Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2017 | Ffigurau blynyddol 2016-17
17/07/2017

3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17

3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17.

  • 3,718 o swyddi wedi'u creu neu’u diogelu
  • £56.5 miliwn wedi'i fuddsoddi mewn mentrau bach a chanolig yng Nghymru, sy’n fwy na’r £45.6 miliwn a fuddsoddwyd yn 2015/16
  • £79.1 miliwn wedi'i sicrhau gan gyllidwyr yn y sector preifat
  • 267 o fuddsoddiadau mewn 245 o fusnesau
  • Lansio cronfa newydd yn lle cronfa JEREMIE ym mis Medi 2016, sef Cronfa Fusnes Cymru sy’n werth £136 miliwn
  • Ymadael â chwech a gwireddu x2. 1
  • 1,870 eiddo wedi'i brynu drwy’r cynllun Cymorth i Brynu – Cymru

Buddsoddwyd £136 miliwn mewn busnesau yng Nghymru gan Cyllid Cymru a chyd-fuddsoddwyr sector breifat ym mlwyddyn ariannol 2016/17. Roedd hyn yn help i greu neu i ddiogelu mwy na 3,700 o swyddi mewn 245 o gwmnïau.

Mae Cyllid Cymru hefyd wedi ad-dalu benthyciad Banc Buddsoddi Ewrop, a oedd yn rhan o gronfa JEREMIE, a fuddsoddwyd yn llwyr erbyn hyn.

Lansiwyd Cronfa Fusnes Cymru (y gronfa newydd sydd wedi cymryd lle JEREMIE) gyda chefnogaeth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ym mis Medi. Hon yw cronfa fwyaf y DU ag arian yr UE i gael ei lansio yn dilyn y bleidlais Brexit ym mis Mehefin 2016.. Mae’r cwmnïau fydd yn elwa o Gronfa Fusnes Cymru yn cynnwys Tomlinson’s Dairies yn Wrecsam, Peerless Gas yn Sir y Fflint a Siltbusters yn Sir Fynwy.

“Byddwn yn llenwi'r bwlch a adawyd gan fenthycwyr prif ffrwd ac yn cynnig atebion cyllid hyblyg i gwmnïau sy'n ei chael yn anodd cael y pecyn sydd ei angen arnynt gan ffynonellau cyllid traddodiadol,” eglurodd y Cadeirydd, Gareth Bullock. “Pan fydd y farchnad fuddsoddi ehangach yn fwy cyndyn o gymryd risg, gallwn gamu i’r adwy ac ysgwyddo'r risg honno i helpu i gefnogi busnesau uchelgeisiol yng Nghymru. Rwy’n falch o hynny. Rwy’n falch o'n hyblygrwydd a’r ffordd y mae ein staff yn teilwra telerau ar gyfer cwmnïau micro i ganolig.”

Ac yntau’n croesawu’r newyddion, dywedodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates: “Mae’r rhain yn ganlyniadau gwych gan Cyllid Cymru, sydd wedi chwarae rôl allweddol yn cefnogi twf busnesau Cymru ac yn helpu i sicrhau ffyniant drwy greu a diogelu swyddi a denu buddsoddiad gan y sector preifat.

“Wrth i Cyllid Cymru baratoi i esblygu i fod yn Fanc Datblygu ar gyfer Cymru, bydd hyn yn ddechrau ar gyfnod newydd. Bydd yn cynnig cyfleoedd mwy byth i gefnogi mwy o fentrau micro a chanolig eu maint ledled Cymru.

“Bydd Banc Datblygu Cymru yn cael y dasg o ddarparu dros £1 biliwn o gymorth buddsoddi i fusnesau Cymru dros y pum mlynedd nesaf, a bydd yn sicrhau bod y busnesau hyn yn cael gwell mynediad o lawer at gyllid, gwasanaethau cymorth a chyngor ar gyfer rheoli.

“Mae'n bleser gen i ddweud ein bod bron â dewis pencadlys newydd y Banc yn Wrecsam. Bydd ganddo bresenoldeb cryf ledled Cymru a  bydd yn sicrhau mynediad hwylus i fusnesau ym mhob rhanbarth.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley:

“Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Cyllid Cymru wedi gweld cynnydd yn y galw am gyllid effeithiol a chynaliadwy ar gyfer busnesau yng Nghymru. Bydd Banc Datblygu Cymru yn adeiladu ar hyn ar raddfa fwy, gan ddatgloi mwy o botensial a hybu economi ddeinamig a chystadleuol yng Nghymru.

Lansiwyd Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17 hefyd. Ddechrau 2017, gwnaed y ddau fuddsoddiad cyntaf o’r gronfa – yng nghwmni bio-feddygol Minerva yng Nghaerdydd ac yn yr arbenigwr cyfathrebu Glamorgan Telecom.

Bu'n flwyddyn brysur iawn i’r tîm Buddsoddiadau Mentrau Technoleg hefyd. Ym mis Rhagfyr, rhestrwyd cwmni dyfeisiau meddygol Creo ar AIM yng Nghyfnewidfa Stoc Llundain. Ym mis Awst 2016, llwyddodd y tîm i ragori ar y garreg filltir buddsoddi £3 miliwn ar gyfer Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru sy'n werth £7.5 miliwn – buddsoddwyd dros £2.3 miliwn yn y flwyddyn ariannol 2016/17 yn unig, a denwyd £1.24 miliwn gan gyllidwyr yn y sector preifat.

Hefyd, fe wnaeth cynllun Cymorth i Brynu Cymru, a reolir gan Cyllid Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, helpu i brynu dros 1,800 o dai ledled Cymru. Mae’r cynllun rhannu ecwiti yn helpu teuluoedd yng Nghymru i gamu ar yr ysgol eiddo a dechrau ei dringo drwy ddarparu benthyciadau ecwiti ar gyfer blaendaliadau ar gartrefi newydd. Mae’r cynllun yn cefnogi datblygwyr yma yng Nghymru hefyd.