27/03/2012

Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig

Heddiw, mae Edwina Hart, y Gweinidog Busnes wedi cyhoeddi bod Cronfa Fuddsoddi newydd Cymru ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig, sydd wedi’i chynllunio i greu hyd at 4,000 o swyddi, nawr ar agor ar gyfer ceisiadau.


Gwnaeth Mrs Hart y cyhoeddiad yn ystod ymweliad â Biotec ym Mhen-y-bont ar Ogwr - un o gwmnïau gwyddorau bywyd blaengar Cymru sy’n ehangu ei weithrediadau yn dilyn cais llwyddiannus am arian gan Gronfa Twf Economaidd Llywodraeth Cymru a Chronfa JEREMIE.

Mae’r Gronfa Fuddsoddi newydd pedair mlynedd ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig yn werth £40 miliwn a bydd yn cael ei rheoli gan Cyllid Cymru.

Dywedodd Mrs Hart: “Mae’r gronfa newydd hon yn ffurfio rhan o becyn cymorth ariannol cynhwysfawr iawn sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach a chanolig a busnesau micro yng Nghymru.

“Bydd y Gronfa newydd yn golygu y bydd mwy o fusnesau Bach a Chanolig cymwys yn gallu gwneud cais am arian o’r gronfa. Rwy’n falch o ddweud y bydd y gronfa yn darparu ar gyfer rhannau mawr o’r farchnad Busnesau Bach a Chanolig sy’n strategol bwysig nad ydynt yn gymwys i wneud cais am arian gan Gronfa JEREMIE Cymru sef y gronfa sy’n cael ei chefnogi gan arian o Ewrop ac sydd eisoes yn llwyddiannus iawn.

“Er mwyn i fusnesau allu tyfu a chreu swyddi, mae’n hanfodol eu bod yn gallu gwneud cais am gyllid ac mae’n bleser bod yma yn Biotec heddiw yn clywed am eu cynlluniau i ehangu.

“Dim ond un enghraifft yw Biotec o gwmni o Gymru sy’n masnachu’n llwyddiannus iawn er gwaethaf yr hinsawdd economaidd ac sy’n awyddus i ehangu er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael. Mae arnom angen cwmnïau fel hyn er mwyn i’r economi dyfu ac i greu swyddi ac rwy’n falch o gyhoeddi bod ein Cronfa ddiweddaraf i gynorthwyo busnesau yng Nghymru nawr ar agor.”

Bydd Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru yn ategu at gronfa JEREMIE Cymru sy’n werth £150 miliwn ac sy’n cael ei chefnogi gan arian o Ewrop. Cronfa JEREMIE yw prif ffynhonnell i Fusnesau Bach a Chanolig cymwys ar gyfer arian masnachol. Hyd yn hyn, mae cronfa JEREMIE Cymru wedi buddsoddi dros £80 miliwn mewn dros 390 o fusnesau a hynny mewn dwy flynedd yn unig a dyma’r gronfa sydd i’w gweld yn perfformio orau ym Mhrydain.

Fodd bynnag, gan mai dim ond hanner o Fusnesau Bach a Chanolig Cymru sy’n bodloni meini prawf cymhwysedd y Comisiwn Ewropeaidd, mae’r gronfa hon yn bwysig iawn.

Wrth groesawu cronfa fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru, dywedodd Ian Johnson, cadeirydd Cyllid Cymru: “Mae Cyllid Cymru’n croesawu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn Busnesau Bach a Chanolig Cymru sydd â’r potensial i dyfu. Mae’r gronfa hon yn newyddion da gan y bydd yn cynyddu nifer y busnesau sydd â’r potensial i fod yn gymwys am arian gennym ni ac mae’n helpu i adeiladu ar yr enw da sydd gennym eisoes yn cefnogi busnesau yng Nghymru sy’n tyfu.”

Bydd Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru yn sicrhau bod mwy o Fusnesau Bach a Chanolig, gan gynnwys y rheini sy’n gwerthu eu nwyddau a’u gwasanaethau i ddefnyddwyr yn hytrach nag i fusnesau, yn gymwys am fuddsoddi masnachol ad-daladwy gan Cyllid Cymru.