06/02/2017

Dyfais lawfeddygol arloesol Alesi Surgical yn cael cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (GBaCh) yr Unol Daleithiau

Mae Alesi Surgical Limited, yr arloeswr blaenllaw mewn technolegau llawdriniaeth lleiaf ymyrrol wedi sicrhau cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau  yn llwyddiannus ar gyfer ei system Ultravision ™.

System Ultravision ™ yw’r cyntaf o'i bath yn y byd sy'n clirio'r mater anwedd a gronynnol sy'n cael ei greu wrth ddefnyddio offer torri llawfeddygol modern yn ystod llawdriniaeth abdomenol twll clo (laparosgopig) drwy ddefnyddio technoleg electrostatig. Mae'r dechnoleg yn gwella gwelededd yn ddramatig ac yn ddiymdrech ar gyfer llawfeddygon lle mae eu gwelededd fel arall yn cael ei ymguddio'n gyflym gan "fwg llawfeddygol".

"Rydym wrth ein bodd ein bod wedi llwyddo i gael cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau ar gyfer ein system Ultravision ™ a fydd yn awr yn ein galluogi i gael mynediad i'r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Yn fasnachol mae'r Unol Daleithiau yn cynrychioli oddeutu hanner cant y cant o'r farchnad dyfais feddygol fyd-eang ac felly mae'n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd hyn ar gyfer y cwmni," meddai Dr Dominic Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Alesi Surgical.

Daw Alesi Surgical yn aelod o grŵp dethol o ddim ond 26 o gwmnïau dyfeisiadau meddygol byd-eang sydd, yn ystod y 12 mis diwethaf wedi mordwyo drwy broses adolygu a rheoleiddio'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau De Novo yn llwyddiannus.

Mae'r system Ultravision ™, sy'n cynhyrchu, gyrriant electrostatig ynni isel bach tebyg i'r egwyddor o drydan statig, yn gallu gwella gwelededd yn fawr iawn ar gyfer llawfeddygon trwy fynd ati i gael gwared â 'mwg' llawfeddygol.

Mae'r dechnoleg hefyd o fudd i'r claf oherwydd mae'n lleihau faint o nwy oer carbon deuocsid, sych - a ddefnyddir i greu gofod gweithio y tu mewn i'r abdomen - ac mae'r claf yn agored i hyn yn ystod triniaeth twll clo. Nid yw'n anghyffredin i lawdriniaethau twll clo ar yr abdomen fod angen cannoedd o litrau o'r nwy hwn i glirio maes gweledol y gwaith drwy gydol y driniaeth. Mae gor-ddefnydd o garbon deuocsid yn cyfrannu tuag at boen ar ôl llawdriniaeth ac mae'n ymestyn y cyfnod adfer i'r claf.

Mae cymeradwyaeth y GBaCh yn garreg filltir bwysig ar y ffordd wrth i'r cwmni ennill trosoledd mewn marchnad byd-eang sy'n werth tua £800m y flwyddyn ac mae'n ffurfio rhan o dwf strategol y busnes sydd hefyd wedi penodi tîm gwerthu cenedlaethol yn y DU.

Dywedodd Dr Griffiths: "Mae ennill cymeradwyaeth GBaCh ar gyfer Ultravision ™ yn ein galluogi i barhau â'r cynnydd a'r datblygiad yn y farchnad yn yr Unol Daleithiau. Hwn yw'r cam nesaf wedi i ni lansio ein cynnyrch Ultravision Trocar newydd yn Ewrop sy'n integreiddio manteision     Ultravision ™ i mewn i ddyfais mynediad sy'n ymdebygu i bensel, a ddefnyddir mewn dros saith miliwn o lawdriniaethau twll clo yr abdomen sy'n cael eu perfformio bob blwyddyn, ar hyd a lled y byd. Mae'r cyfuniad o'r ddau brif lwyddiannau hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref wrth fynd i mewn i 2017 yn hyderus. "

Lansiwyd Alesi Surgical yn 2009 fel deilliant o'r Sefydliad Llawfeddygaeth Lleiaf Ymwthiol Cymreig a gydnabyddir yn rhyngwladol ac sy'n rhan o Brifysgol Caerdydd. Hyd yn hyn, mae Alesi wedi sicrhau gwerth £6.1m o arian cyfalaf menter, yn bennaf gan ei fuddsoddwyr arweiniol sef yr IP Group PLC a Chyllid Cymru Cyf.

Dywedodd Phil Barnes o Cyllid Cymru, "Rydym yn falch iawn o'r cynnydd y mae Alesi yn ei wneud ac mae'r gymeradwyaeth gan GBaCh yn darparu conglfaen ar gyfer eu llwyddiant yn y dyfodol. Rydym yn falch o gefnogi Alesi wrth iddynt fynd i mewn i'r farchnad yn yr Unol Daleithiau ac edrychwn ymlaen at weld twf pellach y cwmni arloesol hwn o Gymru. "