31/10/2016

Arbenigwr archwilio Iraj Amiri yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi penodi’r arbenigwr archwilio Iraj Amiri ar ei Fwrdd. Ac yntau yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad ym maes archwilio a sicrwydd bydd Iraj yn bennaeth ar Bwyllgor Archwilio Cyllid Cymru.

Mae Iraj yn arloeswr yn y maes llywodraethu a sicrwydd, ac mae'n cyfuno gwybodaeth fanwl ac awdurdodol o'r pwnc gyda defnydd ymarferol. Drwy gydol ei yrfa mae o wedi gweithio'n agos gyda sefydliadau bancio Prydeinig ac Ewropeaidd a chwmnïau buddsoddi o bwys.

Treuliodd dros ddegawd fel pennaeth adran archwilio fewnol y cwmni FTSE 100 Schroders plc. Roedd Iraj hefyd yn Bennaeth tîm archwilio mewnol y Wellcome Trust - yn goruchwylio dros reolaeth buddsoddiadau o fwy na £18bn. Datblygodd y llinell gwasanaeth Risg Menter i Deloitte, lle'r oedd yn bartner, gan symud datblygiad yr uned o'i dechreuadau cynnar, i dîm o dros 600 o staff.

Mae Iraj yn meddu ar brofiad helaeth o weithio ar lefel bwrdd ac ar lefel ymddiriedolwyr. Mae'n un o Ymddiriedolwyr Yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Cenedlaethol (YCCC). Mae Iraj yn arbenigwr cydnabyddedig byd-eang ac yn awdurdod ar swyddogaethau archwilio a sicrwydd mewnol, ac mae'n siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau archwilio mewnol.  Mae o hefyd yn aelod o Bwyllgor Penderfyniadau Rheoleiddio yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

"Rwy'n falch o fod yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru ar hyn o bryd, yn enwedig gyda'r cynigion ar gyfer banc datblygu ar gyfer Cymru ar y gweill ar hyn o bryd," meddai Mr Amiri. "Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Bwrdd mor dalentog a chynnig fy arbenigedd i'r rôl hon."

Ychwanegodd Cadeirydd Cyllid Cymru Gareth Bullock: "Mae Iraj yn broffesiynydd profiadol mewn archwilio a rheoli risg. Rydym yn falch o'i groesawu ar y Bwrdd. Mae'n cymryd yr awenau gan Ivar Grey a ddarparodd flynyddoedd lawer o wasanaeth ardderchog ar y Pwyllgor Archwilio. Hoffem ddiolch i Ivar am ei holl waith caled a'i gyfraniad sylweddol i Cyllid Cymru. "

Mae Pwyllgor Archwilio Cyllid Cymru yn sicrhau cywirdeb datganiadau ariannol Grŵp Cyllid Cymru, yn ogystal ag effeithiolrwydd ei ddulliau rheoli risg a'i reolaethau mewnol. Mae'r Pwyllgor Archwilio hefyd yn rhoi sicrwydd i randdeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.