Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | 200214 Wales Environmental
20/02/2014

Wales Environmental yn ehangu yn sgil prynu Cardiff Drain Cleaning Company

Mae Wales Environmental, un o'r cwmnïau rheoli gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, wedi prynu Cardiff Drain Cleaning Company (Cardiff Drain) am swm nad yw wedi'i ddatgelu gan y perchnogion Jimmy a Teri Gee. Bydd Jimmy Gee, a sefydlodd Cardiff Drain yn 1975, yn parhau i weithio mewn rôl ymgynghorol a bydd Teri Gee yn gweithio mewn swydd ran-amser.

Ar ôl ei sefydlu dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, mae Wales Environmental wedi tyfu'n sylweddol wedi i'r Rheolwr Gyfarwyddwr Dave Busby a'r Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Llŷr Williams ei brynu yn 2011.

Mae trosiant a nifer y staff yn y cwmni o Sir Benfro wedi dyblu ers i'r pâr gymryd yr awenau ac mae ei drosiant bellach yn fwy na £5m. Yn sgil ei strategaeth twf organig, mae'r cwmni wedi recriwtio a hyfforddi 35 aelod newydd o staff yn ogystal â buddsoddi'n sylweddol mewn cyfarpar a cherbydau newydd.

Mae Wales Environmental hefyd wedi cadw ei ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid a rhagoriaeth o ran gweithredu sydd wedi sicrhau ei fod ar y brig yn gyson o ran rhestrau cyflenwyr cwsmeriaid.

Er 2011 mae Wales Environmental wedi datblygu ystod o gleientiaid masnachol a phreswyl. Mae hefyd wedi ehangu ei weithrediadau tu hwnt i'w gadarnle yn y Gorllewin i rannau eraill o Gymru yn ogystal â Gogledd-orllewin a Chanolbarth Lloegr.

Bydd prynu Cardiff Drain yn cyflymu twf Wales Environmental ymhellach. Yn ogystal â defnyddio Cardiff Drain fel llwyfan ar gyfer twf yn Ne-ddwyrain Cymru, bydd y cwmni yn defnyddio ei swyddfa yng Nghaerdydd i helpu i wasanaethu contractau newydd a ddisgwylir yn siroedd y gororau a De-orllewin Lloegr.

Gan wneud sylwadau ar brynu'r cwmni, meddai Dave Busby: "Mae ein strategaeth twf organig wedi talu ar ei chanfed hyd yma. Rydym wedi buddsoddi yn y busnes i gynyddu'r ystod o wasanaethau a gynigiwn ac rydym wedi sicrhau nifer o gontractau gwerthu uchel, amlwasanaeth. Mae prynu Cardiff Drain yn rhan allweddol o'n strategaeth ehangu hirdymor. Mae wedi cynyddu ein capasiti yn ogystal â'n cwsmeriaid yn sylweddol ac mae hefyd yn rhoi swyddfa i ni yng Nghaerdydd.

"Mae Cardiff Drain wedi datblygu enw da iawn ac mae ganddo nifer o gwsmeriaid ffyddlon. Rydym yn ymrwymedig i adeiladu ar yr enw da hwn a gweithio gyda'r cwsmeriaid hyn wrth i ni integreiddio gweithrediadau'r ddau gwmni."

Croesawodd Jimmy Gee, sylfaenydd Cardiff Drain, trefniant caffael. Meddai: "Rwy'n falch o fod wedi sefydlu Cardiff Drain a'i ddatblygu'n fusnes llwyddiannus a welwn heddiw. Rwy'n falch o drosglwyddo'r awenau i Dave a Llŷr gan fy mod wedi bod yn awyddus i gymryd cam yn ôl ers peth amser. Mae ganddynt gynlluniau uchelgeisiol ac mae'n wych gwybod y bydd Cardiff Drain yn chwarae rhan mor allweddol yn y cynlluniau hynny. Dymunaf yn dda iddynt hwy ac i'r staff."

Yn ôl Cadeirydd Wales Environmental, Owen Sennitt, mae'r trefniant caffael yn gam sylweddol i'r cwmni. Meddai: "Mae Wales Environmental wedi tyfu'n sylweddol ers i Dave a Llŷr ei brynu ar ddechrau 2011 ac maent wedi gwneud cynnydd rhagorol o ran troi eu gweledigaeth yn realiti. Mae buddsoddi yn y busnes fel rhan o'u strategaeth twf organig wedi talu ar ei ganfed gan ei fod bellach mewn sefyllfa dda i dyfu eto, diolch i'r trefniant caffael.

"Mae enw da Wales Environmental o ran sicrhau boddhad cwsmeriaid ynghyd â darparu gwasanaethau lleol hyblyg yn bwyntiau gwerthu unigryw a bydd y pryniant hwn yn helpu'r cwmni i gryfhau ei allu i gadw'r enw da hwn."

Bydd lorïau Cardiff Drain yn parhau i gael eu gweld ar lonydd y De gan fod Wales Environmental yn bwriadu cadw'r brand hwn.

Cefnogwyd y trefniant i'r rheolwyr brynu'r cwmni yn 2011 gan Cyllid Cymru a HSBC ac mae Cyllid Cymru hefyd wedi cefnogi'r pryniant hwn gyda buddsoddiad nad yw wedi'i ddatgelu. Mae HSBC wedi darparu cyfleusterau cyfalaf gweithio