10/10/2016

Cwmni meddalwedd AMPLYFI o Gaerdydd yn arwain y ffordd gyda thechnoleg AI y We Ddofn

Mae’r rhyngrwyd yn adnodd anferth, digyffwrdd gan fwyaf, o wybodaeth a data. Gyda’i lwyfan meddalwedd blaenllaw, DataVoyant, mae cwmni newydd-gychwyn AMPLYFI yn arloesi ein cyswllt â’r We er mwyn datgloi ei lawn botensial. Yn ddiweddar llwyddodd y cwmni i ennill buddsoddiad sylweddol gan Gyllid Cymru ac eisoes mae’n gweithio gyda’r cwmnïau mwyaf blaengar.

Ers sefydlu’r rhyngrwyd, mae triliynau o gigabeits o wybodaeth wedi cael eu lanlwytho ac ar gael. Bydd ymholiad drwy beiriant chwilio arferol fel Google neu Yahoo yn datguddio tudalennau ar dudalennau o ddata ar unrhyw bwnc bron – ond er hynny dim ond crafu’r wyneb o ran beth sydd ar gael ar-lein y mae hyn. Gellir cymharu’r rhyngrwyd i fynydd rhew – o dan donnau'r deunydd hawdd ei gyrraedd y mae’r ‘We Ddofn’.

Felly beth yn union yw’r We Ddofn?
“Mae’r We Ddofn yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio’r rhan o’r rhyngrwyd na fedr peiriant chwilio arferol ei chyrraedd” eglura Dr Yunus Saatchi, Prif Swyddog AI yn AMPLYFI, cwmni meddalwedd o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn atebion deallusrwydd artiffisial (AI) drwy ddefnyddio’r We Weledol a’r We Ddofn. “Mae’n storfa wybodaeth aruthrol, yn llawn o ddata cyfoethog fel cylchgronau academaidd, cronfeydd data’r llywodraeth a chofnodion ariannol. Tybir bod y We Ddofn yn 500 gwaith o leiaf yn fwy na’r We Weledol.”

Er enghraifft, os ydych yn chwilio am brisiau trên disgownt gallwch ddechrau drwy deipio ‘tocynnau trên rhad’ mewn peiriant chwilio. Bydd yn eich cyfeirio at nifer o wefannau’n cynnig y gwasanaeth hwn. Drwy ddewis gwefan gallwch yna nodi eich gorsafoedd gadael a chyrraedd a phryd y byddech yn hoffi teithio. Bydd hyn yn mynd â chi at dudalen newydd ar lefel ddyfnach lle bydd ffurflen cynllunio siwrne’n cynnig dewis o docynnau i gyfateb i’ch anghenion. Bydd dewis yr opsiwn tocyn sydd fwyaf addas yn mynd â chi trwodd i lefelau pellach etc. Daw’r holl wybodaeth yma o gronfeydd data anferth sy’n eistedd y tu ôl i’r wefan. Mae ar gael i’r cyhoedd, ond nid yw’n cael ei fynegeio gan beiriannau chwilio’r We Weledol. Mae angen mewnbwn uniongyrchol gan y defnyddiwr i greu’r dudalen.

Datrys chwilio diddiwed
Yn draddodiadol, mae gallu chwilio’r We Ddofn yn effeithiol i ganfod gwybodaeth bwysig wedi bod yn anodd. Gall gymryd amser maith, mae’n tueddu i wneud camgymeriadau ac mae’n amhosib bron i chi eich hun weithio drwy bob cronfa ddata sydd ar gael.

Mae AMPLYFI yn cynnig atebion sy’n cyrraedd a datgloi potensial yr wythïen gyforiog o wybodaeth sydd ar gael drwy ddata'r We Ddofn yn defnyddio adnoddau AI arloesol fel DataVoyant sy’n gallu cynaeafu, curadu a symleiddio Data Mawr ar unrhyw bwnc dan haul.

“Rydyn ni’n gyffrous iawn am botensial DataVoyant i helpu cwmnïau i elwa o’r ddealltwriaeth a gynigir drwy AI. Fel llwyfan meddalwedd gwe-hygyrch hawdd ei ddefnyddio, mae’n grymuso cwmnïau i chwilota a gwneud synnwyr eu hunain o’r holl ddata ffynhonnell agored drwy ddefnyddio ein peiriannau AI. Bydd eu galluoedd roboteg yn golygu y medrant greu dealltwriaeth fewnol “parod i weithredu arni” heb fod angen arbenigedd dwfn ar bwnc neilltuol, amseroedd arwain hir, rhannu gwybodaeth sensitif â thrydydd partïon neu ddatgelu llwybrau rhesymu strategol i eraill,” meddai Mark Woods, Prif Swyddog Technoleg AMPLYFI.

“Mae DataVoyant wedi rhoi cyfle unigryw i ni gymhwyso AI i greu dealltwriaeth strategol werthfawr o batrymau, “tafl-lwybrau” ac amrywiadau daearyddol mewn meysydd technoleg newydd,” eglurodd Dr Daniel Walker, Rheolwr Technoleg Newydd gyda BP plc. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda AMPLYFI ar brosiectau pellach.”

Yn ogystal â gweithio gyda BP, mae AMPLYFI wedi defnyddio eu technoleg AI i helpu busnesau i gynllunio prosiectau buddsoddi, ymchwil a datblygu yn y dyfodol.

“Credwn fod gan DataVoyant botensial mawr fel llwyfan AI blaenllaw i ddadansoddi’r We Weledol a’r We Ddofn, yn enwedig o bersbectif cyfalaf menter,” meddai Francis Wong, Cyfarwyddwr Gweithredol Sumitomo Corporation Equity Asia. “Cawsom ein taro hefyd gan y tîm yn AMPLYFI a’u cyrhaeddiad byd-eang.” 

“I sicrhau yr arhoswn yn arweinydd byd-eang mewn atebion gwifrau dur, rhaid i ni fonitro’n effeithlon am arwyddion rhybuddio cynnar o bethau a allai aflonyddu ar y farchnad neu dechnoleg,” meddai Dr. Wim Van Vooren, Uwch Reolwr Gwybodaeth ac Arbenigedd yn Bekaert. “Yn 2016 buom yn treialu technoleg AI AMPLYFI ac mae’n glir bod DataVoyant yn gam mawr ymlaen gyda chasglu gwybodaeth a deallusrwydd am fusnes.”

“Mae’r ffaith bod DataVoyant yn gallu cyrraedd a dadansoddi’r We Weledol a’r We Ddofn yn ddatblygiad cyffrous i ni yn y diwydiant ac i’r ecosystem arloesi yng Nghymru,” meddai Dr. Tomás Sánchez López, Pennaeth Dadansoddi a Rhyngweithiad Data gyda’r Grŵp Airbus.


Sicrhau buddsoddiad sylweddol
Llwyddodd y cwmni i sicrhau buddsoddiad sylweddol gan Gyllid Cymru’n ddiweddar.

“Mae’r cwmni newydd-gychwyn hwn yn wych”, meddai Phil Barnes, Swyddog Buddsoddi. “Mae technoleg AI hynod flaenllaw AMPLYFI wedi cael ei threialu’n llwyddiannus gydag ystod eang o gwmnïau a sefydliadau mewn sectorau fel amddiffyn, ynni, cyllid, gweithgynhyrchu a gwasanaethau proffesiynol. Eisoes mae ganddynt enw da sefydledig am helpu cwmnïau i leihau’r gost o gael gafael ar ddeallusrwydd busnes a gwella ansawdd a chyflymder eu penderfyniadau. Mae Cyllid Cymru’n falch iawn o gefnogi AMPLYFI.”

“Mae Phil a’r tîm yn Cyllid Cymru wedi bod yn allweddol i’n llwyddiant. Mae’r buddsoddiad ganddynt yn ddiweddar wedi sicrhau y gallwn ddatblygu atebion AI AMPLYFI ac ehangu ein tîm rhaglennu talentog. Rydyn ni’n falch iawn o gael ein lleoli yng Nghaerdydd. Mae cael ein gwreiddio mewn amgylchedd mor fywiog a pharod i fentro sy’n cynnig cymorth a momentwm yn rhoi’r hyder i ni ehangu’n effeithiol ac yn helpu i roi Cymru ar fap arloesi digidol y byd,” meddai Chris Ganje, Prif Swyddog Gweithredol AMPLYFI.

Mae gwahaniaeth pwysig rhwng y ‘We Ddofn’ a’r ‘We Dywyll’: mae'r We Dywyll yn rhan fach o'r rhyngrwyd ac wedi cael ei chuddio'n fwriadol, yn bennaf at ddibenion anghyfreithlon. Dim ond cyrraedd data ffynhonnell agored o’r We Weledol a’r We Ddofn y mae AMPLYFI yn ei wneud.