Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | W2 Global Data Solutions yn sichrau buddsoddiad gan Cyllid Cymru i ddod â chynnyrch newydd i’r farchnad
25/02/2015

W2 Global Data Solutions yn sichrau buddsoddiad gan Cyllid Cymru i ddod â chynnyrch newydd i’r farchnad

Mae W2 Global Data Solutions (W2) wedi sicrhau buddsoddiad ar gyfer ei rownd cyllido cyfalaf sbarduno gan Cyllid Cymru, grŵp o fuddsoddwyr angel a'i gyfranddalwyr presennol. 

Buddsoddiad Cyllid Cymru yw'r trydydd o'i Gronfa Sbarduno Technoleg a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy'n helpu cwmnïau technoleg ifanc sydd wedi'u lleoli yng Nghymru i fasnacheiddio eu cynnyrch arloesol a dod â nhw i'r farchnad.

Mae W2 wedi bod yn newid y ffordd y mae busnesau canolig a mawr sy'n cael eu rheoleiddio megis banciau a darparwyr gwasanaethau ariannol eraill yn rheoli eu rhwymedigaethau cydymffurfio, er mwyn symleiddio eu prosesau. Mae'r cwmni wedi cyflawni twf sylweddol yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf ac mae dros 100 o sefydliadau ar hyn o bryd yn dibynnu ar ei gyfres o gyfarpar meddalwedd sy'n cynnwys y llwyfannau technoleg amlbwrpas Adnabod Eich Cwsmer a adwaenir fel arall fel Know Your Customer (KYC), Gwrth-wyngalchu Arian a adwaenir fel arall fel Anti-Money Laundering (AML) a Gwrth-dwyll a adwaenir fel arall fel  Anti-Fraud.

Dywedodd y Gweinidog Dros yr Economi Edwina Hart: “Sefydlwyd y Gronfa hon yn benodol i gefnogi cwmnïau technoleg ifanc sydd â photensial twf uchel ac i helpu i fasnacheiddio eu cynnyrch a’u technolegau arloesol a dod â nhw i’r farchnad.

"Rwyf wrth fy modd bod y Gronfa yn gwneud yr union beth hwnnw ac yn cefnogi busnesau fel W2 i dyfu, lansio cynnyrch newydd a thargedu marchnadoedd newydd. Rydym am gynyddu nifer a thwf busnesau llwyddiannus, cyfoethog mewn eiddo deallusol, sy’n fusnesau technoleg sydd wedi eu lleoli yng Nghymru a denu busnesau technoleg i Gymru sydd â'r potensial i fasnachu'n fyd-eang, cyfrannu at dwf economaidd a chreu swyddi medrus o ansawdd uchel. "

Cyllid Cymru yw'r buddsoddwr sefydliadol cyntaf i gefnogi W2. Bydd buddsoddiad Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn galluogi W2 i lansio cynnyrch newydd a dargedir at farchnadoedd newydd. Mae W2 yn cynllunio i lansio cyfres o gynhyrchion ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint, fel gwerthwyr tai.

"Nod W2 yw gweithredu fel y darparwr mwyaf hyblyg, arloesol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid sy'n darparu gwasanaethau defnyddwyr a sgrinio corfforaethol ym marchnadoedd y Deyrnas Unedig a rhyngwladol. Bydd buddsoddiad Cyllid Cymru yn ein galluogi i ehangu yn gyflym ac yn strategol i farchnadoedd newydd, cynnal  momentwm ein harloesedd a chyflawni ein gweledigaeth, " esboniodd Prif Weithredwr W2, Warren Russell.

Mae W2 wedi cynyddu ei weithwyr driphlyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac maent yn cynllunio i recriwtio rhagor gyda chefnogaeth buddsoddiad Cyllid Cymru.  Mae’r cwmni yn bwriadu agor pencadlys newydd yng Nghaerdydd hefyd.

Richard Hadden, Dirprwy Reolwr tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg, a arweiniodd y buddsoddiad Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn W2. 

Wrth groesawu cyhoeddiad W2, dywedodd: "Mae newidiadau diweddar i'r ffordd y mae'r diwydiant gwasanaethau ariannol yn cael ei reoleiddio yn golygu ei bod yn ofynnol yn awr i fusnesau bach a chanolig i gynnal gwiriadau Adnabod Eich Cwsmer a Gwrth-wyngalchu Arian yn union yr un fath â sefydliadau ariannol mawr. Mae angen i fusnesau bach sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau hyn er gwaethaf eu cyfyngiadau cyllid ac adnoddau.

"Mae W2 eisoes wedi cyflawni tyniant sylweddol wrth dargedu busnesau mwy ac yn awr maent wedi dod o hyd i ddatrysiad hyblyg, cost-effeithiol ar gyfer busnesau llai. Bydd Buddsoddiad Cyllid Cymru yn cefnogi Warren a'i dîm i ddod â'u cynnig meddalwedd-fel-gwasanaeth i'r farchnad ac arwain cam nesaf W2 i ehangu'n fyd-eang. Dymunwn yn dda iddynt. "