01/06/2016

Cyflenwr casgenni cwrw tafladwy o Gymru yn anelu am dwf gyda phecyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru

Mae gwneuthurwyr blaenllaw casgenni cwrw ailgylchadwy yn ehangu ei weithrediad ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda phecyn cyllid o £170,000 gan Lywodraeth Cymru, is-gwmni o Tata Steel UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru.

Mae EcoKeg yn cyflenwi casgenni uwch-dechnolegol arloesol plastig i fragwyr yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'r dechnoleg hon yn tyfu yn y farchnad, oherwydd mae casgenni 'un-ffordd' yn cael gwared ar y gost o orfod cludo casgenni i'w dychwelyd ac i'w glanhau fel sy'n gysylltiedig â chasgenni dur traddodiadol; gellir eu hailgylchu ar ôl eu defnyddio, maent yn ysgafnach i'w trin ac yn rhatach i'w prynu.

Bydd y cwmni, sydd yn seiliedig ar Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, yn defnyddio'r cyllid i fuddsoddi mewn lleihau costau sy’n gysylltiedig â chontractau allanol trwy weithgynhyrchu cydrannau arbenigol ar y safle ei hun yn ogystal â datblygu casgenni cul ar gyfer cyflenwi cwrw, seidr, gwin, coctels a dŵr mwynol. Bydd y buddsoddiad hefyd yn creu dwy swydd newydd.

Mae Gavin Rees a Steve Tipples, Cyfarwyddwyr EcoKeg, yn gyffrous ynghylch dyfodol y cwmni a'r cyfleoedd posibl a ddaw yn sgil ehangu'r cwmni, meddai Rees:

"Mae technoleg casgenni un-ffordd yn dod yn fwyfwy poblogaidd ac mae cyfoeth o gyfleoedd allforio newydd posibl yn dod i'r amlwg. Mae gan EcoKeg sefyllfa gref yn y farchnad a gyda'r cyllid a gawsom gan Lywodraeth Cymru, UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru, gallwn weithredu ein cynllun twf.

"Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu ein technoleg, ehangu ein hystod o gynnyrch a symud i mewn i farchnadoedd newydd. Rydym hefyd yn bwriadu lleihau costau yn ein cadwyn gyflenwi a recriwtio nifer o weithwyr newydd wrth i ni ehangu," eglurodd.

Wrth groesawu'r newyddion am ehangiad EcoKeg, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates:

"Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu'r cwmni i sefydlu ei hun yn y gadwyn gyflenwi ehangach sy'n gwasanaethu bragdai bach a mawr, tra hefyd yn cefnogi twf sylweddol mewn bragdai micro yng Nghymru wrth i'r brwdfrydedd dros gwrw crefft barhau i dyfu ar gyflymdra. 'Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r pecyn ariannu er mwyn galluogi EcoKeg i gynyddu capasiti a diwallu'r galw cynyddol am ei gynnyrch yn y DU a thramor."

Gyda sylfaen cwsmeriaid rhyngwladol sy'n cynnwys dros 150 o gwsmeriaid yng Nghymru a gweddill y DU, yn ddiweddar fe wnaeth EcoKeg sicrhau cytundeb pwysig gyda World Wide Drinks o Bont-faen ac SA Brain i allforio cwrw SA Brain i India.

Wedi'u gwneud o blastig y gellir ei ailgylchu mae'r casgenni yn helpu micro-fragdai llai i gael mynediad at y farchnad allforio o ganlyniad i’r costau is o ran gorbenion.

Y Swyddog Buddsoddi Lleol, Leanna Davies wnaeth fuddsoddiad Cyllid Cymru yn EcoKeg. Ychwanegodd: "Mae EcoKeg yn wneuthurwr arloesol Cymreig sydd gan gynnyrch arloesol o ansawdd uchel, sy'n cyrraedd marchnadoedd rhyngwladol a chanddo botensial sylweddol yn y dyfodol i ddatblygu cynhyrchion newydd a symud i mewn i farchnadoedd domestig ac allforio newydd.

"Rydym wrth ein bodd ein bod yn gweithio gydag UK Steel Enterprise a Llywodraeth Cymru er mwyn teilwra'r pecyn cyllid hyblyg hwn. Gall Gavin, Steve a thîm EcoKeg yn awr adeiladu ar eu llwyddiant, gwneud y mwyaf o'u potensial a sicrhau dyfodol hirdymor y cwmni. "

Wrth sôn am ei fuddsoddiad yn EcoKeg, dywedodd Andy Morris o is-gwmni Tata Steel UK Steel Enterprise:

"Rydym yn falch iawn ein bod yn gallu cefnogi'r cwmni creadigol llawn dychymyg hwn sydd wedi datblygu cynnyrch cyffrous. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddyn' nhw wrth iddynt dyfu'r busnes, ac yn gobeithio y bydd ein buddsoddiad yn helpu i greu swyddi gyda'r dechnoleg werdd hon."

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyllid ar gyfer eich busnes cliciwch yma i gael gwybod mwy.