01/03/2013

Buddsoddiad o £1.36 miliwn gan Cyllid Cymru yn helpu Creo Medical i ddatblygu dyfais feddygol newydd i helpu atal canser y coluddyn

Mae cyd-fuddsoddiad ecwiti £3 miliwn wedi arwain at ehangiad sylweddol yng nghwmni dyfeisiau meddygol Creo Medical (Creo), y mae eu system CroMa newydd yn addo triniaeth ddiogel, fanwl a chost-effeithlon ar gyfer briwiau cyn-ganseraidd yn y coluddyn.

Daw'r buddsoddiad ecwiti gan syndicâd buddsoddwyr angel a Cyllid Cymru, buddsoddwr sefydliadol cyntaf y cwmni. Roedd y buddsoddiad o £1.36 miliwn gan Cyllid Cymru yn ganolog ym mhenderfyniad Creo i leoli ei bencadlys newydd yng Nghymru ym Mharc Beaufort, Cas-gwent.

Ers symud, mae Creo wedi cwblhau datblygu cynnyrch a threialon CroMa. Mae hefyd wedi cyflymu cynhyrchiant ac yn barod ar gyfer masnacheiddio llawn yn 2013.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni. Mae'r cylch buddsoddi diweddaraf yma wedi'n helpu i gyflymu datblygiad ein cynnyrch diweddaraf, sydd â photensial gwych i wella cyfraddau llwyddiant wrth atal canser y coluddyn," esboniodd Craig Gulliford, Prif Weithredwr CreoMedical.

Mae'r ehangu hefyd wedi gweld Creo yn recriwtio pum aelod newydd o staff, yn cynnwys John Bradshaw yn Brif Swyddog Ariannol newydd. Dywedodd Bradshaw, a oedd yn flaenorol yn Brif Swyddog Ariannol Gyrus Medical yng Nghaerdydd: "Ar ôl gweithio gyda nifer o dîm Creo o'r blaen, fe welais ar unwaith nerth a phrofiad y tîm sy'n datblygu technoleg gyffrous i fynd i'r afael â marchnad dwf. Roeddwn wrth fy modd i ymuno â'r tîm fel y maent yn dechrau ar gyfnod cyffrous ar gyfer y busnes."

Roedd Gulliford yn awyddus i sôn am bwysigrwydd y buddsoddiad hwn i Creo: "Roedd sicrhau £3 miliwn o gyfalaf newydd yn ddatblygiad sylweddol i ni, a felly hefyd gefnogaeth Cyllid Cymru fel ein buddsoddwr sefydliadol cyntaf. Rydym wedi gwneud cynnydd ardderchog eleni ers agor ein pencadlys yng Nghas-gwent ac rydym wedi cyflawni ein holl gerrig milltir allweddol. Mae llawfeddygon eisoes yn dangos llawer o ddiddordeb yn ein system CroMa newydd, ac maent yn awyddus i'w defnyddio cyn gynted ag y bydd ar gael."

Dywedodd Dr Richard Thompson dîm buddsoddiadau menter technoleg Cyllid Cymru a arweiniodd fuddsoddiad Creo, '"Rydym yn hynod falch fod buddsoddiad Cyllid Cymru wedi denu cwmni o galibr Creo Medical i Gymru. Mae Creo wedi cyflawni rhai cerrig milltir anodd ers symud i Gymru ac mae'r cyfle marchnad ar gyfer system CroMA yn tyfu.

"Yn ogystal â hyn, mae Craig a'i dîm hefyd wedi canolbwyntio ar ddyfodol hirdymor Creo. Maent eisoes wedi recriwtio pum aelod newydd o staff i ychwanegu at dîm presennol Creo ac mae ganddynt ymrwymiad i adeiladu cwmni cryf, gyda ffocws ar arloesedd.

Cyhoeddwyd CroMA yn ystod yr wythnos Ymwybyddiaeth Canser y Coluddyn ddiwethaf, ac mae'n system unigryw microdon ac amledd radio ar gyfer difynio ar y meinwe heb fawr iawn o fewnwthio. Mae'r fersiwn gyntaf a lansir yn cynorthwyo’r frwydr yn erbyn canser y coluddyn, gan hwyluso symud endosgopig ar friwiau cam cynnar o'r coluddyn lle mae opsiynau triniaeth cyfredol yn gyfyngedig. Mae technoleg Creo yn ddelfrydol wrth ategu'r rhaglen gynyddol i sgrinio rhag canser y coluddyn gan dargedu diagnosis cynharach.

Buddsoddodd Cyllid Cymru yn Creo Medical o Gronfa £150 miliwn JEREMIE Cymru ac mae'n un o'i bortffolio cynyddol o fuddsoddiadau gwyddor bywyd. Mae tîm buddsoddiadau menter technoleg Cyllid Cymru yn canolbwyntio ar gwmnïau technoleg cam cynnar yn datblygu cynnyrch newydd.