12/02/2014

Tair Seren yn Disgleirio uwchben Educ8 Ltd

Mae Educ8 Ltd, darparwr dysgu seiliedig ar waith o'r Cymoedd, wedi cael tair seren gan Best Companies, yr arbenigwyr ymgysylltu yn y gweithle o fri.

Tair seren yw'r lefel uchaf posibl o achrediad sydd ar gael ac mae'n nodi lefelau ymgysylltu 'arbennig' gyda chyflogeion. Roedd canlyniadau'r cwmni (sy'n seiliedig yn bennaf ar arolwg staff gwrthrychol wedi'i reoli gan Educ8) mor rhagorol nes bod Educ8 hefyd wedi cael ei gynnwys yn rhestr 100 o Gwmnïau Bach Gorau y Times. Caiff safle swyddogol y cwmni ar restr y Times ei gyhoeddi mewn cinio gwobrwyo yn Llundain ar 26ain Chwefror.

Dyma'r flwyddyn gyntaf i Educ8 gymryd rhan ym mhroses Best Companies, felly mae ennill tair seren yn ganmoliaeth ragorol ac yn adlewyrchiad o'r ymrwymiad a'r buddsoddiad mewn datblygu diwylliant yn y gweithle sy'n cyfoethogi swyddi'r cyflogeion, sy'n rhoi cymhelliant iddynt ac sy'n cynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu yn eu gyrfa.

Fel yr eglura Colin Tucker, Prif Weithredwr Educ8: "Mae achrediad Best Companies yn mesur i ba raddau y mae cyflogeion yn teimlo'n rhan o'u sefydliad. Mae Grant Santos, fy nghyd-gyfarwyddwr, a minnau yn falch iawn bod Educ8 wedi datblygu amgylchedd yn y gweithle sy'n rhoi cymaint o foddhad i staff yn eu swyddi. Rydym yn gwmni o'r cymoedd ac rydym yn gwneud ein gorau i geisio recriwtio a datblygu pobl leol a rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu yn eu gyrfaoedd.

Fel cwmni sy'n darparu cymwysterau galwedigaethol ac un o brif gontractwr Twf Swyddi Cymru sy'n darparu cyfleoedd i bobl ifanc, mae Educ8 yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn ddyddiol. Ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb gefnogaeth ac ymroddiad parhaus ein gweithlu rhagorol, a dyna pam rydym yn cydnabod pwysigrwydd rhoi rhywbeth yn ôl iddynt."

Mae Educ8 eisoes wedi ennill statws AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl (yn 2012) ond mae arolwg Best Companies yn asesiad mwy cynhwysfawr o feddyliau a theimladau cyflogeion. Mae'n ymdrin ag wyth prif ffactor: y cwmni; arweinyddiaeth; lles, twf personol; triniaeth deg; teimladau cyflogeion tuag at eu rheolwyr; teimladau cyflogeion tuag at eu timau; a'r hyn mae'r cwmni'n ei roi yn ôl i gymdeithas.

Ers ei sefydlu yn 2004 a chyda chefnogaeth Cyllid Cymru, mae Educ8 wedi tyfu'n sylweddol. Mae'r cwmni bob amser yn edrych am gyfleoedd i ehangu ei gronfa dalent ac mae'n annog darpar gyflogeion i anfon CVs a llythyron drwy ei adran Adnoddau Dynol.

Yn sgil buddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru yn 2009, cafodd Educ8 y cyfalaf yr oedd ei angen arno i ehangu. Gan groesawu cyhoeddiad Educ8, meddai David Perez, Uwch Swyddog Portffolio, Cyllid Cymru: "Mae achrediad Best Companies yn uchel iawn ei barch. Mae Educ8 wedi buddsoddi'n sylweddol yn niwylliant ei weithle, felly mae ennill statws 3 Seren, sef y lefel uchaf bosibl, yn gymeradwyaeth sylweddol i'r cwmni. Mae diwylliant effeithiol yn y gweithle wedi rhoi hwb i ymrwymiad a chymhelliant y staff, ac wedi galluogi Educ8 i feithrin enw da.

"Mae'n bleser gan Cyllid Cymru fod wedi cefnogi Colin a'i dîm. Maent wedi cyfuno gweledigaeth a gwerthoedd hirdymor gyda chynllun busnes uchelgeisiol i droi Educ8 yn ddarparwr hyfforddiant o ansawdd. Dymunwn bob llwyddiant iddynt pan gyhoeddir eu safle yn y 100 Uchaf yn ddiweddarach yn y mis."