Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2016 | Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru
15/08/2016

Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn cyrraedd carreg filltir buddsoddi £3 miliwn

Ers ei lansio ym mis Ebrill 2014, mae'r Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru wedi buddsoddi £3 miliwn, sydd wedi trosoli £3 miliwn ychwanegol o gyd-fuddsoddiad – mewn cymhareb ariannu punt-am-bunt.

Mae'r gronfa £7.5 miliwn yn gwneud buddsoddiadau mewn cwmnïau gwyddoniaeth a thechnoleg yn ystod eu cyfnodau cynnar o £50,000 hyd at £250,000. Rhaid i gwmnïau sy'n chwilio am fuddsoddiad o'r gronfa hon gael cynllun busnes sy'n canolbwyntio ar dechnoleg ac wedi eu lleoli mewn, neu'n barod i adleoli i, Gymru. Hyd yn hyn mae'r Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru wedi buddsoddi mewn 21 o gwmnïau uchelgeisiol. Mae'r rhan fwyaf o fuddsoddiadau yn seiliedig ar ecwiti.

Mae cytundebau diweddar yn cynnwys buddsoddiadau ecwiti yn y cwmnïau meddalwedd Paperclip, Hudman a Koherent.

Y buddsoddiad chwe ffigur mewn Hudman sy'n seiliedig yng Nghwmbrân wnaeth alluogi i’r tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg Cyllid Cymru i gyrraedd y garreg filltir o £3 miliwn.

Mae'r cwmni meddalwedd yn darparu mentrau yn seiliedig ar ‘gwmwl’ a meddalwedd cyfrifon ar gyfer diwydiannau gweithgynhyrchu, peirianneg ac adeiladu. Mae'r cytundeb diweddaraf yn dilyn buddsoddiad angel gan David James a gafodd ei roi mewn cysylltiad â'r cwmni gan xénos - Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru.

Dywedodd James, sydd bellach yn gyfarwyddwr rheoli i Hudman: "Mae'r buddsoddiad yn mynd i helpu i gyflymu twf ein cwmni. Rydym eisoes wedi gweld llwyddiant yn y farchnad B2B gyda’n meddalwedd ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn dros y ddwy flynedd nesaf a thu hwnt."

Cafodd y gronfa ei lansio gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r diffyg cyfalaf yn y cyfnodau / camau cynnar a nodwyd yn strategaeth Arloesi Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd i'r Cabinet Economi Ken Skates: "Mae'r gronfa yn cefnogi technoleg ifanc sy'n megis dechrau ar gam holl bwysig o'u datblygiad ac yn darparu'r cyllid sbarduno sydd ei angen arnynt i gefnogi masnacheiddio eu heiddo deallusol.

"Rwy'n falch o weld y gronfa yn cael effaith ac mae busnesau hefyd yn elwa o gysylltiadau Cyllid Cymru gyda chyd-fuddsoddwyr preifat a sefydliadol. Mae angen i ni gefnogi doniau a dyfir gartref a denu mwy o'r mathau hyn o fusnesau sydd â photensial twf uchel i Gymru."

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, arweiniodd Melanie Goward, Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg Cyllid Cymru, y buddsoddiadau i mewn i dri busnes technoleg newydd - Nemesis, Trecento a Kitlog.
"Mae effaith y gronfa wedi bod yn aruthrol," esboniodd Goward. "Rydym wedi gallu gweithio gydag ystod o gwmnïau newydd uchelgeisiol. Rydym wedi gallu cefnogi doniau a dyfir gartref yn ogystal â denu cwmnïau twf cynnar cyffrous i Gymru."

Un busnes i elwa ar y gronfa sbarduno yw cwmni meddalwedd sy'n seiliedig yng Ngogledd Cymru - Kitlog. Gwnaethant sicrhau cytundeb cyd-fuddsoddi chwe-ffigur drwy gyfrwng y gronfa. Creodd y cwmni a hwy sy’n berchen hefyd ar y llwyfan Papertrail, sef offeryn ar-lein ar gyfer cofnodi gwaith papur statudol a chofnodion. Mae eu meddalwedd eisoes yn arbed arian ac amser i filoedd o staff a chontractwyr drwy reoli diogelwch arian ac archwiliadau statudol.

"Mae Cyllid Cymru wedi ein helpu i aeddfedu ein busnes fel ein bod mewn sefyllfa well i lwyddo," esboniodd Prif Swyddog Gweithredu Kitlog a'r cyd-sylfaenydd Ben Scholes. "Mae Melanie wedi cyfrannu yn ein cyfarfodydd Bwrdd, sydd wedi bod yn help mawr. Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o brofiad o weithio gyda hi ac i weithio gyda rhwydweithiau yn y dyfodol trwy gyfrwng ei chysylltiadau."

Gwnaeth y cwmni, sydd â swyddfeydd yng Nghonwy ac yn Newcastle-upon-Tyne, lansio Papertrail yn 2013. Mae'r meddalwedd B2B yn cael ei ddefnyddio yn rhyngwladol ac wedi helpu busnesau o amrywiaeth o ddiwydiannau i wella eu gofynion cydymffurfio, lleihau risg a gwella effeithlonrwydd gweithredol.

"Mae Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn darparu cyfleoedd ardderchog i gwmnïau yn eu camau cynnar sy'n canolbwyntio ar dechnoleg ac wedi eu lleoli yng Nghymru," ychwanegodd Goward "Rydym yn gyd-fuddsoddwyr gweithredol ac mae gennym brofiad o strwythuro pecynnau ecwiti a dyled cystadleuol. Mae'r tîm Mentrau Technoleg Cyllid Cymru yn weithgar a chreadigol, ac rydym wirioneddol yn mwynhau gweithio gyda chwmnïau sydd â photensial twf uchel ar draws y sector gwyddoniaeth a thechnoleg."

Gall cwmnïau technoleg twf cynnar wybod mwy am y Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru ar wefan Cyllid Cymru. Gellir cysylltu â'r tîm hefyd drwy e-bostio cronfasbarduno@cyllidcymru.co.uk