09/05/2014

Xwavia yn sicrhau buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru

Mae darparwr band eang o'r Canolbarth wedi sicrhau buddsoddiad o £1.2 miliwn gan Cyllid Cymru i ddarparu band eang cyflym iawn i rannau o Gymru sy'n dioddef yn sgil cysylltedd band eang gwael.

Cwmni sy'n ymrwymedig i ddarparu band eang cyflym iawn i drigolion a busnesau yng Nghymru yw Xwavia, a arferai gael ei alw'n eXwavia cyn iddo gael ei ail-frandio yn ddiweddar. Mae wedi sicrhau cyllid i gynyddu capasiti, cyflymder a chyrhaeddiad ei rwydwaith sy'n manteisio ar dechnolegau band eang microdon, ffeibr-optig, diwifr a chopr.

Bydd y buddsoddiad yn galluogi Xwavia i ehangu ei bencadlys yn y Trallwng, creu nifer o swyddi newydd, a gwneud gwelliannau i'r seilwaith, gan gynyddu capasiti a chyflymu'r ddarpariaeth band eang i unigolion a busnesau.

Ochr yn ochr â hyn, bydd y darparwr band eang hefyd yn lansio cam cyntaf ei rwydwaith newydd yng Nghonwy yn y Gogledd. Bydd hyn yn darparu band eang cyflym iawn fforddiadwy yn yr ardal ac yn creu nifer o swyddi yn ei safle newydd ym Mharc Busnes Glan-yr-afon. 

Gan mai Conwy yw un o'r ardaloedd mwyaf yng Nghymru a fydd yn cael gwasanaeth band eang cyflym iawn o dan y prosiect Cyflymu Cymru a ariennir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae Xwavia yn cyflwyno ei rwydwaith newydd yn yr ardal i ddarparu gwasanaethau y mae mawr eu hangen ar gymunedau a busnesau.  Bydd mynediad i'r rhwydwaith cyflym iawn hwn  yn cefnogi twf  busnesau lleol, yn gwella eu cystadleurwydd ac yn helpu economi Cymru i dyfu. 

Mewn partneriaeth â Chynllun Allwedd Band Eang Llywodraeth Cymru, bydd hyn yn galluogi teuluoedd a busnesau yng Nghonwy i gael band eang cyflym iawn - ar gyflymder o rhwng 10 a 100 mega-bit yr eiliad (mbps) - am bris fforddiadwy am tro cyntaf.

Mae'r cynllun ABC, sy'n darparu hyd at £1,000 mewn grantiau tuag at osod llinell gyflym iawn, ar gael i unigolion a busnesau sy'n bodloni meini prawf penodol, ac mae'n cynnwys cyflymder lawrlwytho cyson o lai na 2 mega-bit yr eiliad.

Mae Xwavia, a sefydlwyd yn 2009, yn lansio'r gwasanaethau newydd hyn fel rhan o gynllun twf tair blynedd uchelgeisiol sydd, gyda hwb gan y buddsoddiad hwn, yn ceisio creu rhwydwaith band eang cyflym iawn, sydd ar gael i gymunedau a busnesau fel ei gilydd.

Yn ôl adroddiad diweddaraf OFCOM ar y farchnad gyfathrebu dim ond 41% o adeiladau yng Nghymru sydd â mynediad i fand eang ffibr-optig - neu ffibr i'r cabinet fel y'i gelwir yn swyddogol - sef y gyfran isaf ond un yn y Deyrnas Unedig.

Gyda mynediad i fand eang cyflym iawn, gall teuluoedd lawrlwytho albwm cyfan ymhen tua 30 eiliad a ffilm HD gyfan ymhen tua 10 munud, yn ogystal â gweithgareddau eraill fel ffrydio rhaglenni teledu a chwarae gemau.

Gall cysylltedd cyflym iawn helpu busnesau bach i ganolig (BBaCh) i dyfu ac arbed amser gwerthfawr drwy gynyddu cynhyrchiant hefyd. Gyda chysylltedd cyflymach, gall busnesau uwchlwytho ffeiliau mawr fel graffeg cymhleth a fideos, arbed costau teithio gyda chynadledda fideo di-dor a chael mynediad i'r meddalwedd busnes diweddaraf, gorau drwy wasanaethau 'cyfrifiadura cwmwl'.

Meddai Mike Brown, Prif Weithredwr Xwavia:

"Rydym yn falch iawn o sicrhau'r buddsoddiad hwn gan Cyllid Cymru, a fydd yn caniatáu i ni gynyddu cyflymder a chyrhaeddiad ein rhwydwaith. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn defnyddio'r cyfalaf ychwanegol hwn i ymestyn ein rhwydwaith ledled Cymru i ddarparu mynediad at fand eang cyflym iawn, y mae ei angen yn ddirfawr.

"Ar hyn o bryd nid oes gan lawer o drigolion a pherchenogion busnes fynediad i fand eang cyflym iawn ac mae hyn yn cael effaith negyddol ar economi Cymru. Rydym felly yn ymestyn ein gwasanaeth i sicrhau bod unigolion a busnesau yn cael mynediad i wasanaethau band eang o ansawdd uchel sydd ei angen arnynt ac y maent yn ei haeddu.

"Mae band eang cyflym iawn yn adnodd hanfodol sy'n caniatáu i fusnesau gystadlu'n fwy effeithiol. Mae'n cynnig cyfle i wella rheolaeth ariannol, ymdrechion marchnata, adnoddau dynol a pherthynas â chwsmeriaid, a bydd ehangu ein rhwydwaith yn gwneud hyn yn bosibl i fwy o fusnesau yng Nghymru nag erioed o'r blaen."

Meddai Jerry Mobbs, Dirprwy Reolwr Portffolio Cyllid Cymru:

"Mae cyflawniadau Xwavia ers iddo gael ei sefydlu wedi creu cryn argraff arnom ac mae ganddo bellach gynlluniau mwy uchelgeisiol byth i gynyddu argaeledd band eang cyflym iawn ledled Cymru.   Gallai hyn chwarae rhan hollbwysig o ran datblygu economi Cymru yn y dyfodol, gan gynnig llu o gyfleoedd newydd yn lleol ac yn fyd eang i ddinasyddion ac i fusnesau. Mae gan fusnesau Cymru y potensial i wella eu cystadleurwydd, cael mynediad i farchnadoedd a chyflenwyr newydd, er enghraifft.  

"Mae gan dîm newydd Xwavia y weledigaeth a'r profiad i roi'r cynlluniau hyn ar waith, gan gryfhau ymhellach ei sefyllfa yn y farchnad a bydd ein buddsoddiad hefyd yn ei alluogi i recriwtio rhagor o staff i ategu eu cynlluniau ehangu."