01/07/2014

Adeilad nodedig yng Nghasnewydd yn cael ei adfywio, diolch i fuddsoddiad

Mae benthyciad datblygu eiddo gwerth £1.1 miliwn gan Cyllid Cymru wedi helpu datblygwr eiddo lleol adnabyddus yn Ne Cymru i adnewyddu adeilad Edwardaidd 112 mlwydd oed yn 18 fflat preswyl moethus.

Defnyddiodd y datblygwr eiddo profiadol, Jahan Abedi, fenthyciad gan Cyllid Cymru i gwblhau'r gwaith o ailddatblygu Neuadd y Sir, sy'n adeilad nodedig yng nghanol Dinas Casnewydd.

Bu'r datblygiad yn hwb i'r economi leol gyda'r gwaith i gyd yn cael ei wneud gan gontractwyr o Gymru gan greu 16 o swyddi adeiladu ar y safle yn ogystal â chontractau cynnal a chadw, porthora a diogelwch .

Mae'r fflatiau wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phrynwyr ers i'r adeilad agor ar gyfer arddangos y fflatiau ym mis Rhagfyr 2013 ac ar hyn o bryd dim ond pedwar sydd ar ôl heb eu gwerthu.

Adeiladwyd Neuadd y Sir yn 1902 ac roedd yn adeilad dinesig a ddefnyddiwyd tan 1978. Rhoddwyd statws Adeilad Rhestredig Gradd II iddo yn 1998 ac arhosodd yn wag tan 2012 pan gysylltodd Mr Abedi â'r cyngor lleol gyda chynlluniau i'w adnewyddu.

Mae gan Mr Abedi, sy'n ddatblygwr eiddo a dyn busnes llwyddiannus yn Ne Cymru, bortffolio eiddo mawr yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Cysylltodd â Cyllid Cymru i gael cyfalaf ar gyfer ailddatblygu, gyda chefnogaeth ei fanc, Santander. 

"Roedd cefnogaeth Cyllid Cymru yn allweddol i gwblhau'r adeilad. Gwelodd botensial Neuadd y Sir a chynigodd fenthyciad hyblyg a oedd yn gweithio gyda gwahanol gamau'r prosiect.

"Y canlyniad yw adeilad nodedig sydd wedi'i adnewyddu'n hyfryd yng nghanol Casnewydd sy'n cyfoethogi'r ardal leol gan gynnig llety moethus unigryw i brynwyr.

"Diolch i lwyddiant y prosiect mae modd ail-fuddsoddi’r elw yn sgil gwerthu'r fflatiau mewn gwaith datblygu arall sydd ar y gweill a fydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i gyflenwyr lleol.  Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Cyllid Cymru unwaith eto ar brosiectau eraill yn y dyfodol" meddai Mr Abedi.

Cafodd y benthyciad ei drefnu gan Cenydd Rowlands, Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru, o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru. Meddai:

"Mae'n galonogol iawn gweld y gall cynlluniau adeiladu yng Nghymru fel Neuadd y Sir elwa ar y gefnogaeth y gall Cronfa Datblygu Eiddo Cymru  ei chynnig i ddatblygwyr eiddo masnachol a phreswyl.

"Mae gan Mr Abedi record nodedig ym maes datblygu eiddo yn Ne Cymru ers 20 mlynedd. Diolch i fenthyciad gan Cyllid Cymru mae wedi trawsnewid adeilad rhestredig gwag gradd II yn 18 eiddo preswyl dymunol iawn, a chafodd y rhan fwyaf ohonynt eu gwerth ar ôl dim ond tri mis ar y farchnad. 

"Mae'r gwaith o adnewyddu Neuadd y Sir wedi cael ei groesawu'n fawr gan y trigolion lleol ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar yr ardal drwy'r swyddi a'r gwaith y grëwyd yn ei sgil."

Mae Cyllid Cymru yn rheoli Cronfa Datblygu Eiddo Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r gronfa gwerth £10 miliwn yn cynnig benthyciadau rhwng £250,000 a £1 filiwn i gwmnïau adeiladu sy'n datblygu eiddo bach masnachol a phreswyl nad yw'n eiddo hapfasnachol yng Nghymru.