07/12/2016

Cwmni biotechnoleg Creo Medical o Gas-gwent i restru ar AIM

"Creo Medical yw'r pedwerydd o blith cwmnïau portffolio Cyllid Cymru i restru cyfranddaliadau ar AIM yn y pedair blynedd diwethaf. Fe wnaeth ein buddsoddiad cychwynnol yn 2012 arwain y cwmni i adleoli ei bencadlys a’i gyfleuster datblygu cynnyrch i Gas-gwent. Ers hynny, rydym wedi cefnogi’r cwmni drwy sawl rownd o fuddsoddiad ecwiti ac wedi ysgogi cyd-fuddsoddi preifat a chorfforaethol sylweddol yn sgil hynny. Mae'n gyffrous gweld cwmni gwyddor bywyd arall o Gymru yn rhestru cyfranddaliadau ar ôl cefnogaeth gan ein tîm Buddsoddiadau Mentrau Technoleg. Bydd codi £20 miliwn ar ei ymddangosiad cyntaf ar AIM yn ei alluogi i gwblhau rhaglenni datblygu cynnyrch allweddol, sicrhau cymeradwyaethau rheoleiddio a gyrru gwerthiant cynnar yn Ewrop a'r Unol Daleithiau.

"Rydym yn fuddsoddwr technoleg gweithredol, sy'n cynnig buddsoddiadau dyledion ac ecwiti i amrywiaeth o fusnesau sy'n canolbwyntio ar dechnoleg yn y sectorau SAAS, Deallusrwydd Artiffisial, dadansoddi data, technoleg feddygol, technoleg lân a deunyddiau datblygedig. Drwy ein Cronfa Cyllid Sbarduno Technoleg a chronfeydd Mentrau Technoleg yn ddiweddarach, rydym yn gallu cefnogi busnesau o’u camau cychwynnol, drwy dwf masnachol at eu hymadawiad yn y pen draw. 

"Yn ogystal â chefnogi busnesau cynhenid , mae Cyllid Cymru - ar y cyd â Llywodraeth Cymru - yn targedu busnesau technoleg o safon uchel sy'n barod i adleoli i Gymru er budd ein cyfalaf sbarduno a thwf.

"Mae ein tîm Buddsoddiadau mewn Mentrau Technoleg penodedig wedi buddsoddi bron i £8 miliwn yn barod ers mis Ebrill eleni, gan ysgogi cyd-fuddsoddi sylweddol yn y sector preifat.”

Steve Smith, Cyfarwyddwr, Buddsoddiadau mewn Mentrau Technoleg, Cyllid Cymru

"Rydym wedi bod yn buddsoddi yn Creo Medical er 2012 - gan fuddsoddi dros £3 miliwn mewn rowndiau cyllido lluosog - gyda £1.9 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn yr IPO. Mae hyn wedi cael ei wneud drwy gydweithio, gyda chyd-fuddsoddi helaeth gan grŵp gwych o fuddsoddwyr angel ac yn fwyaf diweddar y cwmni corfforaethol Hoya Group Pentax Medical o Japan.

“Mae technoleg arloesol Creo o fudd gwirioneddol i'r gymuned feddygol, a chaiff ei hategu gan dîm rheoli sydd wedi ennill gwobrau. Mae’n gwmni sy'n datblygu i fod yn arweinydd ym maes technoleg feddygol ac mae ei lwyfan electro-lawfeddygol CROMA yn arloesi, gyda photensial sylweddol i wella canlyniadau amrywiaeth o driniaethau meddygol. Mae hi bob amser wedi bod yn bleser gweithio gyda Craig a thîm Creo. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddyn nhw wrth ddatblygu Creo yn gwmni technoleg feddygol rhestredig o bwys.”

Dr Richard Thompson, Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddiadau, Cyllid Cymru

 

Cefndir

  • Mae AIM yn un o is-farchnadoedd Cyfnewidfa Stoc Llundain, ac fe’i lansiwyd yn 1995.
  • Mae Creo Medical yn datblygu nifer o ddyfeisiau llawfeddygol a all ddyrannu meinwe gan ddefnyddio microdonnau arbennig i atal llif gwaed. Mae'r dyfeisiau wedi eu cynllunio i gael eu defnyddio gydag endosgop i leihau'r angen am lawdriniaeth agored.
  • Bydd cyfranddaliadau yn dechrau cael eu masnachu ddydd Gwener, am bris o 76c yr un, gan roi cyfalaf marchnad o £61.3 miliwn i Creo. Mae’r cwmni’n ceisio codi £20 miliwn drwy restru cyfranddaliadau.
  • Mae cwmnïau portffolio Cyllid Cymru sydd wedi rhestru ar AIM yn flaenorol yn cynnwys Diurnal, Enfis a MedaPhor.  Yn ogystal, daeth Q-Chip yn Midatech Pharma Wales pan gafodd ei gaffael gan MidaTech, gan restru ar AIM yr un pryd.