13/03/2013

Safety Technology yn ehangu gyda chefnogaeth Cyllid Cymru

Safety Technology yn ehangu gyda chefnogaeth Cyllid Cymru

Mae Safety Technology, darparydd blaenllaw ar gyfer hyfforddiant ac offer diogelwch, yn bwriadu ehangu ymhellach yn fyd-eang gyda chefnogaeth benthyciad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

Wedi'i sefydlu yn 2002, dechreuodd yr arbenigydd diogelwch o Sir Fynwy fasnachu drwy gyflenwi offer diogelwch ar gyfer gweithio ar uchder i'r sector cyfleustodau a'r sector telathrebu. Yn 2009, gwelodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Bob Dickens gyfle llewyrchus i ledaenu i hyfforddiant diogelwch ar gyfer y sector twf ynni gwynt.

Bu Safety Technology yn ehangu ei weithgareddau hyfforddiant byth ers hynny, gan sefydlu menter ar y cyd gyda chwmni gweithredu a chynnal a chadw blaenllaw o Sbaen sydd bellach yn rhan o grŵp WEIR, a phartneriaeth gyda Choleg Cymunedol Grand Rapids yn yr Unol Daleithiau.

Heddiw mae'r cwmni yn darparu amrediad llawn o hyfforddiant ac offer diogelwch i arweinwyr diwydiant fel Vestas, Gamesa, DONG Energy, RWE N Power, ALSTOM a Suzlon.

Mae gan y Deyrnas Unedig 796 o dyrbinau ar y môr ar hyn o bryd yn cynhyrchu 2,679 megawatt o drydan, yn cynnwys Arae Llundain a gwblhawyd yn ddiweddar - y prosiect fferm wynt ar y môr fwyaf y byd hyd yma. Mae'r gwaith o adeiladu 3.8 gigawatt arall o allu cynhyrchu yn mynd rhagddo.

Dywedodd Bob Dickens "Mae'r Deyrnas Unedig eisoes yn arwain y byd mewn ynni adnewyddadwy ar y môr a gyda chynifer o dyrbinau gwynt yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, mae'r galw am hyfforddiant diogelwch yn parhau i dyfu. Mae arallgyfeirio i hyfforddiant eisoes wedi rhoi hwb sylweddol i'n busnes ac rydym mewn sefyllfa dda i barhau i ehangu.

Fe wnaeth buddsoddiad Cyllid Cymru roi'r cyfalaf rydym ei angen i sefydlu safle hyfforddiant ar y môr yn y Gogledd Ddwyrain yn agos at farchnad bwysig i ni. Gallwn hefyd sefydlu gweithgareddau mewn lleoliadau strategol eraill ledled Ewrop."

Budd safle hyfforddiant newydd Safety Technology yn canolbwyntio ar ofynion diogelwch hollbwysig gweithio ar dyrbinau gwynt ar y mor, megis trosglwyddo diogel i longau ac achub a symud technegwyr o'r safle. Bydd y cyfleusterau sydd ar y gweill ar gyfer Great Yarmouth yn sicrhau fod y cwmni mewn sefyllfa dda ar gyfer adeiladu arfaethedig ffermydd gwynt ger yr arfordir dwyreiniol.

Bu Sam Macallister-Smith, Swyddog Gweithredol Buddsoddi Cyllid Cymru, yn gweithio ar y buddsoddiad gyda thîm rheoli Safety Technology: "Mae Safety Technology wedi cael troedle llwyddiannus mewn marchnad newydd a thwf yn y pedair blynedd ddiwethaf. Diolch i egni ac ymrwymiad ei dîm rheoli, mae bellach yn ddarparydd hyfforddiant sy'n uchel ei barch yn fyd-eang.

"Mae'r sector ynni adnewyddadwy yn un cyffrous ac mae'n dal i fod â photensial sylweddol ar gyfer twf bellach. Mae gan Safety Technology ddealltwriaeth ragorol o anghenion ei gwsmeriaid a datblygu gwasanaethau newydd. Bydd buddsoddiad Cyllid Cymru yn galluogi Safety Technology i fanteisio ar hyn."

Seamus Gates o dîm, cyllid corfforaehtol Broomfield & Alexander fu'n cynghori Safety Technology ar y buddsoddiad. Dywedodd: "Roeddem yn hynod falch i gefnogi Safety Technology wrth godi cyllid i'w galluogi i fanteisio ar gyfleoedd twf yn eu sector arbenigol. Fe wnaeth ein profiad o weithoi gyda Cyllid Cymru hwyluso'r broses gais a galluogi'r cyfawryddwyr i ganolbwyntio ar redeg y busnes ac adeiladu sylfaen clir ar gyfer datblygu yn y dyfodol."

Daw buddsoddiad Cyllid Cymru o Gronfa £150 miliwn JEREMIE Cymru.

Gyda'i bencadlys yn Rhaglan, mae Safety Technology yn darparu amrediad helaeth o gyrsiau diogelwch ar y tir ac ar y môr, offer diogelwch ansawdd uchel yn ogystal ag ymgynghoriaeth iechyd a diogelwch.

Cafodd y cwmni ei achredu gan gorff masnach ynni gwynt a morol RenewableUK a hefyd GWO (Sefydliad Gwynt y Byd).