyfer prosiectau, yn amrywio o fuddsoddiad yn helpu rhanbarthau’r Deyrnas Unedig, i ddiogelu’r amgylchedd a gwella cyfleusterau iechyd gwladol, trafnidiaeth a chefnogi gweithgareddau busnesau bach a chanolig. Roedd cyllid yn y Deyrnas Unedig yn cyfrif am dros 7 y cant o gyfanswm benthyca’r EIB yn yr Undeb Ewropeaidd yn 2008.

Cronfeydd Strwythurol


Mae rhaglenni £3.6 biliwn Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, a ddarperir drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, eisoes yn helpu 28,000 o fusnesau a 250,000 o unigolion drwy gyflogaeth a sgiliau. Hyd yma, cymeradwywyd 74 prosiect yn cynrychioli cyfanswm buddsoddiad o bron £1.3 biliwn (grant UE o dros £625 miliwn) ar draws Cymru. Buddsoddir £514m (40%) mewn busnes, bron £619m (48%) mewn pobl a £144m (11%) ar gyfer adfywio cymunedol, yr amgylchedd a thrafnidiaeth.

Cyllid Cymru ccc


Mae Cyllid Cymru ccc yn darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig ledled Cymru, gan eu galluogi i wireddu eu potensial ar gyfer arloesedd a thwf. Yn is-gwmni i Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae Cyllid Cymru’n rheoli cronfeydd o fwy na £130 miliwn; mae wedi buddsoddi mwy na £110 miliwn drwy fwy na 2000 buddsoddiad mewn busnesau seiliedig yng Nghymru ac wedi ysgogi £322 miliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad sector preifat. http://www.cyllidcymru.co.uk/.