13/12/2013

Buddsoddiad cyntaf Cronfa Datblygu Eiddo Cymru yn helpu datblygydd eiddo o Sir Gaerfyrddin i adeiladu cartrefi newydd

Mae pecyn o fenthyciadau gan Cyllid Cymru, y cyntaf o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru, yn helpu datblygydd eiddo adnabyddus o Sir Gaerfyrddin i adeiladu deg o dai newydd yn Ffordd Gwyrdd yng Ngorslas, yn cynnwys deg cartref fforddiadwy.

Paratôdd Cyllid Cymru becyn cyllid i alluogi NBA Developments (NBA) i ddatblygu'r safle mewn camau.

Mae NBA hyd yma wedi cwblhau pedair annedd gyda chefnogaeth benthyciadau yn gyfanswm o £320,000 gan Cyllid Cymru. Ad-dalwyd y benthyciadau hyn ac ers hynny mae Cyllid Cymru wedi cytuno i gefnogi adeiladu’r pedair annedd nesaf gyda benthyciadau pellach yn gyfanswm o £246,000.

Dyma'r datblygiadau diweddaraf gan y datblygydd lleol, NBA, a sefydlwyd gan Neal a Billie-Jean Atkins, sy'n ŵr a gwraig. Ers sefydlu'r cwmni wyth mlynedd yn ôl maent wedi datblygu a gwerthu dros 60 o dai yn ardal Gorslas/Cross Hands.

"Fe wnaethom brynu'r safle yn Ffordd Gwyrdd dair blynedd yn ôl ac roeddem yn awyddus i ddechrau ei ddatblygu gan ei fod mewn ardal boblogaidd. Mae darpar brynwyr wedi dangos llwear o ddiddordeb yn barod ac roedd gennym eisoes gontractau cyn-gwerthu ar gyfer pedwar llain. Er ein bod yn berchen y safle, roedd gennym angen ariannu ein costau adeiladu ac fe wnaeth ein cyfreithiwr, Betsan Powell o Redkite Solicitors argymhell Cyllid Cymru.

“Fe wnaeth hyblygrwydd Cyllid Cymru argraff arnom gan ein bod yn bwriadu cwblhau'r datblygiad mewn camau. Roeddent yn deall hyn ac fe wnaethant strwythuro pecyn cyllid oedd yn gweddu i'r dull yma," esboniodd Neal Atkins.

Fel rhan o'r pecyn cyllid mae Cyllid Cymru wedi darparu benthyciadau i NBA i adeiladu'r tai un ai'n unigol neu mewn parau. Wrth i bob tŷ gael ei werthu, mae NBA wedi ad-dalu'r benthyciad gan Cyllid Cymru i ariannu ei adeiladu.

Dywedodd Cenydd Rowlands, Swyddog Gweithredol Buddsoddi Cyllid Cymru: "Mae NBA yn gwmni lleol uchel ei barch sydd wedi cwblhau nifer o brosiectau ansawdd uchel tebyg i'r un yma dros yr wyth mlynedd diwethaf. Mae Neal hefyd yn ddatblygwyr profiadol ac yn saer coed o fri gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ymarferol yn y diwydiant adeiladu.

“Strwythurodd Cyllid Cymru becyn o fenthyciadau i weddu i gynlluniau NBA i ddatblygu Ffordd Gwyrdd mewn camau. Fe wnaeth ein benthyciad cyntaf helpu i gael dechrau da wrth ddatblygu'r safle a hefyd alluogi'r cwmni i weithio gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin i werthu dau o'r cartrefi i bobl ar y Gofrestr Tai Fforddiadwy."

Croesawodd y Cynghorydd Kevin Madge, arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, y datblygiad sy'n cynnwys dau gartref fforddiadwy. "Mae darparu cartrefi sydd o fewn cyrraedd teuluoedd yn byw yn ein cymunedau yn un o'r materion pwysicaf sy'n wynebu Sir Gaerfyrddin. Oherwydd hynny, mae gennym ymrwymiad i weithio gyda datblygwyr i ddarparu tai fforddiadwy i rai sydd wedi eu hallgau ar hyn o bryd oherwydd incwm eu haelwyd - ac mae cynlluniau megis yr un yn Ffordd Gwyrdd yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni drwy gydweithio.

"Gobeithiaf fod y perchnogion newydd yn ymgartrefu'n dda, a dymunaf bob lwc iddynt yn eu cartrefi newydd", meddai Kevin Madge, arweinydd y Cyngor.

Mae Cyllid Cymru yn rheoli Cronfa Datblygu Eiddo Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r gronfa £10 miliwn yn cynnig benthyciadau o rhwng £250,000 a £1 miliwn ar gyfer cwmnïau adeiladu sy'n datblygu eiddo masnachol a phreswyl graddfa fach, heb fod yn sbeciannol yng Nghymru".