Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | Mae We Predict yn disgwyl twf cryf gyda chefnogaeth Cyllid Cymru a chyfuniad angel
04/08/2015

Cwmni gwasanaeth dadansoddeg ragfynegol o Abertawe yn disgwyl twf cadarn gyda chefnogaeth Cyllid Cymru a syndicâd angylion

Mae llawer o gwmnïau yn casglu ac yn storio symiau mawr o ddata gan ddefnyddio systemau cyfrifiadurol drud.  Yn aml nid ydynt yn meddu ar y gallu i fanteisio arnynt a'u troi'n wybodaeth y gellir gweithredu arni er mwyn nodi arbedion cost, gwneud gwelliannau i gynnyrch a gwasanaethau neu ddatrys problemau ar y cyfle cyntaf.

Nawr, mae We Predict, y cwmni sydd wedi ennill sawl gwobr y mae ei lwyfan meddalwedd chwyldroadol yn dadansoddi symiau mawr o ddata ar gyfer rhai o gwmnïau modurol mwyaf y byd, yn ehangu gyda chefnogaeth buddsoddiad ecwiti gwerth £1.25 miliwn gan Cyllid Cymru a grŵp o angylion busnes.

Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi £500,000 o Gronfa JEREMIE Cymru, ochr yn ochr â grŵp o angylion busnes sydd wedi buddsoddi yn y cwmni yn y gorffennol, er mwyn helpu We Predict i ehangu yn y DU yn ogystal ag yn yr Unol Daleithiau, lle mae wedi sefydlu tîm gwerthu yn ddiweddar.

Gyda'i bencadlys yn ei ganolfan ymchwil a datblygu yn Technium 1 Abertawe, mae We Predict  yn cyflogi mathemategwyr, ystadegwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol sy'n gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr parthau gan ddefnyddio'r offer a'r technegau mwyaf perthnasol i sicrhau canlyniadau trawiadol ar gyfer cleientiaid o'r radd flaenaf fel Honda, Bombardier a Kostal.

Sefydlwyd y cwmni yn 2009 gan y Prif Weithredwr, James Davies ac roedd yn canolbwyntio ar y diwydiant moduro a diwydiannau cysylltiedig i ddechrau.  Gan adeiladu ar y llwyddiant hwn mae We Predict hefyd wedi ehangu i'r sectorau diogelwch ac iechyd, gan gyflwyno dadansoddeg ragfynegol i gynorthwyo gyda phenderfyniadau comisiynu yn y GIG a chydag atal troseddau ar gyfer dau o heddluoedd y DU. 

Meddai James Davies, y Prif Weithredwr: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous yn hanes We Predict ar ôl sawl blwyddyn yn olynol lle mae twf refeniw wedi rhagori ar 200%, ac rydym yn anelu at wella ar hynny eto eleni. Drwy gyfuniad o fodelau rhagfynegi unigryw, arbenigwyr y diwydiant a model busnes gwasanaeth, rydym ar flaen y gad yn y diwydiant dadansoddeg ragfynegol newydd fel gwasanaeth.

"Mae data ein cwsmeriaid yn gyfoethog ac yn cynnwys gwybodaeth werthfawr a all eu helpu i wneud gwelliannau sylweddol i'w busnesau a chyflawni arbedion cost sylweddol.  Mae gwasanaeth We Predict yn ffordd gost-effeithiol i gwsmeriaid ddeall eu data yn fanylach ac i wneud penderfyniadau strategol mwy gwybodus."

Gan groesawu buddsoddiad Cyllid Cymru, aeth Davies ymlaen i ddweud: "Rydym yn croesawu Cyllid Cymru i'r tîm fel ein buddsoddwr sefydliadol cyntaf ac yn disgwyl ychwanegu rhagor o gyfalaf ac arbenigedd drwy gyllid sylweddol Cyfres A yn ddiweddarach eleni. Mae cael Cyllid Cymru fel ein buddsoddwr sefydliadol cyntaf yn amhrisiadwy inni wrth inni ac edrychwn ymlaen at elwa ar ei arbenigedd tra byddwn yn parhau i ehangu."
 
Mae model cost-effeithiol We Predict sy'n seiliedig ar wasanaeth ac sy'n defnyddio'r offer a'r technegau dadansoddeg soffistigedig diweddaraf, eisoes yn creu argraff ar gwsmeriaid.

Meddai Rick Wagoner, cyn Brif Weithredwr General Motors, buddsoddwr a chynghorydd cwmnïau: "Mae gan James a'r tîm yn We Predict gyfle i wella'n sylweddol ddiogelwch ac ansawdd cynnyrch gyda'u gwasanaeth dadansoddeg ragfynegol arloesol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda nhw a chefnogi eu twf yn y sector modurol a sectorau eraill". 

Dr Richard Thompson, Swyddog Buddsoddi o dîm buddsoddiadau menter technoleg Cyllid Cymru, fu'n gyfrifol am drefnu'r buddsoddiad yn We Predict.  Meddai:  "O fewn ychydig dros 5 mlynedd mae James a'i dîm wedi datblygu llwyfan arloesol sydd bellach wedi profi ei werthu, sy'n creu argraff ar gwsmeriaid ac sy'n perfformio'n well na'r gystadleuaeth.   Mae We Predict hefyd wedi sefydlu presenoldeb cryf yn y sector modurol ac mae'n tyfu'n gyflym.

"Mae gan lwyfan We Predict botensial cyffrous mewn sectorau eraill fel y sector gofal iechyd, lle y gall gynnig ystod o fanteision posibl. Mae'r pecyn ariannu hwn yn hanfodol i'r cwmni a bydd yn helpu i ariannu'r twf cyflym a ragwelir wrth iddo fentro i diriogaethau a sectorau newydd."

Mae methiant cynnyrch a gwarantau yn costio tua $70 biliwn y flwyddyn i'r diwydiant modurol byd-eang ac mae We Predict yn credu y gallai ei wasanaethau leihau'r costau hyn tra'n gwella'r gallu i gadw cwsmeriaid a lleihau risg gorfforaethol.