05/09/2012

Cyllid Cymru yn gwerthu ei gyfran yn Unite Technologies, gan adennill 2.4X ar ei fuddsoddiad

Gwerthodd Cyllid Cymru ei fuddsoddiad yn Unite Technologies Cyf (Unite) gan adennill 2.4X ar ei gyfanswm buddsoddiad yn y cwmni sy'n seiliedig ym Mrynbuga.


Mae'r ddêl yn gweld Unite yn dod yn adran o gaffaelwyr seiliedig yn yr Unol Daleithiau, Panduit Corporation (Panduit). Mae systemau rheolaeth a monitro ynni Unite yn ategu cynnig presennol Panduit.

“Mae caffaeliad Panduit yn ddull cadarnhaol iawn i Unite fydd yn agor llu o gyfleoedd newydd. Mae cefnogaeth Cyllid Cymru wedi ein galluogi i adeiladu cwmni a gaiff ei gydnabod am ei ddatrysiadau technolegol flaengar yn ogystal â photensial ar gyfer y dyfodol," esboniodd Simon Terry, cyn Brif Weithredwr Unite.

Yn gefnogwr hirdymor, buddsoddodd Cyllid Cymru dri chylch yn Unite, gyda'r mwyaf diweddar yn gylch ecwiti a dyled o £700,000 yn 2010. Roedd hyn yn sylfaen i drawsnewid Unite o fod yn gyflenwr cynnyrch i ddarparydd datrysiadau gwerth uchel a gwelodd ef yn tyfu i fod yn gwmni £7 miliwn gyda rhestr o gleientiaid blaengar yn y sectorau ariannol, telathrebu, darlledu a manwerthu.

"Roedd ein perthynas gyda Cyllid Cymru yn ffactor bwysig yn ein llwyddiant oherwydd eu bod yn credu yn yr hyn yr oeddem yn ceisio'i gyflawni ac fe wnaethant ein cefnogi gyda'r buddsoddiad roeddem ei angen. Gallasom hefyd fanteisio ar eu profiad ac arbenigedd gwerthfawr o fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig twf uchel fel Unite," ychwanegodd Terry.

Bu Cyllid Cymru'n gweithio gyda Unite ar ei ddatblygiad strategol gan helpu i adeiladu busnes sydd wedi'i strwythuro'n dda, o safon fyd-eang. Roedd hyn yn cynnwys cryfhau ei dîm rheoli; goruchwylio caffaeliad yn ogystal â chymorth ymarferol yn cyflwyno bancwyr newydd yn fodlon cefnogi ei gynlluniau uchelgeisiol am dwf.

Datblygodd James Henderson, Swyddog Gweithredol Portffolio Cyllid Cymru, berthynas hirdymor gyda thîm rheoli Unite. Dywedodd Henderson: "Mae gostwng defnydd ynni yn fater byd-eang, felly gwyddem fod gan Unite botensial gwirioneddol am dwf gyda'i systemau rheoli ynni o'r math diweddaraf un a hanes o arloesi. Roeddem yn falch i fuddsoddi dros nifer o gylchoedd cyllid.

"Addasodd tîm Unite yn gyflym i newidiadau yn y farchnad, gan weld cyfleoedd proffidiol a manteisio arnynt. Fe wnaeth yr hyblygrwydd hwn, ynghyd â chyllid a chefnogaeth Cyllid Cymru, eu helpu i adeiladu brand cyflym a thechnoleg sy'n arwain y diwydiant.

Wrth siarad am benderfyniad Panduit i gaffael Unite, dywedodd Tom Donovan, Llywydd Panduit: "Mae Unite Technologies yn dod  â thechnoleg arloesol a thîm medrus iawn i Panduit. Mae gan Unite hanes o lwyddiant wrth helpu cwsmeriaid blaengar i fesur a monitro defnydd ynni, gan ei gwneud yn bosibl rheoli gallu ynni sy'n mynd i'r afael ag amcanion busnes a gweithredol blaenoriaeth uchel."

Ymadawiad Unite yw gwireddiad ecwiti mwyaf Cyllid Cymru hyd yma.

Esboniodd Bill Anthony, Cyfarwyddwr Portffolio ei arwyddocâd i Cyllid Cymru: "Mae gan Cyllid Cymru hanes ardderchog o fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac mae llwyddiant Unite yn dangos yn glir y gwahaniaeth y gall ein cefnogaeth ei wneud. Edrychwn ymlaen at adrodd am fwy o ymadawiadau llwyddiannus o'n portffolio yn y misoedd nesaf. Mae adenillion ar fuddsoddiadau proffidiol yn sylfaen i'n cynaliadwyedd yn ein dyfodol gan ein helpu i greu mwy o fusnesau fel Unite, sy'n arwain y byd."

Roedd Unite yn ganlyniad uno Comrac Cyf a Sinetica Corporation yn 2007.

Y cynghorwyr ar y ddêl oedd PwC (cyllid corffoaethol); Berry Smith (cyfreithiol ar gyfer Unite) ac Eversheds (cyfreithiol ar gyfer Cyllid Cymru).