Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2016 | Contractwr adeiladu Port Talbot yn edrych i adeiladu ar gyfer y dyfodol yn dilyn rheoli brynu'r cwmni
22/02/2016

Contractwr adeiladu sefydledig o Bort Talbot yn edrych tuag at adeiladu ar gyfer y dyfodol wedi i'r rheolwyr brynu'r cwmni

Mae benthyciad o £1.1 miliwn gan Cyllid Cymru wedi helpu i dîm rheoli un o gontractwyr adeiladu mwyaf blaenllaw De Cymru i brynu i mewn i'r busnes.

Bydd y pryniant yn golygu fod perchennog Jistcourt De Cymru (Jistcourt) sef Robert Norman yn gwerthu ei gyfran mwyafrifol yn y busnes i'r tîm cryf o ddeg sy'n cynnwys ei ferch Emma a'i fab James.
Dechreuodd Mr Norman weithio i Jistcourt yn 1986 cyn ei brynu yn 1993 a'i droi i mewn i gwmni adeiladu llwyddiannus ac amrywiol sy'n cyflogi 83 o staff yn ei ganolfan ym Maglan.

Heddiw, mae Jistcourt yn ymgymryd ag ystod o brosiectau dylunio, adeiladu ac  adnewyddu ar gyfer landlordiaid cymdeithasol ac awdurdodau lleol ac fe gwblhawyd datblygiadau addysg, iechyd, masnachol a diwydiannol yn llwyddiannus ganddo.

Ar ôl mynychu seminar ar gynllunio olyniaeth a gynhaliwyd y llynedd ar y cyd gan PwC a Cyllid Cymru yn Abertawe, cysylltodd Mr Norman â Cyllid Cymru i drafod  opsiynau ariannu pan benderfynodd gymryd cam yn ôl oddi wrth y busnes sefydledig.

"Rydw i wedi buddsoddi llawer iawn o amser ac ymdrech i droi Jistcourt i mewn i'r busnes fel y mae heddiw. Er fy mod eisiau gwneud yn siŵr fy mod i'n elwa o hyn, mae Jistcourt yn fusnes teuluol gyda gweithlu ffyddlon, lleol ac rwyf hefyd yn awyddus i wneud yn siŵr ei fod yn cael dyfodol tymor hir. Fe wnaeth y seminar olyniaeth y llynedd fy helpu i ddeall sut i baratoi'r busnes a'r tîm rheoli ar gyfer gwerthu.

"Fe wnaeth arian cyllido, arbenigedd a chymorth Cyllid Cymru alluogi i'r tîm rheoli presennol i brynu cyfran mwyafrifol yn Jistcourt ac rydw i wedi camu i ffwrdd oddi wrth y gwaith o redeg y busnes o ddydd i ddydd. Mae'r busnes yn awr yn ddiogel yn nwylo tîm rheoli cryf sy'n gweithio'n dda gyda'i gilydd a byddant yn gyrru'r cwmni yn llwyddiannus yn ei flaen," esboniodd Robert Norman.

O dan arweinyddiaeth Robert Norman mae Jistcourt wedi tyfu i fod yn gwmni adeiladu uchel ei barch sydd â'r gallu i gwblhau amrywiaeth eang o ddatblygiadau o ansawdd uchel.

Mae perchnogion newydd Jistcourt yn awr yn bwriadu cryfhau ac ehangu agweddau allweddol ar y busnes tra'n cynnal a datblygu cysylltiadau â chwsmeriaid allweddol sydd wedi cael eu cronni dros 35 mlynedd. Gyda nifer o fframweithiau tymor hir ar waith mae'r cwmni yn awyddus i ehangu ei sylfaen cwsmeriaid mewn rhannau eraill o Gymru.

Fe wnaeth PwC weithredu fel ymgynghorwyr cyllid corfforaethol ar gyfer y cwmni. Dywedodd Pennaeth Cyllid Corfforaethol, y Gorllewin a Chymru, Marc Davies: "Llongyfarchiadau i Rob a'r tîm ar ganlyniad gwych. Mae Jistcourt wedi bod yn gleient pwysig i PwC Cymru am nifer o flynyddoedd ac rydym yn hynod falch ein bod ni wedi  cynghori ar y fargen hon.

"Yn dilyn ein cyfres o seminarau olyniaeth a gynhaliwyd ar y cyd â Cyllid Cymru, rydym yn parhau i hyrwyddo pwysigrwydd cynllunio ar gyfer olyniaeth. Roedd llwyddo i gael  canlyniad gwych gyda'r fargen hon, gyda chefnogaeth arian cyllido gan Cyllid Cymru, yn gydnabyddiaeth i'r gwaith caled a'r gwaith cynllunio gofalus a berfformiwyd gan y tîm yn Jistcourt. "

Meddai'r Swyddog Buddsoddi, Alun Thomas, a fu'n gweithio'n agos gyda'r tîm yn Jistcourt i strwythuro buddsoddiad Cyllid Cymru: "Mae Robert wedi adeiladu busnes uchel ei barch dros y ddau ddegawd diwethaf ac mae'n awr yn barod i fwynhau peth  o ffrwyth ei lafur. Mae o wedi gallu creu etifeddiaeth i'w blant Emma a James hefyd sydd bellach â rhan yn y busnes.

"Mae Jistcourt yn gwmni adeiladu sefydledig a phroffidiol gyda'r potensial i barhau i ehangu. Mae'r tîm uchelgeisiol sydd wedi prynu i mewn i'r busnes hwn wedi gweithio i'r cwmni am amser hir ac mae ganddynt y cymysgedd iawn o brofiad, gwybodaeth a brwdfrydedd i yrru'r busnes yn ei flaen tuag at hyd yn oed mwy o lwyddiant. "

Mae Cyllid Cymru yn parhau i weithio gyda rheolwyr uchelgeisiol o Gymru sy'n awyddus i fod yn berchen ar eu busnes eu hunain. "Mae prynu busnes sefydledig yn rhywbeth sy'n wirioneddol werth ei ystyried os ydych yn awyddus i fod yn berchen ar eich busnes eich hun ac mae yna lawer o opsiynau. Mae Jistcourt yn enghraifft ardderchog o'r rheolwyr yn prynu'r cwmni pan fo hynny wedi ei ysgogi gan y gwerthwr ac rydym yn awyddus i siarad â mwy o berchnogion busnes a thimau rheoli i'w helpu i ddeall y dewisiadau sydd ar gael iddynt," ychwanegodd Thomas.